Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Informace

O?iveno: ADSL a datové limity!

Ji?í Luká? - Informace - 05. 04. 2006 - 11621 přečtení

Po nekone?ných m?sících klidu prob?hla po?átkem leto?ní roku v oblasti ADSL slu?eb taková "malá revoluce (nebo evoluce)", jejím? výsledkem bylo razantní navý?ení standardn? nabízených rychlostí ADSL slu?eb a? na 4 Mb/s. Dal?ím pozitivním výsledkem této zm?ny je i náhlá cenová dostupnost 2 Mb varianty pro ?irokou ve?ejnost, která tak poprvé získává reálnou mo?nost ochutnat multimediální stránku Internetu.

Nicmén? jak u? to tak bývá, ka?dá v?c má sv?j líc a rub a ani tato "revoluce" není ?ádnou výjimkou. Mo?ná u m? tentokrát zbyte?n? p?evá?il pesimistický pohled na celou v?c, ale nemohu jinak, ne? si "po dvou letech" (viz. m?j star?í ?lánek "Internet a datové limity") op?t povzdychnout nad existencí datových limit?.

Ano; po dvou letech se op?t hlásím se smutnou zprávou, která zní: "Datové limitu tu stále jsou a d?lají nám ze ?ivota peklo!" Mo?ná trochu p?ehnané, ale více ne? reálné.

Pro?el jsem si nabídky ?ty? velkých poskytovatel? ADSL slu?eb (?eský telecom, Tiscali, GTS Novera a ?eské rádiokomunikace) a zjistil jsem, ?e datové limity ve form? Fair User Policy (FUP) tu stále jsou a mnohdy ve stejn? sm??né vý?i, jako p?i jejich zavedení. - Navíc paradoxn? nejvíce posti?enou skupinou zákazník? jsou domácnosti, pro které není v?t?inou v?bec k dispozici standardní bez limitní nabídka (v ceníku jsou bez limitní varianty v?t?inou nabízeny pouze firmám), p?i?em? práv? od domácností o?ekáváme nastartování poptávky po multimediálním obsahu na Internetu ? nap?. Video on Demand (tedy video na po?ádání).

P?ehled nej?ast?j?ích datových limit? u jednotlivých standardních variant ADSL slu?eb:
(Prezentované hodnoty jsou p?ebrány z aktuálních nabídek vý?e uvedených ?ty? poskytovatel? ADSL slu?eb; k prezentovaným variantám lze v?t?inou objednat speciální bez limitní alternativu, která je v?ak minimáln? dvojnásobn? dra??í nebo omezena n?jakou specifickou podmínkou ? nap?. provoz telefonních slu?eb u p?íslu?ného operátora)

512 kb/s ... 1 ? 2 GB (Nejh??e zde vychází nabídka ?eského telecomu s 1 GB limitem)
2 Mb/s ... 8 ? 10 GB (Nejh??e zde vychází nabídka ?eského telecomu s 8 GB limitem)
3 Mb/s ... 12 ? 20 GB (Nejh??e zde vychází nabídka ?eského telecomu s 12 GB limitem)
4 Mb/s ... 20 GB (Zde se "p?ekvapiv?" v?echny spole?nosti shodly na 20 GB limitu)

Pro? pova?uji uvedené limity za "sm??n? nízké"?

A pro? mi vlastn? datové limity vadí? Mohl bych ?íci, ?e jde o princip ? n?co na zp?sob: "Tady t? postavíme p?ed bránu rajské zahrady a ty se jen dívej, co v?e bys mohl mít." -, ale mohu vás ubezpe?it, ?e mé d?vody jsou p?eci jenom více praktické.

Musím se p?iznat, ?e jsem si nedávno docela oblíbil internetové televizní archivy, které mi dávají "ú?asnou svobodu" ve volb? ?asu, kdy budu konkrétní po?ad sledovat. Myslím si, ?e ka?dý vytí?ený ?lov?k tuto skute?nost jen a jen uvítá. ? Pravda, kvalita takto sledovaných po?ad? není nikterak ú?asná, ale na druhou stranu touto formou nesleduji ?ádné ak?ní filmy (v podstat? jen politické a publicistické po?ady), tak?e mi to v?bec nevadí.

S trochou nadsázky by se dalo ?íci, ?e jsem na?el lék na nedostatek volného ?asu. ? Ov?em v?t?ina lék? má své vedlej?í ú?inky a ani tento lék není výjimkou. Sledování "streamového videa" vás toti? m??e p?ipravit o významnou ?ást va?e datového limitu; p?ípadn? ho spolknout úpln? celý (zále?í na va?em limitu a chuti).

Pro ilustraci vám zde nyní nabízím takový malý výpo?et náro?nosti n?kolika málo po?ad? z televizních archiv? ?eské televize a Novy:

Televizní archiv ?T:

Po?ad: Uvoln?te se, prosím
401 kb/s * 40 min (2400 s) / 8 / 1024 = 117,48 MB

Po?ad: Otázky Václava Moravce (ob? dv? ?ásti):
401 kb/s * (60 min (3600 s) + 50 min (3000 s)) / 8 / 1024 = 323,07 MB

Televizní archiv Nova:

Po?ad: Sedmi?ka:
242 kb/s * (60 min (3600 s) / 8 / 1024 = 106,35 MB

Pokud bych sledoval pouze tyto t?i po?ady (samoz?ejm? sledovat jich lze mnohem více a ur?it? bych si vybral) a po?ítal bych se ?ty?mi týdny v m?síci, tak by jejich celková náro?nost na m?j datový limit byla 2187,6 MB (469,92 + 1292,28 + 425,4), co? p?edstavuje 2,14 GB p?enesených dat.

P?i?t?te k tomu po?tu (ať ?ije spam), b??né prohlí?ení stránek, nep?etr?it? pu?t?ný IM, internetové rádio, on-line hraní a p?ípadné "stahovací aktivity" (p?ipomínám, ?e ne v?echno stahování je nelegální) a máte co d?lat, abyste p?e?ili (respektive vysta?ili s datovým limitem) do konce m?síce. - Pokud bych k tomu m?l p?ipo?íst práci s domova p?es Internet, tak bych to vid?l alespo? na 20 GB datový limit, abych se po?ád nemusel strachovat, jak na tom vlastn? jsem.

Samoz?ejm? vý?e uvedené platí jako spot?eba jedné osoby. Pokud se d?líte o jedno p?ipojení s více lidmi, tak lze velmi reáln? p?edpokládat odpovídajícím zp?sobem znásobenou spot?ebu.

Mimochodem v?imli jste si n?kdy, kolik vás stojí na?tení jedné b??né webové stránky? Zde je p?ehled velikost hlavních stránek n?kolik málo známých web?:

Seznam (www.seznam.cz): 101236 kb (98,86 kB)
?eské noviny (www.ceskenoviny.cz): 315945 kb (308,54 kB)
iDnes (www.idnes.cz): 244318 kb (238,59 kB)
Lupa (www.lupa.cz): 255644 kb (249,65 kB)
Root (www.root.cz): 116104 kb (113,38 kB)
?iv? (www.zive.cz): 282276 kb (275,66 kB)
Super Sv?t (www.supersvet.cz): 156023 kb (152,37 kB)

Záv?r

Nemohu si pomoci, ale po?ád mám pocit, ?e ?eské ADSL slu?by stále trpí jakýmsi syndromem nedozrálosti a obávám se, ?e tento stav tu bude trvat je?t? n?kolik p?edlouhých m?síc? (doufejme, ?e ne rok?).

Související články:
ADSL: rychlík nebo osobák? (28.12.2003)
Osobní zku?enost s ADSL (17.10.2003)
[Akt. známka: 0,17 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1088 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.