Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

SMSden.com: Zpoplatn?ní internetového obsahu a slu?eb pomocí SMS (2.)

Promotion článek - WWW - 15. 07. 2005 - 10368 přečtení

Prost?ednictvím systému SMSden m??e kdokoli, kdo vlastní mobilní telefon, platit bez jakýchkoli vedlej?ích náklad? za ve?keré internetové slu?by zpoplatn?né pomocí SMSden.com s rychlostí odezvy na platbu men?í ne? jedna minuta (a obvykle men?í ne? dvacet vte?in). ...

5. Princip zpoplatn?ní pomocí SMSden.com

a) Základní informace

Zpoplatn?ní internetových slu?eb na bázi SMSden.com je podmín?no registrací do systému, b?hem které jsou zadány pot?ebné informace pro identifikaci klienta jako je u?ivatelské jméno, heslo, ?íslo ú?tu, popis projektu, doména, na které se nacházejí zpoplatn?né slu?by a dal?í informace. Výsledkem úsp??n? dokon?ené registrace do systému SMSden.com je vygenerování unikátního ?et?zce, ozna?ujícího ka?dého klienta slu?by SMSden.com. Tento ?et?zec je zárove? aktiva?ním klí?em k programu SMSden.com, který je ve verzi client-package dostupný zdarma po registraci nebo za poplatek kdykoli ke sta?ení.

Ji? p?ed registrací je nutno zvá?it, který z mo?ných typ? instalace zvolit. Existují dva mo?né zp?soby vyu?ívání slu?eb SMSden.com:
 • Client ? package
 • Client server side
Client ? package

Client package je soubor zdrojových kód? v jazyce PHP, které tvo?í funk?ní celek pot?ebný pro provoz aplikace smsden client. Tyto zdrojové kódy je t?eba nainstalovat na libovolný hosting spl?ující následující po?adavky:
 • PHP 3.0 a vy??í
 • MySQL
 • podpora pro FTP CHMOD (nutnost nastavit pro povolení zápisu do slo?ky zdrojových dat chrán?ných soubor?)
 • podpora PHP GD2
 • hosting musí dodr?ovat zásady zabezpe?ení
 • hosting by m?l podporovat zm?nu n?kterých klí?ových faktor? (nastavení PHP) pro velikost p?ená?ených soubor?
B?hem instalace je u?ivatel dotázán na n?která d?le?itá nastavení jeho hostingu a rovn?? musí správn? zadat sv?j unikátní identifika?ní ?et?zec, který obdr?í p?i registraci na sv?j platný e-mail. Po správn? provedené instalaci programu SMSden Client ? package jsou ihned dostupné následující funkcionality:
 • Virtuální adresá? s chrán?nými zpoplatn?nými soubory s mo?ností administrace t?chto soubor? (mazání, zm?na ceny, p?idávání)
 • Stránkování adresá?e, mo?nost ?azení polo?ek adresá?e podle kritérií
 • Virtuální adresá? chrán?ných odkaz? pro p?ístup na zpoplatn?né stránky pomocí aktivace SESSION
 • Nastavení vzhledu, zp?sobu zobrazení chrán?ných soubor?, v?etn? zobrazení jako náhled? v p?ípad? fotografií JPEG
 • Nastavení roz?í?eného zabezpe?ení
 • P?ístupová brána k soubor?m a zabezpe?eným stránkám
 • Pravidla pro ceny (nastavení cen soubor? podle jejich podílu na celkovém objemu sta?ení)
 • Automatické zji?ťování aktualizací
 • Velikost adresá?e a p?ená?ených soubor? omezená pouze parametry hostingového prostoru
 • Napojení na server smsden.com, zaji?ťující celkovou funk?nost systému
 • Od verze 2.0 MULTIPLATBY, které umo??ují platit za jeden soubor, ?i za jeden p?ístup na placené stránky hned n?kolika SMS zprávami. Multiplatby jsou omezeny na 99 SMS zpráv za jeden soubor nebo stránku, ov?em nep?edpokládá se, ?e by toto ?íslo bylo n?kdy n?kým vyu?íváno.
 • Od verze 3.0 MULTINATIONAL, který umo??uje p?ijímat SMS platby ze zahrani?í a dále roz?í?enou správu p?id?lování cen jednotlivým obsah?m / slu?bám pro vyrovnání rozdíl? v podmínkách mikroplateb v jednotlivých zemích. Umo??uje p?id?lovat hodnotu zpoplat?ovaným soubor?m / slu?bám odd?len? pro jednotlivé dostupné zem?.
Client server side

Server side je soubor zdrojových kód?, kompatibilní s client package, instalovaný na webserver (webservery) systému SMSden.com. Instalace server-side se vyzna?uje tím, ?e mj. ka?dý u?ivatel systému SMSden.com, registrovaný jako server-side u?ivatel, obdr?í svou vlastní URL ve tvaru http://smsden.com/~jmenouzivatele , kde bude moci provozovat svého klienta SMSden.com bez nutnosti manuální instalace. Tato varianta je vhodná pro mén? zku?ené webmastery, kte?í nepo?adují slu?bu zpoplatn?ní p?ístupu na stránky.

Server side klient neklade ?ádné po?adavky na hosting a je instalován automaticky v rámci registrace u?ivatele SMSden.com.

Server side klient má rovn?? v?t?inu funkcionalit klienta typu client package, ov?em p?iná?í i ?adu omezení:
 • Není mo?no vyu?ívat slu?eb placeného p?ístupu na stránky
 • Je omezena maximální velikost virtuálního adresá?e
 • Je omezena maximální velikost souboru
 • Klienta není mo?no upravovat
 • Server - side klienti jsou podrobování v?t?ím a pravidelným kontrolám administrátor? SMSden
Server side klient naopak zaru?uje maximální zabezpe?ení soubor? a celé transakce díky optimální konfiguraci hostingového prostoru SMSden.com.

b) Proces platby

P?edn? je t?eba poznamenat, jakým zp?sobem lze na stránky umístit placený odkaz. To je mo?no provést n?kolika zp?soby:
 • Umo?nit náv?t?vník?m webu p?ímý p?ístup do klienta SMSden
 • Zakomponovat klienta SMSden do stávajících stránek pomocí p?íkazu PHP include.
 • Vygenerovat zpoplatn?ný odkaz klientem SMSden a ten pak v libovolném tvaru umístit na webové stránky.
Ať u? se webmaster rozhodne pro kteroukoli variantu umíst?ní odkazu, z pohledu náv?t?vníka stránek (tedy zájemce o zakoupení souboru nebo p?ístupu na stránku) se v?dy bude jednat o b??ný odkaz. Tento odkaz v?ak nevede na cílovou stránku p?ímo, nýbr? po kliknutí se zobrazí jedna z hlavních sou?ástí systému SMSden ? p?ístupová brána. Tato brána poskytuje v?echny informace k bezproblémovému provedení transakce.

Transakce tedy za?íná otev?ením p?ístupové brány SMSden.com. Uhned po otev?ení p?ístupové brány má u?ivatel na výb?r ze dvou mo?ných situací:
 • Pokud ji? má vygenerovány údaje pro platbu (kód a heslo) a odeslal SMS zprávu (zprávy), m??e p?istoupit k obsahu / slu?b? p?ímo zadáním t?chto údaj? a potvrzením. Po ov??ení údaj? systémem SMSden bude u?ivateli hned zp?ístupn?n obsah / slu?ba.
 • Pokud u?ivatel je?t? nemá pro daný soubor vygenerovány pot?ebné údaje, kliknutím na p?íslu?ný odkaz mu budou údaje pro danou platbu vygenerovány v?etn? informací o cen? za jednu odeslanou SMS zprávu, celkové cen?, ?ísle pro odeslání zprávy a po?tu SMS zpráv, které je t?eba odeslat.
Po vygenerování kódu a hesla je u?ivatel vyzván z odeslání kódu v p?íslu?ném tvaru (DEN <kod>) a je mu poskytnut odkaz pro sledování stavu zpracování odeslaných SMS zpráv. Na této stavové stránce se automaticky zji?ťuje aktuální stav po?tu odeslaných zpráv a v moment?, kdy byly systémem SMSden p?ijaty v?echny pot?ebné zprávy, je u?ivatel automaticky p?esm?rován na koncovou stránku, ze které ji? vede odkaz na skute?ný zpoplatn?ný soubor nebo stránku.

I. Jednorázová transakce

Jednorázová transakce je taková, p?i které je po vstupu na p?ístupovou bránu vygenerován kód a heslo, okam?it? odeslán pot?ebný po?et SMS zpráv a sta?en zpoplatn?ný soubor nebo p?istoupeno ke zpoplatn?né stránce. Systém SMSden v?ak umo??uje také zpo?d?né / p?etr?ené transakce, p?i kterých není z n?jakého d?vodu pln? dokon?en pr?chod jednorázovou transakcí.

II. Zpo?d?ná transakce

Pokud p?i pr?chodu b??nou platební transakcí dojde k jejímu p?eru?ení po okam?iku vygenerování kódu a hesla, p?ípadn? i po odeslání v?ech / ?ásti pot?ebných SMS zpráv, nap?íklad zav?ením okna p?ístupové brány, je stále mo?no transakci úsp??n? dokon?it a to s vyu?itím vygenerovaného p?ístupového hesla. P?i zpo?d?né transakci je nejprve nutno odeslat pot?ebný po?et SMS zpráv, otev?ít p?ístupovou bránu pro zaplacený soubor a vybrat volbu pro zpo?d?né transakce. Následn? sta?í zadat správnou kombinaci d?íve vygenerovaného kódu a hesla a v p?ípad? správného zaplacení je zp?ístupn?n placený soubor / vstup na stránku.

Vygenerovaný kód a heslo mají po vygenerování platnost 30 minut. V pr?b?hu t?chto t?iceti minut je t?eba odeslat v?echny pot?ebné SMS zprávy. Po odeslání v?ech pot?ebných SMS zpráv jsou kód a heslo platné a? do vyplacení naspo?eného podílu webmasterovi, co? trvá v rozmezí n?kolika dn? a? n?kolika týdn?.

6. P?ínosy SMSden.com

a) P?ínosy pro webmastery a poskytovatele internetových slu?eb a obsah?

SMSden.com p?iná?í webmaster?m a poskytovatel?m internetových slu?eb a obsah? jako první v ?eské republice mo?nost adekvátního ocen?ní jejich slu?eb a to snadnou cestou s jednoduchou implementací bez po?áte?ních náklad?. P?ispívá tak ke zkvalitn?ní obsahu zpoplatn?ných web? a p?edstavuje nový zp?sob, jakým mohou v?ichni majitelé stránek generovat finan?ní zisk.

Provozovatelé webových stránek mohou klienta SMSden pou?ít také k zabezpe?ení chrán?ných soubor? proti neoprávn?nému stahování a v pr?b?hu dubna 2005 bude mo?no pomocí klienta SMSden rovn?? ov??ovat pravost mobilního ?ísla zadaného nap?íklad p?i registraci.

b) P?ínosy pro platící koncové u?ivatele

Prost?ednictvím systému SMSden m??e kdokoli, kdo vlastní mobilní telefon, platit bez jakýchkoli vedlej?ích náklad? za ve?keré internetové slu?by zpoplatn?né pomocí SMSden.com s rychlostí odezvy na platbu men?í ne? jedna minuta (a obvykle men?í ne? dvacet vte?in). Systém SMSden neobsahuje ?ádné virtuální ú?ty, na které by musel platící u?ivatel p?esouvat své peníze a d?v??ovat tak neznámému subjektu. Ve?keré p?evody pen?z zaji?ťují mobilní operáto?i, tak?e platící u?ivatel nemusí v ideálním p?ípad? v?bec osobn? manipulovat se svými pen?zi v bance a d?v??ovat neznámému internetovému subjektu jako je tomu v p?ípad? ostatních mikroplatebních systém?, zalo?ených na virtuálních ú?tech.

V posledním díle tohoto mini-seriálu se podíváme na technickou realizaci systému SMSden.com

Celý promotion článek | Zpět | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.