Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

WWW

Nejlep?í redak?ní systém ? utopie nebo realita?

Ji?í Luká? - WWW - 11. 02. 2006 - 33461 přečtení

Hledali jste nebo stále je?t? hledáte pro sv?j web vhodný redak?ní systém? Pokud ano, tak vás ur?it? napadla my?lenka, zda existuje n?jaký "nejlep?í z nejlep?ích" redak?ních systém?, který by svou konkurenci p?ed?il ve v?ech mo?ných m??itelných parametrech.

Cílem tohoto ?lánku je pokusit se najít odpov?? na tuto dosti komplikovanou a ?asov? velmi náro?nou otázku, která se m??e zdá z titulu své povahy tém?? ne?e?itelná.

"Nic není nemo?né!" To je mé oblíbené motto, kterým se sna?ím ?ídit celý sv?j ?ivot a zatím se zdá, ?e to docela funguje. Na druhou stranu musím p?iznat, ?e i já uznávám ur?ité hranice a je mi naprosto jasné, ?e n?které v?ci mají smysl pouze za ur?itých podmínek a pokud se tyto podmínky zm?ní, tak se zm?ní i "hodnota" výsledku.

Tolik má "filozofická vsuvka" a nyní se ji? poj?me spole?n? soust?edit na vý?e polo?enou otázku: "Existuje n?jaký nejlep?í redak?ní systém?"

Osobn? si myslím, ?e NE a hned vám osv?tlím, co m? k tomuto p?esv?d?ení vede.

Jak jsem ji? vý?e nazna?il, praktické zkoumá této otázky by si vy?ádalo velké mno?ství ?asu a tak jsem se rozhodl, jít na celou v?c oklikou a to p?es zkoumá teoretické podstaty samotného problému.

Jednodu?e ?e?eno jsem si vypsal základní po?adavky na takový "nejlep?í redak?ní systém" a pak se pokusil zhodnotit, zda je v?bec reálné, je v?echny dohromady zrealizovat.

P?ehled po?adavk? na "nejlep?í redak?ní systém":

 • Funk?nost (dostupnost maximálního mno?ství po?adovaných funkcí)

 • Ovladatelnost a p?ehlednost (z pohledu administrace a ?tená??)

 • Výkonnostní a procesní efektivnost (efektivnost zpracování po?adavk? a proces? tvorby)

 • Nastavitelnost (z pohledu administrátora a ?tená?e)

 • Roz?i?itelnost (schopnost vst?ebávat nové funkce)

 • Robustnost a bezpe?nost (celkový po?adavek efektivní a kvalitní sou?innost v?ech prvk? mezi sebou s maximálním d?razem na integritu a bezpe?nost)

 • Upravitelnost kódu (z pohledu webového tv?rce)

 • Pou?itelnost (maximální ?kála aplika?ního nasazení ? od firemní prezentace po zpravodajský portál)

 • Cena redak?ního systému (z pohledu webového tv?rce)

 • Podpora (existence kompletního podp?rného servisu v krátkodobém a dlouhodobém horizontu)

Na první pohled by se mohlo zdát, ?e s realizací vý?e uvedených bod? není ?ádný problém, proto?e jde v podstat? o b??né po?adavky, které uplat?uje ka?dý náro?n?j?í správce webu na sv?j redak?ní systém, ov?em pravý opak je pravou. Problém je toti? v tom, ?e n?které po?adavky jsou ?áste?n? nebo úpln? protich?dné a tak výstavba (vývoj) jakéhokoliv redak?ního systému v podstat? p?edstavuje jemné balancování mezi jednotlivými po?adavky, které vychází z p?edem stanoveným priorit (lze hovo?it o jakési "filosofii systému").

Jako p?íklad uvádím n?kolik málo rozpor? mezi jednotlivými po?adavky (vý?et není úplný a charakterizuje pouze hrubé obrysy jednotlivých rozpor?):

 • Funk?nost vs. Ovladatelnost a p?ehlednost - ?ím více funkcí a vlastností systém obsahuje, tím hor?í je udr?et jednoduché, srozumitelné a p?ehledné ovládací a naviga?ní rozhraní.

 • Funk?nost vs. Výkonnostní efektivnost ? v?t?í a robustn?j?í systém v?t?inou ob?tuje ?ást svého výkonu své velikosti.

 • Funk?nost, Roz?i?itelnost vs. Bezpe?nost ? více ?ádk?, funkcí, modul? a roz?í?ení zvy?uje bezpe?nostní rizika a míru chybovosti.

 • Funk?nost, Robustnost vs. Upravitelnost kódu ? v?t?í komplexnost a rozsah funk?ního záb?ru zvy?uje slo?itost celku a tím i sni?uje schopnost upravitelnosti pro vn?j?í osoby.

 • Ovladatelnost a p?ehlednost, Nastavitelnost vs. Pou?itelnost ? existují situace (situa?ní pou?ití), které mají rozdílné priority a nároky na ovládání, typ shroma??ovaných a prezentovaných informací a chování systému v??i ?tená??m (klient?m); tyto velmi rozdílné nároky m??e být tém?? nemo?né integrovat do jednoho univerzálního systému.

 • Cena redak?ního systému vs. Podpora ? komplexní, dlouhodobá a garantovaná podpora v?dy stojí nemalé peníze a je tudí? v p?ímém rozporu s po?adavkem na co nejlevn?j?í redak?ní systém.

I kdy? vý?e uvedený vý?et není úplný a m??ete s ním i polemizovat, jsem p?esv?d?en, ?e ho nem??ete úpln? zavrhnout, co? je d?kazem skute?nosti, ?e ideální systém nelze postavit, proto?e nelze sou?asn? 100% splnit v?echny po?adavky na takový ideální systém. - Lze tedy ?íci, ?e my?lenka "nejlep?ího redak?ního systému" je utopická a nelze ji p?i?adit k ?ádnému existujícímu redak?nímu systému.

Záv?rem bych rád ?ekl, ?e sice, podle mého názoru, neexistuje ?ádný globální "nejlep?í redak?ní systém", ale na druhou stranu tu existuje ?ada specializovaných redak?ních systém? pro konkrétní pou?ití, které lze ve své kategorii s ur?itou "nadsázkou" ozna?it za "nejlep?í z nejlep?ích" ... proto neváhejte a hledejte ten sv?j "nejlep?í z nejlep?ích"!

[Akt. známka: 0,45 / Počet hlasů: 56] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 54 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.