Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Zajímavosti

M?lo by se za informace publikované na Internetu platit?

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 07. 06. 2002 - 10085 přečtení

V rámci tohoto ?lánku se pokusím nalézt odpov?? na v nadpisu polo?enou otázku, která v poslední dob? nabývá na významu a to nejen z pohledu vydavatel?, ale p?edev?ím ze strany ?tená??.

Úvodem bych rád ?ekl, ?e ní?e uvedené my?lenky a postoje p?edstavují pouze m?j osobní názor na celou problematiku a budu jen rád, kdy? se mnou budete prost?ednictvím komentá?? k tomuto ?lánku polemizovat nebo vyjád?íte souhlas s mým názorem. - Osobn? si myslím, ?e men?í diskuse na toto téma by mohla být velice u?ite?ná a p?ínosná jak pro m?, tak i pro vás - ?tená?e!

Bez mu?ení se p?iznám, ?e m? k napsání tohoto ?lánku nevyprovokovala jen sama vá?nost tohoto problému, ale i nedávný p?echod významného ?eského herního serveru BonusWeb do "placeného módu", kdy je p?evá?ná ?ást informací publikovaných a archivovaných na tomto serveru k dosa?ení a? po úhrad? ro?ního p?edplatného ve vý?i 500,- K?. Zárove? bych vás v?ak rád upozornil na skute?nost, ?e tento server není zdaleka první velký ?eský web, který p?istoupil k tomuto významnému rozhodnutí, co? jen potvrzuje má slova, ?e se nejedná o nikterak malý a bezvýznamný problém. - Jako vzorový p?íklad nám m??e nap?íklad poslou?it server www.iHNed.cz, který provozuje spole?nost Economia OnLine, a. s.

A jaký mám na tento problém názor já? Podporuji nebo zavrhuji placení za webový obsah?

Mo?ná vás zklamu, ale v zásad? podporuji placení za profesionáln? zpracované a publikované informace prost?ednictvím Internetu a p?ipadá mi to stejn? p?irozené, jako placení za odb?r svého oblíbeného po?íta?ového ?asopisu nebo za mo?nost dívat se na televizi. Zkrátka za p?ístup k informacím se v?dy platilo a nevidím d?vod, pro? by m?l být Internet výjimkou, a to obzvlá?t? v dob?, kdy se ji? dávno nejedná o ?ádné "akademické dítko", ale o p?kn? rozsáhlou a ?ivotem kypící síť!

Zárove? se v?ak musím p?iznat, ?e osobn? pova?uji n?které pokusy o dobrovolné zpoplatn?ní internetového obsahu nap?íklad typu Q(?ka) za dost naivní a myslím si, ?e nemají ?ádnou reálnou ?anci na úsp?ch (a to jak z pohledu vydavatele, tak i z pohledu ?tená?e). Av?ak to nic nem?ní na mém vý?e uvedeném názoru, ?e by se m?lo za p?ístup ke kvalitn? zpracovanému informa?nímu serveru s minimáln? dobrým obsah platit a to prakticky bez výjimky. I kdy? je logické, ?e za n?které byť kvalitní informace je t??ké po?adovat peníze, jeliko? se mohou nap?íklad týkat ?ist? bezplatných projekt? a samotní tv?rci by asi nep?ipustili jejich zpoplatn?ní (- myslím si, ?e do takové kategorie nap?íklad pat?í i server informující o projektu Apache HTTP server)

Pro? podporuji placení?

  • Jak jsem ji? vý?e ?ekl, za "noviny" také platíme a nikdo se nediví, tak pro? neplatit za informace distribuované pouze jinou formou? - Osobn? si na tuto otázku nedoká?i odpov?d?t jinak, ne? ?e tu není ?ádný reálný d?vod neplatit!
  • Skute?nost, ?e za internetové p?ipojení mnozí z nás platí pouze telefonní poplatky, p?i?em? za samotné p?ipojení k Internetu neplatí nic, je?t? neznamená, ?e situace je stejná pro v?echny; obzvlá?t? pak pro vydavatele ?teného serveru, který musí zajistit jeho dostupnost i ve ?pi?ce, co? si ?asto vy?ádá zna?né finan?ní náklady. - Zde bych rád zd?raznil, ?e si jsem v?dom problém? s vý?í telefonní poplatk? a také vím, ?e malá ?ást z této sumy jde do kapes ISP (Internet Service Provider), ale to je trochu jiná "diskuse" a vydavatelé informa?ních server? s tím nemají v podstat? nic spole?ného.
  • Dále je také nutné zabezpe?it fyzický chod celé redakce v?etn? u profesionálních autor? nevyhnutelných honorá??, co? jsou dal?í slu?né peníze, které vám nikdo "zadarmo" nedá!!!
  • Klasická internetová reklama v podob? "banner?" je ji? skoro mrtvá a tak v rámci vydavatelské ?innosti nelze ji? ani po?ítat s pen?zi z reklamy, co? byly v mnohých p?ípadech jediné zdroje, které daný server m?l. - Te? m? v souvislosti s internetovou reklamou napadlo, jak stra?n? m? "?tvou" ty nové pokusy o o?ivení celého internetového reklamní trhu prost?ednictvím t?ch velice dot?rných a zdr?ujících FLASH blbinek, které se nerozpakují roztáhnout po celé stránce a blikat na vás p?l hodiny bez náznaku plynulého p?echodu ke skute?n? hledaným informacím (pro ilustraci jsem se s t?mito v?cmi setkal ji? i na LUP? a SEZNAMu).
  • Asi posledním d?vodem, je skute?nost, ?e i já jsem takovým malým vydavatelem a autorem jednoho (tohoto) informa?ního serveru a nebýt mého nad?ení, ochoty dotovat provoz a ?ivit se n??ím jiným (tedy ne vydávání tohoto webu), tak byste si nikdy tento ?lánek nemohli p?e?íst a vlastn? by ani neexistoval "redak?ní a publika?ní systém phpRS", co? by byla dle mého názoru velká ?koda!

Mo?ná vám mé d?vody p?ipadají moc velko-podnikatelské, ale já osobn? si myslím, ?e nikdo z vás by necht?l provozovat ?innost, která by mu krom? trochy uspokojení p?iná?ela jen samé finan?ní ztráty!

To je asi v?e, co vám mohu k tomuto problému ?íci a doufám, ?e m? za tento p?íli? racionální názor ihned "neodsoudíte ke smrti - ne?tením"!

Pozn. autora: Mohu vás ujistit, ?e se nechystám zpoplatnit ?tení tohoto webu, p?esto?e m?j názor tíhne p?esn? k opa?nému stavu! D?vody snad nemusím uvád?t.


[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 42 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.