Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Za?átky s phpRS

Luká? Sou?ek - phpRS - 22. 02. 2004 - 30773 přečtení

Dne?ní ?lánek bude v?nován hlavn? za?áte?ník?m, kte?í cht?jí poprvé spustit phpRS. Redak?ní systém zprovozníme nejprve na disku a poté ho uvedeme do provozu na internetu. Okrajov? se v ?lánku také zmíním o úprav? layoutu.

Vítám vás u dne?ního ?lánku. Pokud pat?íte k t?m, kte?í by cht?li zprovoznit redak?ní systém phpRS, ?t?te pozorn? dne?ní ?lánek. Tento ?lánek je hlavn? v?nován t?m, kte?í neum?jí v jazyce v PHP, a p?esto by cht?li phpRS vyzkou?et. T?m zku?en?j?ím u?ivatel?m jist? bude vyhovovat podrobný návod v dokumentaci. V?t?ina u?ivatel? má pravdu v tom, ?e za?áte?níci akorát zbyte?n? zpomalují servery svými nápady. V na?em p?ípad? se jedná o phpRS. Proto vás prosím, pokud se vám poda?í redak?ní systém po p?e?tení dne?ního ?lánku rozb?hnout a nebudete ho chtít dále pou?ívat, sma?te v?echny soubory v?etn? databáze. V dne?ním ?lánku si uká?eme:

 • Co pot?ebujeme k instalaci phpRS?
 • Instalujeme phpRS na vlastním po?íta?i
 • Jak na jiný vzhled webu v phpRS (tzv. layout)?
 • P?enesení webu z po?íta?e na internet
 • I.?ást - co pot?ebujeme k instalaci?

  Pokud chcete zprovoznit phpRS, m?li byste mít s tvo?ením webových stránek alespo? n?jaké zku?enosti. To znamená, ?e p?inejmen?ím musíte znát základy HTML (nejsou pot?eba k instalaci, ale hlavn? k provozu webu). Pro instalaci phpRS pot?ebujeme následující:

 • HTTP server s podporou jazyka PHP (http://www.apache.org)
 • PHP 3, PHP 4 a vy??í (www.php.cz)
 • MySQL databázový server 3.23.xx a vy??í (http://www.mysql.com)
 • a pevné nervy :-)
 • Aby v?e fungovalo správn?, je pot?eba první t?i komponenty nainstalovat. Instalace t?chto t?í komponent je ale pro za?áte?níky slo?it?j?í a hlavn? se nám její popis do dne?ního ?lánku nevejde. Proto zvolíme balík t?chto t?í komponent, ve kterém u? by m?lo být v?echno správn? nakonfigurováno, tak?e ho sta?í jen oby?ejn? nainstalovat. Nejnov?j?í verzi tohoto balíku naleznete na http://www.php.sk pod názvem PHP Home (je také ke sta?ení v sekci download, zde na Super Sv?t?). Star?í verzi t?chto balík? m??ete na internetu vid?t pod názvem PHP Triad (je ke sta?ení v sekci download, zde na Super Sv?t?).

  Po instalaci PHP Home, by se vám m?la na disku vytvo?it slo?ka. Moje slo?ka má název www. Do této slo?ky ukládejte v?echny soubory, které si chcete v prohlí?e?i prohlédnout (celý phpRS). Pro zhlédnutí stránky ve va?em prohlí?e?i, musíte spustit HTTP server Apache, který byl sou?ástí instala?ního balíku. Nyní je?t? spusťte databázový server. Soubor, kterým spustíte databázový server najdete p?ibli?n? zde: C:\Program Files\PHP Home Edition 2\mysql\bin\winmysqladmin.exe. Tak, nyní máme nainstalované a funk?ní komponenty k rozb?hnutí phpRS. Stáhn?te tedy phpRS v 2.3.5b a rozbalte ho do slo?ky www.

  II.?ást - instalujeme phpRS na vlastním po?íta?i

  Dejme tomu, ?e rozbalené slo?ce dáme název phprs. Budeme tedy mít slo?ku phprs a v této slo?ce dal?í slo?ku phprs (zde je ulo?en kompletn? celý redak?ní systém). Jediné co te? pot?ebujeme je vytvo?it databázi a nahrát do ní tabulky. M??eme tak jednodu?e u?init pomocí souboru db_phprs.php. Tento soubor zobrazíte tak, ?e do prohlí?e?e zadáte následující adresu: http://localhost/phprs/db_phprs.php. Nyní formulá? takto vyplníme:

  Jméno po?íta?e: localhost
  U?ivatel: root
  Heslo: nenastavujte
  Jméno databáze: phprs
  Zalo?it novou DB: Ano
  Databázová p?edpona: rs_
  Typ akce: vytvo?it novou phpRS DB verze 2.3.5

  Mnohdy se instalace databáze pomocí tohoto skriptu nepovede, a proto na to musíme jinak. Do prohlí?e?e zadejte http://localhost/phpmyadmin. PhpMyAdmin je sou?ást instalace balíku PHP Home i balíku PHP Triad. Slou?í k jednoduché správ? databází. Zde jednodu?e vytvo?te novou databázi a do ní nahrajte tabulky ze souboru phprs.sql.

  Nyní je pot?eba provést dal?í krok a to je nastavení souboru config.php. Soubor otev?ete a upravte kód asi takto:

  $dbserver="localhost";
  $dbuser="root";
  $dbpass="";
  $dbname="phprs";
  $rspredpona="rs_";

  Hlavní ?ást souboru config.php máme nakonfigurovanou. S touto ?ástí m?la v?t?ina u?ivatel? velké problémy, tak proto jí zde popisuji. Dal?í nastavení v tomto souboru ur?it? zvládnete. V?e je toti? srozumiteln? popsáno p?ímo v kódu.

  Nyní, kdy? zadáte do prohlí?e?e adresu http://localhost/phprs/phprs/index.php, m?la by se vám zobrazit hlavní stránka redak?ního systému phpRS. Pokud chcete nahlédnout do administra?ní ?ásti, zadejte tuto adresu: http://localhost/phprs/phprs/admin.html. V administra?ní ?ásti prozatím nic neupravujte, v?e provedeme a? na internetu.

  III.?ást - Jak na jiný vzhled webu v phpRS aneb layouty v akci

  Základní vzhled webu phpRS jde samoz?ejm? upravit. Nyní se uká?e, jak umíte jazyk PHP a také HTML. Ke zm?n? vzhledu va?eho webu, toti? pot?ebujete minimáln? základní znalosti t?chto jazyk?. Pokud je neznáte, nezbývá vám nic jiného ne? postupn? m?nit ?ásti kódu a sledovat kde se co na stránce zm?nilo. Nejprve v souboru config.php nastavte cestu k layoutu. Základní layout je freestyle, tak?e kdy? ho budete postupn? upravovat, rozhodn? tím nic nezkazíte. V?imn?te si v adresá?i image slo?ek digreen a freestyle. Ve druhé zmi?ované slo?ce je ulo?en základní layout. Pokud byste cht?li vyzkou?et layout, ulo?ený ve slo?ce první, sta?í pouze zm?nit cestu v souboru config.php. Dejme tomu, ?e budeme provád?t úpravy rovnou v layoutu freestyle. Otev?ete tedy tuto slo?ku a v?imn?te si soubor? lengine.php a freestyle.css. V t?chto souborech se provádí v?t?ina úprav, které se týkají vzhledu va?eho webu. Te? tedy máte mo?nost uplatnit své znalosti.

  Poznámka: pokud se vám n?který layout povede a cht?li byste se o n?j pod?lit s ostatními, ur?it? neváhejte a dejte v?d?t t?eba ve fóru nebo pomocí emailu. Mén? zku?eným u?ivatel?m tím m??ete u?et?it práci.

  IV.?ást - P?enesení webu z po?íta?e na internet

  M??ete mít t?eba ten nejlep?í web s nejhez?ím layoutem, ale co vám to bude platné, kdy? se o va?em webu sv?t nedozví. V sou?asné dob? se situace na poli freehostingu spí?e zhor?uje. Pokud p?emý?líte kam sv?j web umístit, moje doporu?ení je http://www.webzdarma.cz. Tento freehosting asi nejlépe vyhovuje na?im po?adavk?m. Pokud bych to m?l formulovat p?esn?ji, tak po správné instalaci se phpRS chová na tomto freehostingu bezchybn?. Ur?it? vás ale zamrzí ?asté výpadky. S tím ale nic nenad?láme. Zalo?te si tedy ú?et na zmi?ovaném freehostingu a p?ihlaste se. Zam??te se na stránku nastavení. Podrobn?ji nás bude zajímat nastavení zobrazování reklamy. Vytvo?te si soubor reklama.html a nahrajte ho na sv?j ú?et. Poté v ji? zmi?ovaném nastavení reklamy prove?te úpravu tak, aby se reklama zobrazovala v horní ?ásti souboru reklama.html. Nyní p?ejd?te na nastavení databáze MySQL. Tuto databázi aktivujte. Automaticky dostanete jméno databáze a heslo databáze (m??ete zm?nit). Poté si spusťte, op?t na stránce nastavení, phpMyAdmina. Nyní jednodu?e m??ete nahrát do databáze tabulky ze souboru phprs.sql.

  Ur?it? jste si v?imli, ?e soubor?, které jsou pot?eba nahrát na vá? ú?et není zrovna nejmén?. Proto vám doporu?uji pou?ít n?jaký FTP prográmek. Pokud dáte na mé doporu?ení, tak si se?e?te Total Commander. Nikdy jsem s ním nem?l ?ádný v?t?í problém a pokud budete s FTP pracovat poprvé, tak práce s ním je popsána i v dokumentaci pro phpRS.

  Tak nyní bychom u? m?li v?echny soubory v?etn? databáze na internetu, ale stejn? nám nebude v?e fungovat tak jak má, lépe ?e?eno to nebude fungovat v?bec. Nesmíme toti? zapomenout na konfiguraci souboru config.php. Pokud by vás zajímalo, jak to asi má vypadat, uvádím hlavní ?ást kódu:

  $dbserver="mysql.webzdarma.cz";
  $dbuser="uzivatelske jmeno";
  $dbpass="heslo k databazi";
  $dbname="nazev vasi databaze";
  $rspredpona="rs_";

  Nyní byste m?li mít pln? funk?ní web postavený na phpRS. Nezapome?te je?t? v administraci phpRS nav?tívit sekci reklamy. Zde musíte do horní nebo dolní pozice vlo?it kód, který najdete v souboru reklama.html. Pokud by vá? web nespl?oval podmínky freehostingu (tedy zobrazení reklamy), tak by jste se dlouho z  nového webu neradovali.

  Záv?r

  Doufám, ?e jsem vám (hlavn? za?áte?ník?m) dne?ním ?lánkem pomohl. Pokud byste m?li n?jaké dotazy, který jsem schopný zodpov?d?t, vyu?ijte komentá??, fóra a nebo mi napi?te na email. P?eji p?kný zbytek dne ...


  Související články:
  Jak upravit vzhled phpRS systému (17.04.2005)
  Za?átky s phpRS (2.) (07.03.2004)
  [Akt. známka: 0,04 / Počet hlasů: 28] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 108 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  sipka  ?tená?i

  Neznámý čtenář

  sipka  Novinky

  31.12.2008: ?ťastný nový rok
  Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

  30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
  Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

  Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

  30.06.2008: phpRS anketa 2008
  Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

  sipka  Personalizace

  U?ivatelské jméno:

  Heslo:
  Registrace nového ?tená?e!
  Upravit existující ú?et!


  sipka  P?ehled funkcí phpRS

  Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

  sipka  Pou?íváte phpRS ???

  Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

  sipka  Reklama

  Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
  Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
  Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
  Tuning samolepky a komunitní tuning web.
  LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
  Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
  Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
  Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
  Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

  Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.