Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Zajímavosti

Xara WebStyle 1.2 aneb webová grafika snadno a rychle

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 10. 08. 2001 - 16393 přečtení

... a pokud ?íkám: SNADNO a RYCHLE, tak myslím opravdu snadno a rychle a ne p?esn? pravý opak podpo?ený mohutnou marketingovou kampaní n?jaké mezinárodní korporace! Nu a pokud je?t? stále váháte, zda-li je Xara WebStyle ten pravý software pro vás, tak jen dodávám, ?e jeho instala?ní nároky ?iní pouhý 5 MB (slovy: p?t) datového prostoru, co? je p?i dne?ních b??ných 100 MB nárocích skute?n? neuv??itelná v?c!

Ale te? ji? p?kn? po po?ádku, jak se slu?í a pat?í na softwarovou recenzi.

Výrobcem tohoto vynikajícího programu je spole?nost Xara Ltd., která se v sou?asné dob? p?evá?n? specializuje na výrobu ?pi?kových grafických nástroj? se zam??ením na webovou grafiku. Pokud si myslíte, ?e jste o této firm? sly?eli ji? d?íve, tak v??te, ?e její produkty bývali sou?ástí sv?toznámého programu Corel Draw.

Av?ak dost o firm? Xara - hlavním aktérem této "recenze" je její software Xara WebStyle 1.2!

Mezi základní dovednosti tohoto programu pat?í efektivní tvorba: 2D a 3D nadpis?, grafických tla?ítek v?ech mo?ných tvar? s neomezenou délkou textu, odd?lovacích ?ar, zvýraz?ovacích te?ek, ?ipek a hv?zdi?ek a v neposlední ?ad? také tvorba rozmanitých "tapet" na pozadí webových stránek. Samoz?ejmou vlastností tohoto programu je i schopnost exportovat v?echny vytvo?ené grafické prvky do dvou nejpou?ívan?j?ích grafických formát? sou?asného Internetu a to do GIF nebo JPEG soubor?.

Obrázek 1: Menu s výb?rem grafických prvk?

Postup tvorby: Z p?edem definovaných ?ablon si vyberete druh vámi po?adovaného grafického prvku (nadpis, tla?ítko, atd.) a pak ji? jen upravíte standardní nastavení v?ech mo?ných vlastností (velikost, barva, pozadí, atd.) tak, aby v?e vyhovovalo va?í p?edstav? o daném prvku.

Obrázek 2: Submenu s výpisem typ? 3D nadpis?

Ukázkový p?íklad:

Zadání: Chci vytvo?it 3D nadpis.

?e?ení:

  1. V hlavním menu programu (viz. Obrázek 1), do kterého se m??ete v?dy vrátit prost?ednicím tla?ítka "Graphic Type", vyberete polo?ku "3D Headings", ?ím? se p?esunete do dal?ího výb?rového submenu, které obsahuje výpis v?ech p?eddefinovaných typ? 3D nadpis?.
  2. V zobrazeném submenu (viz. Obrázek 2) si vyberete po?adovaný druh 3D nadpisu a op?t jej potvrdíte kliknutím.
  3. Nyní ji? jen zbývá upravit n?kolik málo dostupných vlastností u vámi zvoleného typu 3D nadpisu (text nadpisu, barevné schéma - jednotlivým ?ástem 3D nadpisu m??ete p?i?adit jakoukoliv barvu, velikost textu, typ stínu, atd.) a ihned m??ete p?ejít k poslední fázi, ve které celý výsledek ulo?íte do GIF ?i JPEG souboru.
  4. I kdy? samotné ulo?ení spo?ívá v podstat? pouze v ur?ení umíst?ní a jména souboru, tak lze nap?. prost?ednictvím dal?ích voleb docílit i r?zné kvality a tím i velikosti výstupního souboru nebo v p?ípad? GIF souboru (de)aktivace transparentnosti.

Kde a jak m??ete získat software Xara WebStyle 1.2?

I kdy? nepochybuji o tom, ?e se na Internetu najde spousta souborových (softwarových) server? (nap?. Download), které vám tento program velmi rádi "nabídnou" ke sta?ení, tak bych vás p?eci jenom rád odkázal p?ímo na mate?ský server spole?nosti Xara, kde si tento vynikající program m??ete nejen stáhnout, ale i získat jeho zku?ební 15 denní trial verzi + navíc n?jaké ty ?erstvé informace!

P?eji v?em p?íjemný víkend ...


[Akt. známka: 1,20 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 969 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.