Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

phpRS verze 2.8.1

Ji?í Luká? - phpRS - 16. 01. 2007 - 25239 přečtení

10. ledna 2007 byla oficiáln? uvoln?na nová verze redak?ního a informa?ního systému phpRS, která nese ozna?ení 2.8.1. Jak ji? samotná ?íselná hodnota nazna?uje, nejde o ?ádnou zlomovou verzi, ale i tak obsahuje ?adu zajímavých novinek a úprav, které stojí za p?echod na tuto novou verzi. Asi nejd?le?it?j?í novinkou je integrace oficiální ochrany proti komentá?ovému spamu do ?lánkového komentá?ového subsystému. Dal?í podrobné informace o phpRS verze 2.8.1 najdete v tomto ?lánku.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v2.8.0:
 • p?idáno p?ekódování odesílatele (polo?ka "form") do t?ídy "CPosta"
 • odstran?na chyba v p?ekódování hlavního obsahu ve t?íd? "CPosta" (chyba se týkala v?ech kódování krom? windows-1250)
 • p?idána mo?nost volby zp?sobu odeslání e-mail ve t?íd? "CPosta":
  1. v?e v jednom jediném e-mailu
  2. rozd?lení do sad, kde ka?dá sada adresuje pouze ?ást adresát? (p?edm?tem této formy zpracování je skrytá adresa)
 • odstran?na chyba ve t?íd? "CPosta" vznikající p?i zpracování p?íli? dlouhého obsahu e-mailu
 • opraveny chyby v DB konverzní knihovn? "phpRS_SQL to MySQLi" (chyba ve funkcích: phprs_sql_dbcon a phprs_sql_escape_string)
 • roz?í?ení v?ech DB konverzních knihoven o chybové hlá?ení v p?ípad? neúsp??ného "query"
 • upraven layout freestyle2006:
  1. p?idány styly: "std-navig", "std-navig-akt-str" a "anketa-cla-celkovy-ram"
  2. úprava stylu "obrtema" (p?vodní varianta zp?sobuje za ur?ité situaci deformaci vzhledu)
  3. obsah ?lánkových ?ablon roz?í?en o funkci "SouvisejiciAnketyCl"
  4. do globálních ?ablon p?idán meta tag "keywords" s vazbou na phpRS prom?nnou
 • oprava chyb, úpravy kódu a roz?í?ení funk?nosti souboru specfce.php:
  1. opravena drobná chyba ve funkci "Kalendar"
  2. upravena funkce "SestavNavigacniListu"
 • zvý?ena citlivost chybových stav? v autoriza?ním skriptu; systém je schopen identifikovat problém p?i zakládání autoriza?ní session
 • oprava chyby a roz?í?ení funk?nosti t?ídy "CClanek" v souboru trclanek.php:
  1. oprava chyby ve výsledku funkce "CelkemClanku"
  2. roz?í?ení funk?nosti zpracování "phpRS zna?ek". Jednotlivé phpRS zna?ky jsou definovány a zpracovávány zvlá?ť. Do systému lze vlo?it novou phpRS zna?ku prost?ednictvím volání funkce "PridatPhprsZnacku" t?ídy "CClanek".
 • p?idán nový zpravodajský kanál ve formátu Atom a upraven stávající RSS kanál
 • oprava men?í chyby vznikající p?i úprav? obsahu b??ného bloku
 • generátor ?lánkového seo-linku roz?í?en o nové substituce
 • p?idána mo?nost nastavení tzv. "neviditelné rubriky"; takto neviditelná rubrika se nezobrazuje ve standardním automatickém vý?tu rubrik
 • úprava a roz?í?ení komentá?ového subsystému:
  1. o?et?ení chyb?jící vstupní prom?nné "cisloclanku"
  2. integrace anti-spamové kontroly do komentá?? pod ?lánky (test je zalo?en na jednoduché kontrolní captcha otázce)
  3. p?idána mo?nost aktivace/deaktivace komentá?ové anti-spamové kontroly do konfigurace systému
 • úprava rozsahu povolených hodnot u sloupc?: "tema" v tabulce "rs_clanky" a "nazev" v tabulce "rs_bloky"
 • oprava ?ásti funkce "Hlavicka" v souboru adump.php (korekce systémové zdrojové prom?nné)
 • oprava nep?elo?ení phpRS zna?ek p?i výpisu vyhledaných ?lánk? p?i aplikaci varianty "uvod"
 • oprava chyby ve ?tená?ské p?ístupovém managementu vznikající p?i registraci nového ?tená?e (p?i registraci ?tená?e je do phpRS databáze ulo?ena ?patná hodnota, která dle nastavení systému m??e zp?sobit nekorektní chování ?tená?ských level?)
 • administrace anket upravena tak, aby odpov?di mohly obsahovat HTML tagy
 • upraven SQL p?íkaz k p?idání obrázku do interní galerie
 • administra?ní funkce "SmazClanek" roz?í?ena o odstran?ní p?ipojených komentá??
 • korekce jazykových slovník?
D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí vý?e zmín?ných inovací a funk?ních zm?n phpRS systému je také úprava phpRS databáze, která je popsána v souboru: "zmeny2-8-0_2-8-1.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován.

Kompletní p?ehled v?ech modifikovaných soubor? najdete v souboru "seznam_souboru.txt", který je standardní sou?ástí ka?dé oficiální phpRS verze!

phpRS v2.8.1 si m??ete stáhnout v download sekci!

[Akt. známka: 0,78 / Počet hlasů: 18] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1190 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.