Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

SMSden.com: Zpoplatn?ní internetového obsahu a slu?eb pomocí SMS (1.)

Promotion článek - WWW - 13. 07. 2005 - 10591 přečtení

Zpoplatn?ní internetových slu?eb - pomocí mikroplateb - umo??uje vznik slu?bám, které dosud nemohly být adekvátn? ohodnoceny ?ádným z doposud dostupných platebních prost?edk?, ať u? hotovostním, ?i bezhotovostním. Umo??uje rovn?? p?im??ené ohodnocení slu?eb, které musely být dosud poskytovány zdarma, ?i pouze s výnosy z poskytování reklamních ploch, které nikdy nemohou zaru?it trvalý p?íjem a jejich oblíbenost dramaticky upadá. ...

1. Co jsou mikroplatby

Termín mikroplatby m??e být vyu?íván v r?zných souvislostech. Obvykle jde o vyjád?ení platebních transakcí s nízkým pen??ním tokem, pohybujícím se od korunových ?ástek po maximáln? stokorunové transakce spojené se zakoupením n?jakých slu?eb, ?i produkt?. Oficiáln? EU definuje jako platbu do 15 eur. Tento termín v?ak za?al pronikat do pov?domí ve?ejnosti a? se zavedením internetu a to ze zjevného d?vodu: v dob? p?ed zavedením internetových a mobilních slu?eb toti? nebylo nutno rozli?ovat b??né platby od mikroplateb neboť ani zp?sob jejich uskute??ování se nikterak neli?il. Nezále?elo tedy na tom, zda se platba pohybovala v korunách, ?i tisících korun (?i jiných m?nových jednotek), proto?e v obou p?ípadech byl celý hlavní i v?echny vedlej?í procesy platby shodné. Toto je obecný význam termínu mikroplatby (mikroplatba).

Termín mikroplatby (nyní pouze v mno?ném ?ísle) se v posledních m?sících vá?e také s komer?ní slu?bou mobilních operátor? a to jako p?esné ozna?ení dané slu?by. Slu?by typu mikroplateb za?aly být operátory v ?eské republice poskytovány v listopadu roku 2004, Eurotel stanovil datum zprovozn?ní slu?by mikroplatby na za?átek kv?tna 2005.

V tomto p?ípad? mají mikroplatby p?esn? vymezený rámec. Jedná se o slu?bu podobnou slu?b? premium pate SMS, nabízenou ji? del?í dobu, se kterou jsou mikroplatby ?asto zam??ovány. P?itom na rozdíl od premium rate SMS umo??ují mikroplatby zpoplatn?ní jakéhokoliv produktu, ?i slu?by vyjma t?ch, které svým charakterem poru?ují zákony ?eské republiky, ?i jiné právní normy a normy mezinárodního práva. Dal?ím rozdílem jsou odli?n? stanovené podíly provozovatel? slu?eb mremium SMS a mikroplatby, kde, vzhledem k novému nasazení mikroplateb, jsou jejich výnosy v sou?asné dob? v porovnání s premium SMS ni??í. Je t?eba v?ak p?ipomenout, ?e mikroplatby nikdy nemohou být nahrazeny vyu?itím slu?eb premium SMS, které slou?í pouze ke zpoplatn?ní slu?eb bezprost?edn? souvisejících s mobilními telefony a pouze t?ch slu?eb, taxativn? vymezených operátory. To jsou nap?íklad sout??e nebo ankety, multimediální a softwarové vybavení mobilních telefon? jako melodie, pozadí na plochu nebo Java hry.

Stejn? jako u premium SMS i u mikroplateb se objevuje termín ?cenová hladina?. Jedná se o cenu jedné odeslané SMS zprávy a existuje pouze omezený výb?r cenových hladin. Dostupné cenové hladiny v ?eské republice jsou k 9.4.2005 3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,79. Tyto cenové hladiny jsou v K? v?etn? DPH.

Zatímco pokrytí zpoplatn?ných oblastí, a tedy mo?né pou?ití, se u obou slu?eb zna?n? li?í, pr?b?h samotné platby je v rámci nabídky operátor? toto?ný (nevztahuje se na platby prost?ednictvím SMSden.com, kde je pou?it specifický proces plateb a formát SMS). P?i platb? je v?dy odeslána SMS zpráva na odpovídající telefonní ?íslo, jeho? poslední dvoj?íslí odpovídá cen? SMS (v p?ípad? ?eské republiky je tato cena ji? v?etn? DPH). Tato SMS musí být odeslána ve specifickém tvaru, který je

<klicove_slovo> [ klicove_slovo2,3,...] [sdeleni/data]

, kde ?klicove_slovo? jednozna?n? identifikuje provozovatele slu?eb mikroplatby a dal?í volitelná klí?ová slova a sd?lení/data jsou stanovena systémem provozovatele slu?eb mikroplatby. V systému SMSden.com je vyu?íván tvar SMS DEN <kod> nebo SMS <kod>, tedy textová podoba odesílané SMS m??e být v rámci systému SMSden.com nap?íklad DEN 123abc.

2. D?vody pro vznik a uplatn?ní mikroplateb na internetu

Ka?dá realita pot?ebuje sob? adekvátní prost?edek sm?ny neboť práv? sm?na je z velké ?ásti tím, co d?lá z prostého mno?ství lidských jedinc? sociální spole?enství a tedy lidstvo.

Od pradávna lidé pociťují pot?ebu sm?ny pro dosa?ení vy??ího blahobytu spole?nosti a hledají adekvátní efektivní zp?sob, jak sm?nu realizovat. Prvním prost?edkem sm?ny byly v realit? po?átk? lidstva samotné produkty, ?i majetek typu zví?at a jednoduchých výrobk?, nebo-li barterová sm?na. To bylo dáno zejména faktem, ?e pot?eby lidí se p?íli? neli?ily. Postupem ?asu se v?ak za?aly objevovat v?eobecn? známé nedostatky barterové sm?ny, z nich? nejv?t?ími je nekompatibilita sm??ovaného zbo?í a jeho omezená trvanlivost. V této dob? se za?alo hledat takové zbo?í, které by bylo v?eobecn? p?ijímáno. Byla to látka, k??e, obilniny a podobn?. Jednalo se o p?echod od barterové sm?ny ke sm?n? za v?eobecn? p?ijímaná platidla, av?ak prost?edkem bylo stále zbo?í, pouze unifikované, ale stále se stejnými neduhy z doby barterové sm?ny a to a? do té doby, ne? vznikl v?eobecn? p?ijímaný prost?edek sm?ny adekvátní dané dob? ? peníze ve form? mincí z drahých kov?.

Problém aplikace prost?edk? sm?ny staré reality v rámci nov? nastalých podmínek se objevil v historii je?t? n?kolikrát díky setrva?nosti a obavám ze zm?n, av?ak jako p?íklad budu dále uva?ovat vý?e uvedené.

Nyní se nacházíme v dob?, kdy vzniká nová realita v podob? internetu. V rámci této reality je nabízeno zbo?í a jsou poskytovány jako kdykoli v jiné dob? a na jiném míst?, p?esto na internetu m??e být rozeznáváno n?kolik zásadních odli?ností:
 • Mnohé (informa?ní) slu?by byly (jsou) poskytovány zdarma
 • Objevují se i prvky barterové sm?ny v podob? známých vým?nných bannerových systém?
 • N?které slu?by nemohou být provozovány neboť nemohou být adekvátn? prodány
 • Objevují se platební systémy vyu?ívající k platbám v nové realit? internetu prost?edky doby p?ed vznikem internetu s pouhými nadstavbami
Tak jako v dob? hledání náhrady za barterovou sm?nu, je i nyní doba hledání optimálního platebního prost?edku pro realizaci plateb za ?ist? internetové zbo?í a slu?by. Tak, jako ani k??e, ?i látka nemohly plnit funkci v?eobecn? p?ijímaného platebního prost?edku, nem??ou ani staré platební metody s úsp?chem obstát v nové realit? internetu.

Ka?dá nov? vzniklá realita toti? vy?aduje sob? p?im??ený prost?edek sm?ny / platby a tak, jako v dob? diferenciace ?inností a pot?eb lidí bylo nutno nalézt prost?edek sm?ny spl?ující podmínku v?eobecné p?ijímanosti, je nyní nutno nalézt takový prost?edek plateb, který bude spl?ovat po?adavky internetové reality, a to jsou:
 • Anonymita
 • Rychlost p?ístupu odkudkoli, kdekoli
 • Softwarová podoba produkt? a slu?eb
 • Nulové dodate?né náklady (spojené zejména s osobní ú?astí na n?které ?ásti transakce, ?i osobní ú?astí na jakékoli vedlej?í sou?ásti procesu pot?ebné k uskute?n?ní platby)
 • Obecn? p?ijímaný výnos z poskytovaných slu?eb (finan?ní podoba výt??k?)
 • Ned?v?ra v internetové subjekty
Odpov?dí na tyto pot?eby jsou jednozna?n? mikroplatby ve smyslu vyu?ití slu?eb mobilních operátor? ? mikroplateb.

Mikroplatby toti?:
 • Jsou anonymní
 • Odezva na platbu se pohybuje v ?ádech vte?in (1 ? 30 vte?in)
 • Nemají ?ádné dodate?né náklady (kredit je automaticky ode?ítán z ú?tu klient? mobilních operátor?)
 • Mají finan?ní bezhotovostní podobu výnos?
Nevýhodou kompletního zavedení slu?eb zpoplatn?ných p?ímo pomocí mikroplateb je vysoká nákladnost p?i zavád?ní, která p?ekra?uje 100.000 K?, vysoké náklady na implementaci pomocí n?kolikanásobné klient-server architektury, nutnost ?e?it p?íjem, odesílání a evidenci SMS zpráv, jejich výnos?, platností, identifikace v rámci systému a podobn?.

3. Zpoplatn?ní ? nadstavba SMS mikroplateb

Zpoplatn?ní internetových slu?eb a produkt? je zp?sob, jak vyu?ít slu?eb mobilních operátor? ? mikroplateb ? k poskytování internetových produkt? a slu?eb za úplatu a p?itom respektovat po?adavky internetové reality na vlastnosti platebních transakcí (viz. vý?e). Pokud bude v dal?ím textu pou?it termín zpoplatn?ní, bude se rovn?? jednat o zp?sob, jakým prodávat internetové zbo?í / slu?by bez nutnosti ?e?it p?ijímání a odesílání SMS zpráv a bez nutnosti vynakládat obrovské finan?ní a ?asové prost?edky na zavedení systému zpracovávajícího odesílané a p?ijímané SMS zprávy.

Zpoplatn?ní internetových slu?eb umo??uje vznik slu?bám, které dosud nemohly být adekvátn? ohodnoceny ?ádným z doposud dostupných platebních prost?edk?, ať u? hotovostním, ?i bezhotovostním. Umo??uje rovn?? p?im??ené ohodnocení slu?eb, které musely být dosud poskytovány zdarma, ?i pouze s výnosy z poskytování reklamních ploch, které nikdy nemohou zaru?it trvalý p?íjem a jejich oblíbenost dramaticky upadá (lidé se nau?ili reklamní plochy na internetu tém?? ignorovat).

To v?ak není v?e. Zavedení zpoplatn?ní na internetu také podpo?í rozvoj a r?st zcela nových internetových slu?eb a nabízených produkt? a m??e tak významn? podpo?it podnikání v rámci internetu, zárove? omezí mno?ství v?udyp?ítomných obt??ujících reklamních banner? a zvý?í tak po?et informa?ních web? bez reklam.

4. Úvod k systému SMSden.com

Projekt SMSden.com je prvním projektem v ?eské republice, který zareagoval na pot?eby internetové reality v oblasti uskute??ování platebních transakcí za internetové zbo?í a slu?by. SMSden.com vyu?ívá mikroplateb, nabízených operátory k tomu, aby mohl svým klient?m z ?ad webmaster? a provozovatel? internetových stránek / systém? zdarma zp?ístupnit zpoplatn?ní v té mí?e, jak je zpoplatn?ní popsáno vý?e. SMSden.com nejen ?e nabízí zpoplatn?ní, ale navíc obsahuje takové nadstavby, které by bylo velice obtí?né a nákladné implementovat pouze s vyu?itím mikroplateb v rozsahu, jak jsou aktuáln? nabízeny operátory, ?i SMS agregátory.

SMSden.com vznikl jako projekt v lét? roku 2004, tedy je?t? p?ed tím, ne? operáto?i za?ali oficiáln? nabízet mikroplatby. V listopadu 2004 byl zpu?t?n testovací provoz systému SMSden.com a po zprovozn?ní slu?eb mikroplatby Oskarem zahájil oficiáln? sv?j provoz. Koncem ledna 2005 zaznamenal systém SMSden.com první klienty z ?ad webmaster?, kte?í jako první na ?eském internetu zpoplatnili obsah a slu?by svých webových stránek, které jim do té doby nep?iná?ely ?ádný zisk.

Cílem projektu SMSden.com není generování zisku jeho provozovatel?m, nýbr? zp?ístupnit zpoplatn?ní doslova komukoli bez nárok? na podepisování písemných smluv a po?áte?ních náklad?. Díky slu?bám SMSden.com m??e za?ít zpoplat?ovat obsah a slu?by svých webových stránek naprosto kdokoli, jeho? zpoplatn?né obsahy nebo slu?by neporu?ují zákony ?eské republiky, mezinárodní právní úpravy a smluvní ujednání s provozovatelem SMSden.com. Zavedení slu?eb zpoplatn?ní navíc zvládne zájemce pouze se základními znalostmi práce na PC. Celý proces zavád?ní slu?eb trvá p?itom i s registrací nového klienta do systému a uploadem zpoplatn?ného obsahu pouze n?kolik minut, to znamená, ?e od rozhodnutí zpoplatnit obsah webových stránek do obdr?ení prvního výnosu z p?ijatých SMS uplyne t?eba jen p?l hodiny.

SMSden.com nabízí komplexní ?e?ení, díky kterému m??ou jeho klienti zpoplatnit skute?n? ve?keré internetové slu?by a obsahy jako jsou:
 • P?ístupy na placené stránky
 • Videa, obrázky, hudba
 • Re?er?e, diskusní fóra, ?lánky, poradny, registrace, p?ístupové kódy, nadstandardní slu?by
 • Odstran?ní reklamních ploch po zaplacení
 • Roz?í?ení slu?eb, zálohové platby, hlasování, tipování, výherní sout??e
 • Neinternetové produkty nabízené na internetu
 • A kterékoli dal?í internetové slu?by, které mohou být naprogramovány pomocí scriptovacího jazyka PHP, p?ípadn? s ním spolupracovat
SMSden.com tedy nabízí dva typy slu?eb v rámci jedné registrace a instalace, ty jsou:
 • Zpoplatn?ní internetového obsahu
 • Zpoplatn?ní p?ístupu na (scriptované) stránky
a) Zpoplatn?ní internetového obsahu

Jedná se o zpoplatn?ní soubor? jakéhokoli typu. M??e to být hudba, video, obrázek, dokument, ?i jiný formát souboru. SMSden.com v tomto p?ípad? ?e?í zabezpe?ení zpoplatn?ných soubor? proti neoprávn?nému sta?ení a zaji?ťuje samotné sta?ení souboru po zaplacení.

b) Zpoplatn?ní p?ístupu na stránky

Název této slu?by m??e p?sobit u??ím významem, ne? je rozsah slu?eb, které skute?n? lze touto cestou zpoplatnit. Nejedná se toti? o pouhé zaji?t?ní platby za vstup na cílovou placenou stránku, ale o zp?sob, jak sd?lit libovolnému programu, b??ícímu na serveru, ?e práv? bylo zaplaceno. Díky této informaci o zaplacení pak m??e tento program zp?ístupnit jakoukoli dal?í slu?bu poskytovanou v rámci zpoplatn?ných stránek.

SMSden.com v tomto p?ípad? zaji?ťuje p?edávání informace o korektním zaplacení na cílovou stránku (resp. cílovou skriptovanou aplikaci). O dal?í zpracování této p?edané informace se stará aplikace provozovatele stránek, vyu?ívajících SMSden.com. Tato informace a její zabezpe?ení je v?ak klí?ovým bodem ve zpoplatn?ní, a díky systému SMSden.com, který toto ?e?í, je dal?í implementace velice jednoduchá.

V dal?ím díle si rozebereme princip zpoplatn?ní slu?eb pomocí SMSden.com

Celý promotion článek | Zpět | Počet komentářů: 30 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.