Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Informace

Super Sv?t oslavil své ?esté narozeniny!

Ji?í Luká? - Informace - 19. 09. 2004 - 11327 přečtení

6. zá?í 2004 oslavil Super Sv?t své ?esté narozeniny a tak m? napadlo, ?e by mo?ná p?i?el vhod men?í ?lánek popisují vývoj tohoto ?eského webzinu.

Jak to v?echno za?alo

... velmi nenápadn? a s minimálními ambicemi; I tak by se daly charakterizovat za?átky webzinu Super Sv?t (www.supersvet.cz), který za posledních 12 m?síc? nav?tívilo 249 tisíc unikátních náv?t?vník? a datový trafik p?edstavuje 99 GB dat. Ano, v porovnání se Seznamem ?i jiným velkým (komer?n? tla?eným) projektem jde o zanedbatelná ?ísla, ov?em pokud se podíváte na statistiku svého vlastního webu, tak mo?ná pochopíte, pro? mám z podobných ?ísel velkou radost a pova?uji je za úsp?ch.

Jak jsem ji? vý?e nazna?il, první m?síce existence byly velmi hubené a denní náv?t?vnost se pohybovala v jednotkách. Webové stránky byly kompletn? statické a jedinou dynamickou ?ást p?edstavovalo po?ítadlo p?ístup?. Správa byla pom?rn? t??kopádná a v?e se ?e?ilo p?es FTP. - I tak m? to ov?em velmi bavilo a cítil jsem hrdost a nad?ení p?i vydání ka?dého nového ?lánku.

Co t? nezabije, to t? posílí!

... je lidové moudro, které p?esn? vystihuje druhou etapu vývoje webzinu Super Sv?t, který p?e?il kru?né za?átky a za?al získávat nové a nové ?tená?e.

Ano, ?lo o první vít?zství, ale bitva nebyla je?t? zdaleka rozhodnuta. Dny, týdny a m?síce ubíhaly a já jsem za?al cítit, ?e dosavadní obsah, který byl z v?t?í ?ásti tvo?en spole?ensko-politickými komentá?i, nejsem schopen dlouhodob? udr?et a za?al jsem se zamý?let nad novým sm??ováním Super Sv?ta.

V roce 2000 jsem si stanovil nový cíl a zapo?al jsem p?erod Super Sv?ta ve spí?e technologicky a programátorsky orientovaný web, který jsem dokon?il v roce 2001, kdy jsem také zalo?il p?idru?ený open source projekt phpRS.

Kvalitní obsah je to nejd?le?it?j?í

... i kdy? to m??e znít jako ot?epaná fráze, tak si myslím, ?e jde o stále platné pravidlo, které navíc odd?luje "plevel od zrna"! Krom toho, ?ím men?í web provozujete, tím by pro vás m?lo být toto pravidlo závazn?j?í.

Osobn? mohu jen doufat, ?e jsem nikdy nesklouzl k v?ednosti a Super Sv?t obsahuje samé kvalitní ?lánky plné d?le?itých a zajímavých rad, návod? a informací.

Namátkou m? nap?íklad napadají následující série ?lánk?, které ve své dob? ur?it? p?edstavovaly zajímavé ?tivo (n?které jsou pou?itelné i dnes ? nap?. seriál o MySQL):

r. 1999: seriál "Microsoft Word-tip"
r. 1999 ? 2000: seriál "WEBMIX: Toulky Internetem"
r. 2000: seriál "Jak si ud?lat (mini)lokální síť aneb rady, triky, atd."
r. 2000 ? 2002: seriál o MySQL databázovém serveru a SQL jazyce
r. 2001 ? 2004: phpRS

Samoz?ejm? obsah Super Sv?ta tvo?ila a doposud tvo?í i spousta dal?ích samostatných ?lánk?, ve kterých se nevyhýbám ani t?m nejo?ehav?j?ím témat?m souvisejícím nap?íklad s ?eským telecomem a jeho dosti svérázným p?ístupem k Internetu (namátkou bych mohl nap?íklad zmínit akci "Internet proti monopolu", která odstartovala boj za finan?n? p?ijatelný p?ístup k Internetu).

Za velmi zajímavou také pova?uji rubriku "Jak na to?", která p?iná?í ?adu u?ite?ných návod? z oblasti správy po?íta?? (hardware, software, network) a tvorby webových stránek. ? V souvislosti s touto rubrikou se musím se p?iznat, ?e jsem docela py?ný i na svou jedinou komplexní herní recenzi, která se zabývala hrou "Heroes of Might and Magic III" a mimo jiné obsahuje i ?ty?dílný strategický návod jak tuto hru hrát a vyhrát.

Webové stránky se musí vyvíjet a ?ít vlastní ?ivot

Asi nejv?t?ím stra?ákem v?ech webových stránek je "ustrnutí v ?ase". Te? nemluvím jen o obsahu a pou?itých technologií, ale i o celkovém pojetí a identit? webových stránek, jen? by se m?la v pr?b?hu ?asu vyvíjet a reagovat na podm?ty z vn?j?ího sv?ta. - Zkrátka vytvo?it webovou stránku je jedna v?c a udr?et ji p?i ?ivot? druhá.

Super Sv?t za svou existenci pro?el n?kolika etapami svého vývoje, které v?dy znamenaly posun na novou úrove? existence (doufám, ?e lep?í a kvalitn?j?í) a vlily tak celému projektu novou krev do ?il. Nutno dodat, ?e ob?as to byl i krok do neznáma, jen? vy?adoval dostatek odvahy a p?kný kus práce.

Mezi nejd?le?it?j?í zm?ny bezesporu pat?í: p?echod ze statických stránek na dynamicky generované, zm?na webhostingu (opu?t?ní free-webhostingu) a p?echod webu na vlastní doménu, vytvo?ení a aplikace redak?ního systému phpRS a v neposlední ?ad? i zm?na hlavního obsahového zam??ení Super Sv?ta.

Záv?r

Rád bych pod?koval v?em ?tená??m za p?íze?, kterou nám projevují a jako malý dárek k této p?íle?itosti jsem si dovolil p?ipravit redesign vzhledu na?eho webu ? Super Sv?t ? www.supersvet.cz.

[Akt. známka: 0,07 / Počet hlasů: 15] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 33 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.