Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

HTML Helpík

Odd?lovací a ozdobné ?áry

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 18. 01. 1999 - 17338 přečtení.... tvo?í velmi d?le?itý prvek p?i vytvá?ení kvalitních, uspo?ádaných, p?ehledných a profesionáln? zhotovených WWW stránek. - Jsou práv? tím elementem, který "dovádí" va?e web pages k dokonalosti a hlavn? tak d?le?ité p?ehlednosti. A práv? p?ehlednost hraje v tomto oboru (vytvá?ení WWW stránek) velkou roli, proto?e je mnohem, mnohem snaz?í najít hledanou informaci na uspo?ádané a p?ehledné stránce, ne?-li na "rozbordelované" a nep?ehledn? uspo?ádané stránce, jen? nap?. nevyu?ívá práv? t?chto odd?lovacích ?ar jako "uklid?ujícího" elementu.

Ji? samotný název této kapitoly sám o sob? napovídá, ?e lze tento prvek - ?áry - rozd?lit na dv? skupiny, a to odd?lovací a ozdobné. Nyní si tedy postupn? uká?eme, jejich pou?ití a hlavn? tvorbu:

Odd?lovací ?áry

... plní p?edev?ím, jak ji? sám název napovídá, odd?lovací a zp?ehled?ující funkci. Jeliko? je to velmi významná (alespo? z hlediska mnou vý?e popsaného) funkce, byl tento prvek integrován p?ímo do jazyka HTML, co? do jisté míry usnad?uje jeho pou?ití. Zobrazení ?áry má v HTML jazyce na starost nepárový tag <HR>.

Syntaxe tagu <HR>:

<HR  ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER  SIZE=n  COLOR=barva  WIDTH=n  NOSHADE >

  • ALIGN - ur?uje zarovnání ?áry (linky) k levému, pravému okraji nebo na st?ed okna. Implicitní hodnotou je CENTER.
  • SIZE - stanovuje tlou?ťku horizontální linky v pixelech.
  • COLOR - ur?uje barvu ?áry. M??e být zadáno jak jméno, tak i hexadecimální ?íslo barvy. Implicitní barvou je ?edá.
  • WIDTH - definuje ?í?ku horizontální linky v pixelech nebo v procentech (u tohoto druhu se musí za ?íslo p?ipojit znak - procento). Implicitní hodnotou je ?áry kreslená p?es celou ?í?ku obrazovky.
  • NOSHADE - atribut (p?epína?), jen? vypne stín pod linkou. Implicitn? je stín zapnutý.

P?íklad:

<HR SIZE=4 WIDTH="40%">


Ozdobné ?áry

... p?edstavují velmi efektivní a také hojn? pou?ívaný prvek p?i tvorb? WWW prezentací. Za prvotní úkoly tohoto elementu lze asi ozna?it: odd?lovací a zp?ehled?ující funkci + zlep?ení graficko-um?lecké kvality stránky. P?i pou?ití tohoto "ozdobného" prvku, je kladen velký d?raz na jeho harmonickou souhru s celou stránkou (- nejlépe s celým graf. prost?edím va?eho Internet serveru).

Mo?ná vás to p?ekvapí, ale tento element se p?evá?n? vytvá?í za pomoci tenkých obrázk? (= prou?ky). Pou?ití do jazyka HTML integrovaného tagu <HR> je v této oblasti prakticky nemo?né, jeliko? je zde kladen vysoký nárok na mo?nost kreativní grafické úpravy. - ?ádnou výjimku v této oblasti netvo?í ani tzv. animované gif obrázky ?i snad nepravidelné obrazce (nap?. napodobenina lana), jen? hojn? vyu?ívají tzv. transparentního pozadí - pr?hledné pozadí.

Tedy, jak jsem ji? o n?co vý?e nazna?il, je tvorba tohoto prvku toto?ná s vkládáním b??né obrázku do va?í WEB stránky. Nyní vás o této prosté skute?nosti p?esv?d?ím na jednom malém p?íkladu.

P?íklad:

<IMG SRC="nohy.gif" WIDTH=468 HEIGHT=10>

Poznámka: Myslím si, ?e v tomto p?ípad? je p?ímo nutností, definovat rozm?ry obrázku, aby do?lo hned na první pokus ke správnému polohovému sestavení va?í WEB stránky. V opa?ném p?ípad? by zde jinak vyvstala nutnost, u ka?dého nov? na?teného obrázku, nového p?eformátování stahované Internetové stránky, co? nejen ?e zpomaluje celý na?ítací cyklus, ale i do zna?né míry zhor?uje výsledný positivní efekt z va?í stránky.


[Akt. známka: 2,38 / Počet hlasů: 8] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1119 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.