Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Zajímavosti

Rozhovor s vít?zem Ankety o nejhez?í phpRS web roku 2005

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 01. 10. 2005 - 13126 přečtení

Vít?zem "Ankety o nejhez?í phpRS web roku 2005" se stal programátorsky orientovaný web "programujte.com", který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.programujte.com.

S úplnými výsledky "Ankety o nejhez?í phpRS web roku 2005" se m??ete seznámit na domovských stránkách phpRS anketa - http://www.supersvet.cz/anketa/.

Otázky kladl: Ji?í Luká?
Na otázky odpovídal: Luká? Churý ? administrátor a autor ?lánk? na webu www.programujte.com


Stru?né p?edstavení va?í osoby - co d?láte a jaký je vá? vztah k po?íta??m a internetu.

Po?íta?e si získali moji oblibu ji? v dobách ATARI (800XE), kde jsem za?ínal na Basicu, poté pokra?oval p?es Pascal a? k jazyku C++. Poslední dobou se seznamuji podrobn?ji s php a zdokonaluji se v grafice. Momentáln? studuji na Masarykov? univerzit? - fakult? informatiky, kde bych cht?l jako grafik nadále pokra?ovat. Internet se pro m? stal zdrojem ve?kerých informací, nepostradatelným pomocníkem a skv?lým rádcem. Je obecn? známo, ?e na internetu lze najít v?e, sta?í jen hledat.


Co pro vás znamená vít?zství v "Anket? o nejhez?í phpRS web roku 2005"?

Samoz?ejm? m? to velmi pot??ilo - a také celý ná? team, který spolu se mnou denn? rozvíjí e-zin. Kdy? vidíte, ?e va?i práci doká?ou ocenit i jiní, máte pak v?t?í chuť a elán pokra?ovat dále. Vít?zství nepat?í jen m?, ale celému na?emu teamu, kterému d?kuji.


Kdy jste se poprvé setkal s phpRS redak?ním systémem a co vás na n?m nejvíce zaujalo?

Kdy? m? v po?átcích v?bec napadla my?lenka na stvo?ení takového projektu, bylo mi jasné, ?e pot?ebuji kvalitní systém, který by spl?oval moje nároky, které nebyly nikterak malé. Na redak?ní systém phpRS jsem narazil zcela náhodou a nejvíce m? zaujala samoz?ejm? jeho "cena" a mo?nost ho nadále roz?i?ovat, dopl?ovat o nové funkce, zasahovat do systému i s tak mizernými znalostmi php, jaké jsem tehdy m?l. Systém je navíc ?esky, k dispozici je velké mno?ství plugin? a dopl?k? a za jeho nejv?t?í plus pova?uji snadnou editaci.


Co vás p?im?lo k nasazení phpRS systému na vá? web - www.programujte.com?

Je psán p?ehledn?, ?ádn? okomentován a tím se pro m? stal jedni?kou. Jeho administraci pova?uji za velmi povedenou, spl?uje moje ve?keré nároky. Po nasazení phpRS bylo jasné, ?e to byla správná volba. Ve?keré vý?e uvedené argumenty ?iní z phpRS opravdu kvalitní redak?ní systém, se kterým lze vytvo?it profesionální weby.


www.programujte.com ji? na první pohled vypadá jako velmi dob?e zpracovaný a profesionáln? vedený web (navíc s ka?dodenní aktualizací). Máte pro na?e ?tená?e n?jakou radu, jak tohoto stavu dosáhnout respektive jak vytvo?it kvalitní web?

?lov?k musí chtít. Musí si jít za svým cílem, nesmí ho odradit pochyby druhých, ale také musí um?t p?ijímat rady od druhých. Je dobré mít n?koho, kdo pom??e, poradí, kdo vidí v?ci objektivn?. Hlavní v?cí je ale opravdu chuť do toho jít a po?ítat s tím, ?e vám to nezabere jen pár hodin, ale t?eba i n?kolik týdn?, ne? dosáhnete ustanovených cíl?.

Dal?ím nemén? d?le?itým faktorem je inovace a originalita. Dle m? web, který není del?í dobu inovován o nové v?ci (není obm??ován), nem??e na dne?ním internetu usp?t. Pokud, tak ho záhy ?eká stejn? rychlý konec. Pokud se tedy rozhodnete pro web, projekt, ?i prezentaci v?t?ího rozsahu, musíte p?ijít s n??ím originálním, poutavým, pro ?tená?e novým a stále inovovat, upravovat, opravovat a znova inovovat.

D?le?itým faktorem je také komunikace s okolím - ?tená?i. Neodbývat je, reagovat na jejich doporu?ení a návrhy, prodiskutovat s nimi mo?né zm?ny vedoucí ke zlep?ení. Pokud je?t? navíc oplýváte trp?livostí, tak neváhejte a uka?te sv?tu kdo jste a co umíte. Pro takové ?eká sv?t s otev?enou náru?í (a b??ícím serverem :) ).


D?kuji vám za rozhovor a gratuluji k vít?zství.

Také d?kuji a p?eji mnoho úsp?ch? p?i dal?ím vývoji tohoto skv?lého phpRS redak?ního systému.

[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1011 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.