Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Informace

Osobní zku?enost s ADSL

Ji?í Luká? - Informace - 17. 10. 2003 - 12899 přečtení

Zhruba p?ed m?sícem se mi naskytla mo?nost osobn? se zú?astnit celého procesu z?ízení p?ístupu k ADSL slu?b? objednané u spole?nosti Tiscali a tak jsem neváhal a v?e jsem si pe?liv? zaznamenal, abych vás mohl o této mé první osobní zku?enosti s ADSL technologií d?kladn? informovat.

P?edem podotýkám, ?e se nejedná o ?ádnou úvahu na téma pom?r cena/výkon nebo jak kvalitní slu?by nám ?eský Telecom nabízí.

Je?t? p?ed tím, ne? se pustím do samotného popisu vý?e nastín?né zku?enosti, tak musím konstatovat, ?e m? tato technologie docela mile p?ekvapila a musím se p?iznat, ?e skute?n? nechápu sna?ení jednoho nejmenovaného subjektu na ?eském telekomunika?ním trhu, který svým postojem rozmach této technologie spí?e brzdí, ne? ji podporuje.

Chronologicky ?azený p?ehled událostí souvisejících se z?ízením p?ístupu k ADSL slu?b? (lokalita Pardubice):

  • 1.9. podána na info-lince ?eského Telecomu telefonická ?ádost o zru?ení ISDN linky respektive její p?evod na standardní telefonní linku.

  • 5.9. na Telepointu podepsány a p?edány vypln?né listiny stvrzující ?ádost o p?evod ISDN linky na standardní telefonní linku. Zmín?né dokumenty zaslal Telecom na základ? telefonní ?ádosti. Dal?í mo?nou variantou p?edání t?chto listin do rukou Telecomu je jejich odeslání na uvedenou adresu.

  • 8.9. fyzický p?evod ISDN linky na standardní telefonní linku. Na náv?t?v? svého technika se s vámi samoz?ejm? Telecom p?edem domluví.

  • 10.9. podána oficiální p?edem domluvená ?ádost o z?ízení ADSL p?ípojky u zástupce spole?nosti Tiscali. I kdy? je nutné tento akt stvrdit svým podpisem na vypln?ném formulá?i, tak lze tento krok urychlit tím, ?e p?íslu?ný podepsaný formulá? za?lete odpovídajícímu pracovníkovi faxem.

  • 18.9. z?ízení ADSL p?ípojky a uvedení do funk?ního stavu. Vzhledem k po?adavku na vlastní konfiguraci p?ipojeného PC byla funk?nost ADSL p?ípojky úsp??n? demonstrována na notebooku pracovníka ?eského Telecomu. Podotýkám, ?e se je?t? stále jednalo o variantu s dashboardem, co? v praxi znamená, ?e se musíte k Internetu p?ipojit skrze dva logovací formulá?e, p?i?em? jednoho se m??e zbavit tím, ?e nastavíte správné hodnoty do pam?ti ADSL modemu.

Instalace a konfigurce PC:

Samotná instalace ADSL slu?by nep?edstavuje ?ádný velký problém, obzvlá?t?, kdy? si vyberete ADSL modem s ethernetovým výstupem, který celou zále?itost omezí na jednoduchou konfiguraci vybraného síťového rozhraní, jen? lze navíc díky integrovanému DHCP serveru v ADSL modemu omezit na naprosté minimu s tém?? nulovými po?adavky na odborné znalosti u?ivatele ADSL slu?by.

Rád bych také upozornil na skute?nost, ?e i samotný ADSL modem je nutné ur?itým zp?sobem nastavit a i kdy? tuto konfiguraci je teoreticky nutné provést pouze jednou a nikdy více na ni ji? nemusíte sáhnout, tak je dobré si provést alespo? její zálohu, abyste v p?ípad? pot?eby nemuseli nikde pracn? shán?t, co kde vyplnit a nastavit.

Po nakonfigurování síťového rozhraní, které je p?ipojeno k ADSL modemu, ji? nic nebrání tomu, abyste se bez jakýkoliv problému p?ipojili k Internetu. V p?ípadn?, ?e pat?íte k lidem, co je?t? stále fungují p?es dashboard, tak se nejprve musíte dostat na "p?epojovací formulá?", ke kterému se dostanete prost?ednictvím standardního webového prohlí?e?e a IP adresy, jen? je uvedena v p?edávacím protokolu k ADSL slu?b?.

A to je v?e, p?átelé!!!

Ať ?ije bezpe?né p?ipojení!

Záv?rem tohoto ?lánku bych je?t? rád upozornil na jeden aspekt trvalého p?ipojení k Internetu, který je dost ?asto laickou ve?ejností p?ehlí?en nebo dokonce úpln? ignorován.

Konkrétn? mám na mysli zabezpe?ení va?eho po?íta?e proti pr?niku zven?í (z Internetu), které lze provést r?znými zp?soby a je více ne? vhodné si minimáln? alespo? jeden vybrat a ten následn? i zrealizovat.

Jednou z nejleh?ích variant je asi instalace softwarového firewallu na vá? po?íta?, jen? p?i vhodném natavení ud?lá mezi va?im po?íta?em a vn?j?í sítí pomyslnou ze?, p?es kterou propustí je povolené akce a uchrání vás tak nap?íklad velmi nep?íjemného naka?ení trojským kon?m.

Osobn? mohu doporu?it ?eský produkt Kerio Personal Firewall (aktuální verze 4.0), který je navíc pro domácí pou?ití ?í?en zdarma. Jde o pom?rn? zda?ilý produkt, který ji? ve své základní p?ednastavené konfiguraci je schopen odchytit velké mno?ství útok?, co? z n?j ?iní vhodný produkt pro mén? zdatné u?ivatele. Výhodou je i mo?nost definování tzv. "trusted area" (bezpe?ná oblast), pro kterou lze nadefinovat jiná pravidla, co? se nap?íklad hodí v p?ípad?, ?e je vá? po?íta? p?ipojen dal?ím síťovým rozhraním i do vlastní lokální sít?.

Kerio Personal Firewall 4.0 si m??ete stáhnout na stránkách spole?nosti Kerio Technologies Inc. - www.kerio.cz.

P?eji p?íjemné brouzdání ...

Související články:
O?iveno: ADSL a datové limity! (05.04.2006)
ADSL: rychlík nebo osobák? (28.12.2003)
[Akt. známka: 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.