Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

HTML Helpík

Rotující text

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 12. 01. 1999 - 15100 přečteníNarazili jste b?hem brouzdání v síti sítí - Internetu - na nezvykle ?ivý (pohybující se) text a cht?li byste v?d?t, jak takový nezbedný text umístit i na va?i web page? Ano!! No tak neváhejte a "z?sta?te nám v?rni" (Ne, ne - co to zase plácám. Rychle ?krtnou! - Asi jsem si zpletl rubriky.) ?t?te dál, jeliko? práv? v tomto ?lánku se hodlám t?mito samohybnými texty zabývat.

Drobné upozorn?ní: Pozor, pozor! Tento samo-pohybující se text je alespo? v sou?asné dob? podporován pouze internet-prohlí?e?em Internet Explorer od firmy Microsoft. (Poznámka: Toto nejen mé tvrzení mohu op?ít o skute?ný test, jen? jsem provedl na konkuren?ním NetscapeŽ Communicator verze 4.04. Stránka se sice p?elo?ila, ale text, který byl umíst?n mezi tagy, jen? mu m?li zajistit jeho pohyblivost, nebyly NetscapeŽ Communicatorem 4.04 brány v potaz, co? zp?sobilo jeho absolutní "ztuhlost". Zkrátka a dob?e v NetscapeŽ Communicatoru tímto ní?e popisovaným zp?sobem text nerozhýbete.)

Ale nyní ji? k samotnému výkladu:

Rotujícího (plynule postupujícího) textu na va?í web stránce lze dosáhnout uzav?ením p?íslu?ného textu do párového tagu <MARQUEE>.

Syntaxe tagu <MARQUEE>:

<MARQUEE  ALIGN=BOTTOM/TOP/TEXTTOP/ LEFT/MIDDLE/RIGHT/ BASELINE/ABSMIDDLE/ABSBOTTOM  BEHAVIOR=ALTERNATE/SCROLL/SLIDE  BGCOLOR=barva  DIRECTION=UP/DOWN/LEFT/RIGHT  HEIGHT=?et?zec  HSPACE=?íslo  VSPACE=?íslo  WIDTH=?íslo  LOOP=?íslo/infinite  SCROLLAMOUNT=?íslo  SCROLLDELAY=?íslo> text </MARQUEE>

  • ALIGN - ur?uje zarovnání rolujícího textu. Pou?ití má smysl jen v p?ípad?, je-li specifikován atribut WIDTH, jinak text roluje od jednoho okraje okna k druhému.
  • BEHAVIOR - ur?uje chování rolujícího text. Hodnota SCROLL (implicitní) znamená, ?e text se objevuje u zadaného okraje, posunuje se na druhý okraj a tam zmizí pry? ze stránky. Hodnota SLIDE znamená, ?e text roluje od zadaného okraje na druhý a tam se zastaví. Parametr ALTERNATE pak znamená, ?e se text posunuje od jednoho okraje k druhému, tam se odrazí a posunuje se za zp?t.
  • BGCOLOR - definuje barvu na pozadí ?ádku, v n?m? se text pohybuje.
  • DIRECTION - stanovuje sm?r, ke kterému text bude rolovat. Implicitní hodnota je LEFT (pohyb: zprava doleva).
  • HEIGHT - vý?ka obdélníku, ve kterém text roluje. Má smysl v p?ípad?, ?e byl zadán atr. DIRECTION pohyb shora dol? nebo opa?n?. M??e být zadán bu?to v pixelech nebo v procentech vý?ky obrazovky.
  • WIDTH - ur?uje ?í?ku obdélníku, ve kterém roluje text. Dal?í informace jsou stejné jako u atr. HEIGHT.
  • HSPACE, VSPACE - tyto atributy mají stejný význam jako u obrázku a ur?ují volný prostor vedle ráme?ku vymezujícím místo pro plovoucí text.
  • LOOP - definuje po?et rotací/obrátek textu. Parametr "infinite" zaru?uje trvalé rotování (=implicitní hodnota).
  • SCROLLAMOUNT - udává po?et pixel? mezi jednotlivými pozicemi plynoucího textu. Implicitní hodnota je 6 bod?.
  • SCROLLDELAY - specifikuje dobu (v milisekundách) mezi jednotlivými posuny rolujícího textu.

P?íklad:

<MARQUEE> Zdravím v?echny ?tená?e Super sv?ta! </MARQUEE>

Zdravím v?echny ?tená?e Super sv?ta!


[Akt. známka: 1,25 / Počet hlasů: 8] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1021 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.