Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Výsledky sout??e Databázový produkt roku 2006

Tisková zpráva - Press - 04. 12. 2006 - 10938 přečtení

Informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t slavnostn? vyhlásil výsledky sout??e Databázový produkt roku 2006. Stalo se tak poslední listopadový den na konferenci Databázový sv?t 2006 po?ádané spolu s Centrem pro výzkum informa?ních systém?. Podobn? jako v p?edchozích letech byla i v roce 2006 tato sout?? po?ádána s úmyslem ocenit nejlep?í databázové produkty na trhu.

Hodnocenou oblastí byla pro rok 2006 podpora vysokého po?tu konkuren?ních u?ivatel?. Hlasování probíhalo na p?elomu ?íjna a listopadu 2006 a bylo rozd?leno mezi odbornou komisi a odbornou ve?ejnost. Bylo ud?leno také Mimo?ádné ocen?ní redakce Databázového sv?ta.

Ocen?ní odborné komise získal pro rok 2006 produkt Oracle Database 10g Release 2 Enterprise Edition spole?nosti Oracle. Odborná komise byla slo?ena ze 13 zástupc? komer?ní a akademické sféry:
 • prof. Ing. Ladislav Bu?ita, CSc., Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií
 • Ale? Hojka, Getronics (Czech Republic) ? ?len skupiny Kapsch
 • Ing. Zbyn?k Jankovský, Cleverlance Enterprise Solutions
 • Ing. Ladislav Ju?en?ák, Per4mance
 • RNDr. Du?an Kajzar, Ph.D., Slezská univerzita v Opav?, Filosoficko-p?írodov?decká fakulta
 • Ing. Ján Letko, Forza
 • Ing. Martin Mat?j?, Zone Interactive
 • RNDr. Petra Poulová, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
 • doc. Ing. Karel Richta, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
 • Ing. Martin R??i?ka, Kvintech
 • Kamil ?ehá?ek, Amenit
 • Petr Zahradník, Computer Laboratory
 • doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., Vysoké u?ení technické v Brn?, Fakulta informa?ních technologií
V rámci ?tená?ské ?ásti sout??e bylo odevzdáno na 1 400 platných hlas? a ocen?ní získaly tyto produkty (s ur?ením po?adí):
 1. MS SQL Server 2005 Enterprise Edition spole?nosti Microsoft
 2. Oracle Database 10g Release 2 Enterprise Edition spole?nosti Oracle
 3. Firebird 2
Mimo?ádné ocen?ní redakce Databázového sv?ta bylo ud?leno produktu DB2 Universal Database 9 Enterprise Server Edition spole?nosti IBM.

V dopl?kové sout??i po?ádané p?ímo na konferenci byl 290 ú?astníky za Databázovou osobnost roku 2006 zvolen Petr Zavoral ze spole?nosti SAS Institute ?R.

?éfredaktor informa?ního portálu Databázový sv?t Marek Kocan k ?estému ro?níku sout??e ?íká: "Databázový produkt roku si ji? vydobyl p?ední pozici mezi ka?doro?n? ud?lovanými ocen?ními nejen softwarovým produkt?m. Jsem rád, ?e leto?ní téma umo?nilo nominovat i databázové platformy z kategorie svobodného software ? jeden zástupce této kategorie dokonce ocen?ní získal. V?em ocen?ným je?t? jednou gratulujeme."

Databázový sv?t
Databázový sv?t (www.dbsvet.cz) je odborným informa?ním médiem zam??eným na databázové technologie. Mezi hlavní slu?by pat?í nejen poskytování informací formou ?lánk?, ale nap?íklad také po?ádání virtuálních ?kolení a testování. Cílem redakce je nabídnout ?tená??m maximum slu?eb s p?idanou hodnotou, které ?tená??m umo?ní prohloubit si dnes tak pot?ebné znalosti. Databázový sv?t vydává spole?nost AVRE Publishing (www.avrepublishing.cz). Pro bli??í informace je mo?né kontaktovat redakci (redakce@dbsvet.cz).

Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 1170 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.