Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

HTML Helpík

Seznamy

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 05. 11. 1998 - 12155 přečtení

Myslím si, ?e nám HTLM jazyk v oblasti tvorby seznam? a vý?t? poskytuje velmi bohaté zázemí. Mezi základní dostupné varianty pat?í: ne?íselný seznam, ?íselný seznam a pojmový nebo defini?ní seznam. Dal?í bezesporu p?íjemnou vlastností je mo?nost zm?ny typu konstantního nastavení ?íselné, nebo ne?íselné formy odrá?ky. Nap?. u ?íselného seznamu lze arabské ?íslování jednotlivých bod? zm?nit na ?eckou formu ?íslování seznamu, atd.

Ne?íselný seznam

Ka?dý ne?íselný seznam je aktivován párovým tagem <UL>. Jednotlivé body/odrá?ky seznamu jsou definovány za pomoci nepárového tagu <LI>. Ukázku takto vytvo?eného jednoduchého ?íselného seznamu vidíte ní?e.

P?.: <UL><LI>Bílá<LI>Modrá<LI>?ervená</UL>

 • Bílá
 • Modrá
 • ?ervená

HTML jazyk nám dále umo??uje definovat atribut TYPE u tag? <LI> a <UL>, s jeho? vyu?itím m??eme docílit zm?ny typu odrá?ky z konstantního vypln?ného krou?ku nap?. na prázdné kole?ko.

 1. vypln?ný ?tverec - TYPE=SQUARE
 2. vypln?né kole?ko - TYPE=CIRCLE
 3. prázdné kole?ko - TYPE=DISC

P?.: <UL TYPE=SQUARE><LI TYPE=DISC>Bílá<LI>Modrá</UL>

?íselný seznam

Podobn? jako p?i tvorb? ne?íselného seznamu, musíte nejprve provést aktivaci tvorby ?íselného seznamu, a to pomocí párového tagu <OL>. Definice jednotlivých bod? seznamu se provádí stejn? jako u ne?íselného seznamu tagem <LI>.

U obou tag? - <OL>, <LI> - lze také nastavit hodnotu atribut TYPE, která ur?uje typ ?íslování seznamu.

 1. ?íslování za pomoci velkých písmen - TYPE=A
 2. ?íslování za pomoci malých písmen - TYPE=a
 3. ?íslování za pomoci velkých ?eckých ?íslic - TYPE=I
 4. ?íslování za pomoci malých ?eckých ?íslic - TYPE=i
 5. ?íslování za pomoci latinských ?íslic - TYPE=1

P?.: <OL TYPE=A><LI TYPE=1>Bílá<LI>Modrá</OL>

 1. Bílá
 2. Modrá

Pojmový nebo defini?ní seznam

Posledním typem seznamu, pro který má HTML jazyk speciální sadu tag?, je defini?ní vý?et (= seznam definic). K jeho aktivaci slou?í párový tag <DL>, a korespondujícími tagy pak jsou: tag <DT> (= pojem) a tag <DD> (= vlastní definice), které se pou?ívají u ka?dé polo?ky tohoto vý?tu stejn? jako tag <LI> uvozuje polo?ky u vý?t? oby?ejných ?i ?íslovaných seznam?.

P?.: <DL><DT>?ervená<DD>nep?echázíme p?es p?echod
<DT>Zelená<DD>p?echázíme p?es p?echod</DL>


?ervená
nep?echázíme p?es p?echod
Zelená
p?echázíme p?es p?echod

Tipy a triky:

 • Doporu?uji vám, aby jste seznamy pou?ívali co nej?ast?ji, proto?e do va?ich stránek vná?ejí klid, p?ehlednost a esteti?nost!
 • Do kteréhokoli ze t?í druh? seznam? vý?e uvedených lze vno?it dal?í. Jedno a? dv? vno?ení mohou p?isp?t ke zvý?ení p?ehlednosti textu. Vno?ení o v?t?ím po?tu mají spí?e opa?ný efekt.
 • Je dobré si p?i pou?ívání pojmového seznamu stanovit ur?itá základní pravidla pro zlep?ení p?ehlednosti a esteti?nosti textu. Nap?. pravidlo ?íslo 1: pojem bude v?dy napsán tu?ným písmem, pravidlo ?íslo 2: definice pojmu bude v?dy napsána kurzívou, atd.

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.