Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

P?ipravujeme: Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2004

Ji?í Luká? - phpRS - 07. 06. 2004 - 11818 přečtení

N?kolikrát za týden se probírám "Seznamem webových server? vyu?ívajících redak?ní systém phpRS" a sna?ím se zkorigovat obsah, aby byl seznam neustále aktuální a neobsahoval v?t?í mno?ství nefunk?ních nebo ji? "mrtvých" web?.

Poka?dé, kdy? se v?nuji této ?innosti a vidím to ohromné mno?ství registrovaných web?, které navíc reprezentuje pouze men?í ?ást reálného nasazení phpRS systému, napadne m? jedna zajímavá my?lenka. ? "Co takhle uspo?ádat anketu o nejlep?í web vyu?ívající phpRS systém?"

... Nedávno jsem si na tuto otázku odpov?d?l "ano" a tak vznikla "Anketa o nejlep?í phpRS web".

Hlavním cílem této ankety je propagace phpRS systému a podpora svobodného a kvalitního webového publikování. Mezi hlavní kritéria, která by m?la být hodnocena pat?í: kvalita grafického a technologického zpracování, p?ehlednost webu a rozvr?ení naviga?ních prvk?, obsahová nápl? a v neposlední ?ad? také celková my?lenka webu.

Porotu v této anket? budou p?edstavovat u?ivatelé Internetu, jen? budou mít v?dy k dispozici celkem p?t hlas?, které budou moci p?id?lit svým p?ti favorit?m (web?m). Hlasovat lze pouze pro weby, které se zaregistrují jako ú?astníci této ankety (více pravidla sout??e).

Vít?zem "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2004" se stane web, který získá nejv?t?í po?et hlas? v ?ádném hlasovacím období. V pr?b?hu hlasovacího období nebudou zve?ej?ovány ?ádné pr?b??né výsledky, které by mohli ovlivnit rozhodování doposud nehlasujících lidí.

Odm?nou za vít?zství v anket? o nejlep?í phpRS web bude nejen uznání phpRS komunity, ale i ve?ejná prezentace (propagace) vít?zného webu na stránkách phpRS projektu a kdo ví, zda se ?asem neobjeví i n?jaký ten sponzor.

Pravidla ankety:

  1. Ankety o nejlep?í phpRS web se m??e zú?astnit ka?dý webový server (krom? výjimek uvedených ní?e), který je vytvo?en na základ? phpRS enginu (systému) a spl?uje podmínky legálního vyu?ívání phpRS systému.
  2. S ohledem na d?v?ryhodnost této ankety p?edem vylu?uji mo?nost ú?asti Super Sv?ta (http://www.supersvet.cz). Dále z této ankety vylu?uji v?echny weby, které poru?ují platné zákony ?eské republiky nebo mají erotický obsah.
  3. Anketa se skládá ze dvou kol. První kolo trvá ?trnáct dní a je ur?eno pro registraci web? do ankety. Druhé kolo má délku 28 dní (?ty?i týdny) a je vyhrazeno pro hlasování.
  4. Weby by m?ly být registrovány pod svou základní absolutní URL adresou (nap?.: http://www.supersvet.cz). Po skon?ení prvního registra?ního kola bude provedena kontrola na duplicitu registrovaných web? a ze seznamu budou vy?azeny duplicitní záznamy. 1 web = pouze jedna URL adresa.
  5. V pr?b?hu druhého hlasovacího kola ji? nelze m?nit zve?ejn?né URL adresy registrovaných web?.
  6. Hlasovat lze pouze pro registrované weby a to prost?ednictvím speciálního hlasovacího formulá?e, jeho? umíst?ní bude p?edem známo. Celkem lze hlasovat a? pro p?t r?zných web?, p?i?em? nelze jednomu webu p?id?lit více ne? jeden hlas.
  7. Hlasování bude vázáno na jedine?nou e-mailovou adresu, na kterou bude odeslán kontrolní e-mail. Kontrolní e-mail bude obsahovat ov??ovací link, jeho? aktivace umo?ní zapo?ítání provedeného hlasování. Z jedné e-mailové adresy lze hlasovat pouze jednou. P?id?lenou kvótu p?ti hlasu nelze d?lit nap?. na dva hlasovací úkony.
  8. Pro hlasování pou?ívejte výhradn? své e-mailové adresy, které vám umo?ní dokon?it hlasovací proces. Zvý?ený výskyt nesmyslných adres typu: aaa@seznam.cz, aab@seznam.cz, atd., m??e vést a? k vy?azení t?chto hlas? z ankety.
  9. Po?adatel si vyhrazuje právo vy?adit z ankety (?i jinak potrestat) jakýkoliv web, který poru?í nepsaná pravidla "fair play" sout??e.
  10. Vít?zem ankety se stává web s nejv?t?ím po?tem získaných hlas?.

Co, kdy a jak:

Samotná anketa odstartuje 25. ?ervna 2004 (tedy v den t?etího výro?í zalo?ení phpRS projektu), kdy bude zahájeno první registra?ní kolo.

Tímto bych také rád po?ádal v?echny graficky nadané osoby, zda by se nepokusily vytvo?it pro tuto anketu n?jaké zajímavé logo a p?edev?ím n?jaké základní propaga?ní prvky ? jako jsou reklamní bannery a ikony. Je mi jasné, ?e není moc ?asu, ale pevn? v??ím, ?e se poda?í dát dohromady alespo? pár banner?.

Samotné hlasovací (a informa?ní) zázemí je ji? ve výstavb? a v?e bude v ?as prezentováno.

P?edem díky v?em p?ípadným dobrovolník?m za pomoc a doufám, ?e se nám poda?í polo?it základ pro ka?doro?ní zajímavou událost.

[Akt. známka: 0,10 / Počet hlasů: 21] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 43 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.