Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

phpRS anketa 2005 aneb jak to vidí Ji?í Luká?

Ji?í Luká? - phpRS - 26. 08. 2005 - 17400 přečtení

Ka?dá anketa je tém?? v?dy do zna?né míry velmi subjektivní zále?itost a proto se nelze divit, ?e ihned po oznámení výsledk? se rozpoutá velká diskuze o jejich (ne)správnosti. Osobn? proti této diskuzi nic nemám a dá se ?íci, ?e ji i do zna?né míry podporuji. ? "Kdy? u? nic jiného, tak se alespo? se dozvíte, komu se co líbí nebo co pova?uje za d?le?ité."

Jako ?len sedmi?lenné odborné poroty, která rozhodovala o vít?zi Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005, vám zde nyní nabízím svou p?edstavu o nejlep?ích p?ti phpRS webech, které se zú?astnili této ankety.

Je?t? ne? se pustím do samotného hodnocení, tak bych rád podotknul, ?e ní?e uvedené hodnocení samoz?ejm? odpovídá mému hlasování v Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2005.

1. místo
Pykaso.net ? webzine nejen o internetu ... - http://pykaso.net/webzine/ - sout??ní id: 10

?istota zpracování, validita XHTML 1.0 Strict! kódu, propracovaná a p?ehledná navigace, kvalitní jednoduchý design, mno?ství osobních funk?ních úprav a v neposlední ?ad? i zajímavý a aktualizovaný obsah dávají tu?it, ?e tento web není jen tak oby?ejný web. ? Podle mého názoru je to velmi kvalitní a zajímavý web, kterému se jeho autor dostate?n? ?asto v?nuje a d?lá ho, tak ?íkající, "s láskou". Z t?chto d?vod? jsem tento web vybral jako nejlep?í phpRS web roku 2005.

Pykaso.net

2. místo
Habartov.CZ ? pravidelník habartovských ob?an? - http://www.habartov.cz - sout??ní id: 34

Naprosto ú?asný web o m?ste?ku Habartov (5476 obyvatel), který vás dostane nejen svou grafikou, ale i obsahem a v?bec celkovým zpracováním. Speciální pochvalu si ur?it? zaslou?í skv?le zvládnutá navigace a stru?ný a výsti?ný obsah dopln?ný spoustou kvalitních fotografií (nap?. galerie: M?sto a jeho okolí v prom?nách roku). ? Troufám si ?íci, ?e by tento web mohl být vzorem pro ostatní men?í m?sta a m?ste?ka v ?eské republice.

Habartov.CZ

3. místo
Jomaweb - http://joma.unas.cz - sout??ní id: 39

Nádhera! Nic jiného m? nenapadá, p?i procházení webu Jomaweb. Musím ?íci, ?e i oby?ejná p?edpov?? po?así na Jomaweb vypadá dob?e. Je to zkrátka super zá?itek. Myslím, ?e za v?e mluví nap?. takový ?lánek "Expedice Indie 2004 - 2005" nebo "92. ro?ník TOUR de FRANCE". Samoz?ejm? jsem hodnotil i dal?í atributy webu a musím op?t konstatovat, ?e i zde si Jomaweb vede dob?e. Nap?. navigace je zvládnutá na jedni?ku a o grafice snad nebudu ani mluvit. Jedinou chybu, kterou jsem na?el je validita HTML kódu, ale myslím si, ?e v tomto p?ípad? se to dá p?ehlédnout.

Jomaweb

4. místo
Kulturistika & fitness - http://www.kulturistika.com - sout??ní id: 59

Baví vás kulturistika? Pokud ano, tak tohle je web p?esn? pro vás. Nejen ?e tu najdete spousty zajímavých ?lánk?, ale web zárove? slou?í i jako e-shop a musím dodat, ?e to propojení webu a e-shopu p?sobí docela dob?e. Sou?ástí webu je samoz?ejm? i fotogalerie a diskuzní fórum, tak?e obsahová ?ást webu je více ne? slu?ná. Z pohledu navigace a orientace je web p?ekvapiv? ?itelný a dob?e pr?chozí, co? s ohledem na mno?ství informací umíst?ných na hlavní stránce není rozhodn? samoz?ejmostí. Grafiku také pova?uji za velmi slu?nou, tak?e v zásad? nevidím d?vod, pro? tento web neozna?it za dob?e odvedenou práci. ? Malý povzdech na záv?r: "Ách jo, zase ta validita HTML kódu!"

Kulturistika & fitness

5. místo
Programujte.com - http://www.programujte.com - sout??ní id: 58

Kvalitní web o programování s denní aktualizací a ?irokou nabídkou programovacích jazyk? a zp?sob? vst?ebání informací. Za velmi zajímavou v?c nap?. pova?uji bezplatnou nabídku u?ebních dálkových kurz?. Samotné ?lánky vypadají velmi p?ehledn? a ukázkový kód je prezentován formou obarvené syntaxe. Web si m? dále získal svým jednoduchým, ale ú?elným, grafickým zpracováním, které je dopln?no ?adou men?ích grafických "vychytávek", jen? dotvá?í pozitivní obraz komplexnosti zpracování celého webu. Na záv?r musím bohu?el dodat, ?e web nepro?el testem validity HTML kódu.

Programujte.com

[Akt. známka: 0,17 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1147 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.