Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

HTML Helpík

Základní formy úpravy textu

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 08. 12. 1998 - 13118 přečtení

P?edstavte si, ?e by se ka?dá WWW stránka na Internetu skládala pouze z textu, a to je?t? nerozd?leného do odstavc?. Nadpisy by se nikterak neodli?ovaly a neexistovala by zde ani ?ádná mo?nost barevného zvýrazn?ní!

Hr?za!!! Ten zmatek a chaos, který by na Internetu nastal. Najít v takto koncipovaném informa?ním médiu jakoukoli zprávu by bylo nad lidské síly. Snad jen vyhledávací "engine"-y by nám pomohly!

Budoucnost?! - Ne!!! P?ítomnost?! - Taky né! Minulost? - Mo?ná! Tak co...? No?ní m?ra v?e Internet-programátor? a profesionálních firem zabývajících se výrobou WWW prezentací na zakázku.


A pro? tak "drastický" úvod. NO, to proto, abyste si v?ichni - hlavn? auto?i WWW prezentací - uv?domili, ?e Internet vznikl hlavn? z d?vod? p?edávání a ?í?ení informací, ?emu? by m?la odpovídat i forma jejich prezentace. A práv? z t?chto d?vod? obsahuje specifikace HTML jazyka i n?které prvky, které nám umo??ují formátovat odstavce, nadpisy a samotný text.

Chcete-li se tedy nau?it zvládnout základní formy úpravy textu, tak jste na správném míst?, proto?e práv? zde máte jedine?nou ?anci projít takovým malým vzd?lávacím mini-kurzem.

Formátování odstavc?

Pro vytvá?ení odstavc? disponuje jazyk HTML párovým (nepárovým) tagem <P>, který nejen ?e automaticky vytvo?í jedno?ádkovou mezeru, ?i-li nový odstavec, ale umí i za pomoci atributu ALIGN ur?it zarovnávání celého ohrani?eného odstavce. A pro? je párov?-nepárovým tagem? Proto?e nikde není striktn? na?ízeno, ?e by se musel ka?dý konec odstavce, který byl uvozen tagem <P>, zakon?it tagem </P>.

Syntaxe tagu P: <P ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER/JUSTIFY> (</P>)

  • ALIGN=LEFT - obsah odstavce je zarovnán k levému okraji
  • ALIGN=RIGHT - obsah odstavce je zarovnán k pravému okraji
  • ALIGN=CENTER - obsah odstavce je vycentrován na st?ed
  • ALIGN=JUSTIFY - obsah odstavce je zarovnán na oba okraje - tzv. do bloku

Standardn? je obsah odstavce zarovnáván k levému okraji va?í web stránky!

Funkci odstavce vytvá?ejícího tagu <P> lze v podstat? nahradit zdvojeným zápisem mezeru zp?sobujícího tagu <BR>, ale ztrácíme tak mo?nost, ur?it zarovnání textu uvnit? vzniklého odstavce.

Formátování nadpis?

Jeliko? nadpisy jsou asi nej?ast?ji pou?ívanou zvýraz?ující sou?ástí WWW stránky a podle nich se i n?kdy ?ídí speciální indexovací roboti, musíme dob?e zvá?it jejich pou?ití, velikost a hlavn? obsah!

Syntaxe tagu H: <Hx ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER/JUSTIFY> </H>

  • Hx - písmeno "x" m??e nabývat hodnoty 1 a? 6, kdy se H1 rovná nejv?t?ímu mo?nému nadpisu a H6 nejmen?ímu mo?nému nadpisu
  • ALIGN=LEFT - nadpis je zarovnán k levému okraji
  • ALIGN=RIGHT - nadpis je zarovnán k pravému okraji
  • ALIGN=CENTER - nadpis je vycentrován na st?ed
  • ALIGN=JUSTIFY - nadpis je zarovnán na oba okraje - tzv. do bloku

Formátování textu

Pro základní úpravu na?eho textu m??eme pou?ít hned n?kolik r?zných tag? (prvk?):

TagFunkce
<B> </B>Tu?né písmo
<I> </I>Kurzíva
<TT> </TT>Strojové písmo
<U> </U>Podtr?ené písmo
<STRIKE> </STRIKE>P?e?krtnuté písmo
<SMALL> </SMALL>O jeden bod men?í ne? p?edcházející písmo
<BIG> </BIG>O jeden bod v?t?í ne? p?edcházející písmo
<SUB> </SUB>Dolní index
<SUP> </SUP>Horní index


Poznámka: Vlastníte-li n?který z WYSIWYG HTML editor?, tak máte vyhráno a nemusíte se o takovéto drobné úpravy zdrojového kódu v?bec zajímat, proto?e tyto "chytré" editory vý?e zmín?né efekty s odstavci, nadpisy a texty zcela s p?ehledem ovládají. Ale není samoz?ejm? na ?kodu ovládat alespo? ty nejzákladn?j?í tagy, jako jsou nap?. párový tag pro tu?né písmo, kurzívu a strojové písmo.


[Akt. známka: 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1106 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.