Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

HTML Helpík

Netscape Navigator vs. MS Internet Explorer

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 11. 03. 1999 - 12304 přečteníJe st?eda - ve?er - 18:00. Dokon?uji poslední mimo-WEBovskou práci a v duchu se ji? chystám na psaní pravidelného ?tvrte?ního úvodníku na?eho i-?asopisu Super sv?t. - P?emý?lím ... (... a kladu si otázku: O ?em pak bych m?l dnes psát? ... aaáá ji? ... ne ... ANO, to je to pravé téma.) - Dne?ní úvodník jsem se tedy po dlouhé a hluboké úvaze rozhodl v?novat praktickým zku?enostem s pou?íváním dvou nejroz?í?en?j?ích Internet prohlí?e??: MS Internet Exploreru a Netscape Navigatoru.

Musím vás v?ak je?t? p?edem upozornit, ?e zde dnes nebudu rozebírat ani aplika?ní vybavenost ba ani slibovanou (?i dodávanou) mate?skou podporu obou konkuren?ních balík?, ale ?e se hodlám zam??it, podle mého mín?ní, na opravdovou podstatu kvality t?chto produkt?, a to na jejich výkonnost, rychlost, spolehlivost a odolnost p?i reálném nasazení v prost?edí Internetu.

Mo?ná, ?e se mnou mnozí nebudete chtít souhlasit, ale v sou?asnosti jsem p?esv?d?en, ?e nejlep?ím produktem z t?chto dvou vý?e jmenovaných softwar? je rozhodn? MS IE. K tomuto kladnému verdiktu pro Microsoft a zápornému "opovr?ení" Netscapem jsem dosp?l díky n?kolika men?ím, ale pou?ných testík?m a p?íhodám v reálném pou?ití ve sv?t? Internetu. - Ov?em je?t? ne?-li vás za?nu p?esv?d?ovat o kvalifikovanosti mého rozhodnutí, cítím povinnost vás upozornit na skute?nost, ?e podobný verdikt ji? prezentovalo i n?kolik jiných ?eských info-server? mezi které nap?. pat?í i Sv?t Namodro.

A co je kamenem úrazu NN? Na vin? je p?edev?ím "p?ekládací" engine (p?eklada? jazyka HTML), který je nejen dosti chudý, ale i hloupý s opravdu malou ?petkou náznaku inteligence. Nev??íte!? Tak bedliv? ?t?te dál a divte se co v?e negativního shledávám na NN:

  • U tagu <HR> nepodporuje atribut "COLOR=barva", co? znemo??uje aplikaci barev u odd?lovacích ?ar. Mimochodem jedná se o velmi p?kný efekt, jen? nahrazuje mnohdy zbyte?né nasazení tenkých "obrázkových" prou?k?.
  • V ur?itých po sob? následujících kombinacích tag? <FONT>, <B>, <I> se nepochopiteln? jejich funkce v dokumentu nuluje - tedy nedojde k po?adované úprav?. Opravdu nep?íjemné zji?t?ní.
    Na tuto "chybu" jsem narazil p?i pou?ití MS Wordu jako HTML editoru. Podotýkám, ?e HTML kód byl v po?ádku a u MS IE do?lo ke správnému zobrazení!
  • P?i uzav?ení tabulky do tagu <P> s atributem "ALIGN=strana" p?ikazujícím zarovnávání, NN tento povel ignoruje a zarovnání tabulky tak lze ovlivnit pouze p?ímým zápisem stejného atributu do tagu <TABLE>. - N?kdy vadí, av?ak nejedná se ?ádnou chybu.
  • Za hlavní problém NN vidím "natahování" (z Internetu), zpracování a tvorbu tabulek. - Zde se NN ukazuje opravdu jako malé hloupé dít?, které nemá ?ádnou p?edstavivost, d?vtip a inteligenci. Nejen ?e pokud zapomenete uzav?ít tabulku druhým tagem z páru </TABLE>, tak nedojde k jejímu zobrazení ani po stáhnutí celého souboru, ale nedojde k zobrazení ani celého zbytku WEB stránky od této chyby, co? se vám v IE nem??e stát.

No, nebudu zde vyjmenovávat v?echny mouchy, které jsem stihl objevit, ale myslím si, ?e NN svou extrémní upjatostí, hloupostí a nepodporou n?kterých "p?ínosných" tag? velmi ztratil ze své pov?sti velmi dobrého I-prohlí?e?e, jen? "byl" úctyhodným soupe?em gigantického Microsoftu.

Av?ak neklesejte na mysli! Chystá se prý nová p?tková verze, která by m?la být kompletn? nová - zbavená v?ech poz?statk? této nepovedené ?ty?kové verze - a vylep?ená o v?echny aktuální Internet technologie.

PS: Vím, ?e MS IE má také své mouchy, ale o t?ch a? n?kdy p?í?t?.

Trocha agenturních mini-zpráv:

Prezident Václav Havel a premiér M. Zeman polo?ili kv?tiny na hrob TGM v Lánech u p?íle?itosti jeho 149. výro?í narození.  -  Generál ?edivý odmítl mo?nost, ?e by po na?em vstupu do NATO byla na na?em území umíst?na cizí vojska nebo dokonce jaderné zbran?.  -  Ministr financí Ivo Svoboda vypovídal p?ed policií ve v?ci p?ípadu Barbory Snopkové, která údajn? velmi chybn? postupovala p?i konkurzu továrny na ko?árky Liberta.  -  Vláda vede jednání s Credit Lyonais, aby odvrátila konkurs Chemapolu.  -  Ministr ?ivotního prost?edí Milo? Ku?vart se rozhodl navrhnout zastavení stavby Temelína - p?esv?d?ila ho zpráva odborné komise! (Já osobn? s tímto rozhodnutím nesouhlasím, proto?e v "kvalitn? spoutané" jaderné energii spat?uji solidní a mnohem ekologi?t?j?í zdroj energie, ne?-li nap?. v uhelných elektrárnách. A nem?li bychom také zapomenout na ty horentní sumy financí, které tato stavba ji? spolykala. - Av?ak 100%-n? nejsem spokojen s byrokracií, jen? vytvá?ela právní rámec smluv ohledn? "Temelínské stavby", proto?e jinak bychom za opo?d?ní dostavby nemuseli platit my ?EZu, ale generální dodavatelé celé stavby!)

P?eji p?íjemný víkend ...


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 19 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.