Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

V?e, co pot?ebujete k podnikání, a báli jste se zeptat

Tisková zpráva - Press - 08. 06. 2005 - 10755 přečtení

Netradi?n? zam??ená, ale o to zajímav?j?í a u?ite?ná p?ehlídka informa?ních technologií prob?hne 15. - 16. ?ervna v hotelu Olympik v Praze. Název "Small Business Solutions" (dále SBS) napovídá, ?e p?jde o p?ehled ?e?ení ur?ených drobnému a st?ednímu podnikání. Na rozdíl od jiných odborných konferencí není SBS ohrani?eno oborov? ?i produktov?, ale pokrývá ?irokou oblast pot?eb klienta a zákazníka z ?ad malých a st?edních firem.

Za malé jsou pova?ovány firmy do 50 za st?ední pak do 250 a? 300 zam?stnanc?. Díky kombinované form? výstavy a konference si náv?t?vníci mohou p?edvád?né produkty nejen d?kladn? prohlédnout a ?osahat?, ale také se seznámit s mo?nostmi jejich implementace b?hem konferen?ní ?ásti.

Páte?í ka?dého firemního ?e?ení jsou podnikové aplikace, kterým bude na SBS v?nován velký prostor. Mezi ?adou p?edvád?ných produkt? jmenujme ERP systém MFG/PRO od spole?nosti Minerva, informa?ní a vzd?lávací systémy (CCA Group), flexibilní ?e?ení Instant Team (Heaven Industries) nebo t?eba software HUMAN pro zpracování personalistiky (HOUR). Chyb?t nebude ani informa?ní systém SAP Business One, vyvinutý speciáln? pro pot?eby malých a st?edn? velkých firem, prezentovaný firmou Popron S&P Systems.

P?edpokladem efektivního podnikání je také bezproblémová komunikace. I v této oblasti má SBS co nabídnout: chyb?t nebude Panasonic, ?pi?ka nejen na poli telefonních úst?eden. Sv?tem stále populárn?j?í internetové telefonie nás provede Unient Communications. Alcatel p?iná?í komplexní ?e?ení, ve kterých krom? IP telefonie nechybí nap?íklad call centrum. U?ite?ným zpest?ením bude naviga?ní systém spole?ností Hewlett-Packard a T-Mobile.

Síťová ?e?ení, jako je internet, intranet a vzdálený p?ístup k dat?m, se neobejdou bez dokonalé infrastruktury. Takové jsou produkty Cisco Systems, vedoucí sv?tové spole?nosti v oblasti p?enosu dat, hlasu a obrazu. Eurotel p?iná?í firemním zákazník?m ucelenou nabídku slu?eb vzdáleného mobilního p?ístupu díky kterým, mohou mít sv?j e-mail, kontakty i kalendá? stále po ruce. Zajímavé je také portfolio síťových prvk? ProCurve od Hewlett-Packard.

A?koli je bezpe?nost dat stále aktuáln?j?í a záva?n?j?í problematikou, v zabezpe?ení podnikových systém? nacházíme ?asto výrazné rezervy. Co m??ete pro bezpe?nost svých dat ud?lat vy, se dozvíte t?eba z prezentace IBM a Orange & Green Solutions, v?nované bezpe?nosti dat na klienských stanicích. Proti vir?m a útok?m z internetu zase ochrání kvalitní antivir NOD32 (PCS Software), nepr?st?elný firewall (Kerio Technologies) i produkty od firmy AEC (TrustPort).

V?echny pot?ebné údaje na jednom míst?, p?ístupné tak a tehdy, jak je pot?ebujete - to je kvalitní groupware. Vyzkou?ejte nap?íklad bezpe?ný modulární systém OG serverBox, který má v ?esku ji? tisíce u?ivatel? (Orange & Green Solutions).

Webová prezentace plní nejen funkci informa?ní a komunika?ní, ale celou ?adu dal?ích. Které parametry je t?eba dodr?et, aby se vyu?il plný potenciál webu, vám osv?tlí David ?pinar, vedoucí projektu Dobrý web. Redak?ní systém pro správu internetové prezentace WebControl a komplexní prodejní on-line nástroj UniShop p?edstaví Zden?k Burda ze spole?nosti Stickfish.

Kompletní a aktualizované informace o programu konference a zú?astn?ných firmách najdete na internetové adrese www.sbsolutions.cz. Na této adrese m??ete také vyu?ít on-line náv?t?vnické registrace s mo?ností rezervace p?edná?ek.

Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 1021 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.