Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

SMSden.com: Zpoplatn?ní internetového obsahu a slu?eb pomocí SMS (3.)

Promotion článek - WWW - 21. 07. 2005 - 11350 přečtení

V sou?asné dob? je dokon?ena nová verze SMSden clienta (3.0), která podporuje p?ijímání plateb z více zemí a ov??ování telefonního ?ísla platícího u?ivatele nap?íklad pro pot?eby autentifikace registrovaných u?ivatel?. V nejbli??í dob? budou k dispozici mikroplatby na Slovensku a b?hem roku je plánováno roz?í?ení do n?kterých evropských zemí. ...

7. Technická realizace systému

Systém SMSden pou?ívá technologii PHP a klienti SMSden pou?ívají databázi MySQL. Pro komunikaci mezi klienty a serverem je pou?it standard XML-RPC.

a) Princip komunikace klient ? server

Technická realizace systému


Výkonným jádrem systému je server SMSden, který komunikuje s jednotlivými klienty typu server side i client package a dále s agregátorem SMS zpráv. Komunikace p?es protokol XML-RPC probíhá dotazováním klient? na server a p?íjímáním odpov?dí ze serveru. Server tedy samovoln? neodesílá samovoln? informace sm?rem ke klient?m, co? vyplývá ze zp?sobu realizace pomocí skriptovacího jazyka PHP. Server se rovn?? v intervalech minimáln? dvaceti vte?in dotazuje tentokráte v roli klienta na server agregátora, zda nejsou dostupné nové SMS zprávy. Pokud ano, zprávy p?ijme, vyhodnotí a p?ípadn? odblokuje sta?ení souboru, ?i p?ístup na stránku. Na stran? serveru jsou rovn?? generována p?ístupová hesla a kódy pro p?ístup pomocí p?ístupové brány. Server zaji?ťuje i dal?í funkce jako ov??ování platnosti identifika?ních ?et?zc? webmaster?, statistiky stahovanosti soubor?, autentifikace a monitoring v?ech klient? a dal?í v?etn? generování polí dostupných zemí a cenových hladin pro dostupné operátory.

K serveru SMSden jsou p?ipojeni p?es XML-RPC klienti SMSden, kte?í mohou být nainstalováni ve verzi client package na jakémkoli hostingu spl?ujícím po?adavky této aplikace. Klienti zaji?ťují správu zpoplatn?ných soubor? a stránek, jejich p?idávání, mazání, nastavování cen a zabezpe?ení proti neoprávn?ným zásah?m nebo stahování bez zaplacení.

b) Klienti SMSden

I. Slu?ba zpoplatn?ní obsahu

Slu?ba zpoplatn?ní obsahu je v aplikaci klienta (client server side i client package) dostupná pod zálo?kou Soubory ke sta?ení. Zpoplatn?ní soubor? umo??uje webmaster?m po p?ihlá?ení do aplikace klienta SMSden uploadovat libovolné mno?ství soubor? (platí pouze pro client package) o velikosti omezené pouze nastavenými parametry hostingu do virtuálního adresá?e, ve kterém jsou soubory zabezpe?eny n?kolika prvky proti neoprávn?nému sta?ení.

Tyto prvky jsou:
 • Volitelný název adresá?e se soubory
 • Dopln?ní zabezpe?ených soubor? na PHP script vracející pouze prázdnou stránku
 • Hashované a náhodné názvy soubor?
 • Mo?nost pou?ití HTTPS
 • Mo?nost m?nit název adresá?e s ulo?enými soubory
Po uploadování souboru do virtuálního adresá?e je soubor rovn?? vlo?en jako záznam do databáze pro pozd?j?í identifikaci a zp?tné p?ejmenování p?i sta?ení. Ke ka?dému uploadovanému souboru, p?ítomnému ve virtuálním adresá?i klienta SMSden je k dispozici formulá? pro nastavení cenové hladiny, po?tu pot?ebných SMS zpráv a od verze 3.0 také výb?r zemí, pro které bude soubor dostupný.

V praxi to znamená, ?e webmaster si m??e ur?it, ve kterých zemích daný soubor / slu?bu zp?ístupní a navíc za jakou cenu v jaké zemi bude soubor / slu?ba dostupná.

Pro obrázky typu JPEG je dostupný integrovaný generátor náhled? s nastavitelnými rozm?ry náhledu.

II. Slu?ba zpoplatn?ní p?ístupu na skriptované stránky

Tato slu?ba je p?edstavována druhou zálo?kou v aplikaci client package. V instalaci typu client server side není z technických d?vod? v?bec dostupná. Vkládání zpoplatn?ných skriptovaných stránek probíhá zadáním jejich URL a následým ulo?ením do stejného úlo?i?t?, kam jsou ukládány i zpoplatn?né soubory. Ukládané URL v?ak nejsou zabezpe?ené neboť zabezpe?ení je v tomto p?ípad? ?e?eno a? v samotných cílových skriptovaných stránkách.

Pro ú?ely zpoplatn?ní p?ístupu na placené stránky webmaster zadá v klientské aplikaci po?adované údaje, které mají signalizovat na cílové stránce korektní zaplacení za danou slu?bu. Tyto údaje se p?edávají prost?ednictvím session prom?nných. To je také d?vod, pro? je slu?ba zpoplatn?ného p?ístupu na stránky ve verzi client server side zablokována. Po zaplacení za danou slu?bu jsou tedy aktivovány zvolené session prom?nné a napln?ny zvolenými informacemi. Krom? p?edvolených session promenných je odesílána také session prom?nná obsahující jednozna?ný identifikátor dané zpoplatn?né stránky pro pozd?j?í ov??ení skriptem.

Nastavování cenových hladin a dostupnosti jednotlivých zpoplatn?ných stránek probíhá shodn? s nastavováním zpoplatn?ných soubor?.

c) Klientská aplikace SMSden ? IQis

Ihned po registraci je v?em zákazník?m SMSden dostupná také zákaznická aplikace, chrán?ná individuálním heslem pro ka?dého zákazníka. V této aplikaci jsou webmaster?m ? zákazník?m ? dostupné:
 • Informace o prob?hlých transakcích v?etn? graf?
 • Informace o naspo?ených ?ástkách a ?ástkách dostupných k vyplacení
 • Informace o stavu výplat
 • U?ivatelská dokumentace
 • Systém interních zpráv systému (zprávy o událostech v systému, mo?nost kontaktovat individuáln? technickou podporu)
Prost?ednictvím této aplikace je systém rovn?? administrován.

(Integrující rozhraní informa?ních systém? IQis je produktem I&Q Computers, Jan H?ebabecký http://www.iqcomputers.cz, v?nováno projektu SMSden.com bezúplatn?)

8. SMSden multipay

Multipay je nové roz?í?ení slu?eb SMSden, které umo??uje zpoplat?ovat internetové zbo?í a slu?by i ve v?t?ích hodnotách ne? je cena pouze jedné SMS zprávy. Systém multipay umo??uje jednomu souboru / stránce p?id?lit násobek SMS zpráv, které je t?eba odeslat pro úsp??né uskute?n?ní transakce. Transakce je v tomto p?ípad? dokon?ena a? po odeslání v?ech pot?ebných SMS zpráv na dané cenové hladin?. SMSden multipay neumo??uje v?ak kombinovat n?kolik r?zných cenových hladin pro zaplacení jednoho souboru / slu?by.

Pomocí SMSden multipay je mo?no zpoplatnit internetový obsah a slu?by v hodnot? a? n?kolik set korun. V sou?asné dob? je po?et SMS zpráv v pro multipay operátory omezen na 3. P?i maximální dostupné cenové hladin? 79K? tak lze zpoplatnit obsah / slu?bu a? do vý?e 237K? v jedné p?ímé transakci.

9. SMS CSV

SMSden je zp?sobem jak zpoplatnit webové obsahy a slu?by a omezit tak zahlcení reklamními bannery. Proto ani SMSden.com negeneruje p?íjmy z jakékoli formy reklamních ploch nebo podobných zp?sob? reklamy. Ve?keré toky p?íjm? v rámci SMSden jsou generovány z prob?hlých SMS platebních transakcí.

Tok p?íjm? webmaster?

Mezi zaplacením na webových stránkách a obdr?ením pen?z na ú?et webmastera uplyne ur?itá doba, která obná?í zejména následující kroky:
 • Odeslání placené SMS zprávy a ode?tení kreditu platícího u?ivatele
 • P?enos SMS, po jeho? dobu je ?ástka v rukou operátora
 • Ode?tení provize operátora a p?edání SMS zprávy agregátorovi
 • Ode?tení provize agregátora a za?azení SMS zprávy do fronty ?ekající na p?evzetí systémem SMSden
 • P?evzetí systémem SMSden a p?ipsání z?statku z ?ástky a dal?ích informací do transak?ní historie (pouze v p?ípad? obdr?ení korektních údaj? na korektní cenové hladin?)
 • Platba kumulativního výnosu ze strany operátora agregátorovi a ze strany agregátora systému SMSden
 • Srovnání naspo?ené ?ástky a ?ástky dostupné k vyplacení
 • Zaslání ?ádosti o vyplacení webmasterem (klientem SMSden) prost?ednictvím zákaznického systému IQis.
 • Zpracování ?ádosti a p?evod naspo?ené ?ástky na ú?et webmastera
Slu?by SMSden.com jsou nabízeny dosud zdarma, tedy SMSden nesni?uje výnos z jednotlivých transakcí a sám negeneruje zisk.

11. Právní a finan?ní zaji?t?ní projektu a srovnání s ostatními

Dosavadní pokusy o zavedení mikroplateb na internetu byly vesm?s zalo?eny na vytvá?ení virtuálních ú?t?. Tato skute?nost ssebou p?iná?ela podmínku vystupovat jako bankovní subjekt, p?ípadn? získat povolení od ?NB. To bylo stanoveno zákonem o platebním styku, který vstoupil v platnost po?átkem roku 2003.

Takovéto podmínky SMSden nespl?uje a nemusí spl?ovat, neboť ve?keré právní zále?itosti ?e?í operáto?i a SMSden.com p?sobí pouze jako zprost?edkovatel nadstavbového systému pro zpoplatn?ní.

Problém d?v?ry

V sou?asné dob? je z?ejmé, ?e d?v?ra lidí v ?ist? internetové subjekty není je?t? na vysoké úrovni. To je také hlavní problém, které byly (jsou) zalo?eny na virtuálních ú?tech, ať u? s oficiální, ?i vlastní m?nou. Ka?dý platící u?ivatel toti? nejen?e musel sv?j ú?et n?jakým, ?asto i zdlouhavým zp?sobem, naplnit, ale zárove? tím vkládat ur?itou dávku d?v?ry v prakticky jemu neznámé subjekty. To zákonit? zabránilo masovému roz?í?ení t?chto systém?, kdy problém nebyl ani tolik v technickém ?e?ení, jako práv? v dopadu sociálních aspekt? jako ned?v?ry a neochoty sv??ovat n?komu své peníze bez hmatatelných záruk.

12. P?edpoklady a plány rozvoje p?sobnosti

P?edpoklady pro rozvoj systému SMSden jako v sou?asnosti jediného SMS mikroplatebního systému svého druhu jsou:
 • Snadná a rychlá transakce
 • Nevy?aduje vytvá?ení virtuálních ú?t? a tedy vkládání d?v?ry
 • Snadná implementace zdarma b?hem n?kolika minut
 • P?ehledné statistiky transakcí
 • Mo?nost platby za cokoli, kdekoli
 • ?e?ení zabezpe?ení obsah?
 • Dostupnost bez dodate?ných náklad? pro v?echny u?ivatele internetu (podmínkou je pouze mobilní telefon)
 • Multiplatby a? do vý?e stokorunových transakcí


Plány pro roz?í?ení

V sou?asné dob? je dokon?ena nová verze SMSden clienta (3.0), která podporuje p?ijímání plateb z více zemí. V nejbli??í dob? budou k dispozici mikroplatby na Slovensku a b?hem roku je plánováno roz?í?ení do n?kterých evropských zemí.

Dal?í slu?bou, která je s klientem 3.0 nabízena je ov??ování telefonního ?ísla platícího u?ivatele nap?íklad pro pot?eby autentifikace registrovaných u?ivatel?. To p?inese zcela nový zp?sob ov??ování platnosti p?ístupových údaj? na placených stránkách a prakticky znemo?ní neoprávn?ný p?ístup se znalostí odcizených p?ístupových údaj?.

Je o?ekáváno masové roz?í?ení vyu?ití slu?by ov??ování telefonního ?ísla.

Dal?ím roz?í?ením, které je v blízké dob? plánováno, je roz?í?ení klienta o slu?by anket, sout??í a tipování.

V blízké dob? bude také oficiáln? povoleno modifikování klienta SMSden a jeho nezávislé roz?i?ování o dal?í slu?by. Zatím je toti? mo?no klienta SMSden client package roz?i?ovat pouze s výslovným svolením provozovatele slu?by SMSden.com.

Pou?ité zdroje

Ku?era T.: SMSden.com, http://www.smsden.com
Computer Press, a.s..: Monetka.cz, http://www.monetka.cz
Zeman M.: Mikroplatby vracejí úder, http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=3401

Celý promotion článek | Zpět | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.