Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Zajímavosti

Malé velké drobnosti - Snadné jako facka

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 20. 10. 2007 - 24497 přečtení

P?edem upozor?uji, ?e následující ?lánek je ur?en p?edev?ím k pobavení a nemá ?ádný hlub?í smysl. Pokud hledáte n?jakou hutn?j?í du?ení potravu, musíte jít bohu?el o n?jakou tu www stránku dál.

Zhruba p?ed m?sícem mi zavolal kamarád a polo?il mi jednoduchou otázku: "Zvládne? instalaci AP routeru?" Má odpov?? byla rychlá a jednozna?ná: "Snadné jako facka! ?ekni kdy a kde a je hotovo."

1. session

Uplynul asi týden a do?lo na realizaci mého slibu. AP router byl p?ipraven, funk?ní kabelové p?ipojení k Internetu také. Sta?ilo jen dorazit a v?e zprovoznit.

Otevírám distribu?ní krabici a vyndávám malou ?edo-modrou plastovou krabi?ku s výraznou ?ernou WiFi anténou vykukující ze zadní ?ásti p?ístroje. Oficiální název tohoto za?ízení zní Wireless broadband router Barricade SMCWBR14-G2 a jde o platformov? nezávislý multifunk?ní router, který v sob? kombinuje ?ty?portový 10/100 Mbps switch, WiFi b/g AP, plnohodnotný stavový SPI firewall a network management system. Zkrátka takové malé nízko-cenové za?ízení ideální pro domácí pou?ití.

V?e zapojeno, diody na ?elním panelu za?aly zu?iv? blikat. Je ?as na konfiguraci. Bleskov? pro?ítám p?ilo?ený "mini-manuál" (ten v?t?í a podrobn?j?í je na p?ilo?eném CD) a hledám základní informace o továrním nastavení ? jde mi p?edev?ím o p?ístupovou IP adresu k webovému administra?nímu rozhraní a p?ednastavený u?ivatelský ú?et.

Zadávám zji?t?né hodnoty a s mírným optimismem ?ekám na odezvu. V?e v po?ádku. Heslo i u?ivatelské jméno souhlasí. Na?ítá se základní administra?ní rozhraní, které nabízí ?adu konfigura?ních voleb. "Setup Wizard" p?eskakuji (- p?eci se nesní?ím k pou?ití "n?jakého" pomocníka) a rovnou p?istupuji k p?ímé manuální konfiguraci "Home Network Settings".

Zb??n? shlédnu "Status" (aktuální nastavení) a p?echázím na dal?í volbu "LAN settings" (nastavení lokální sít?). DHCP server je aktivní a nastaven p?esn? tak, jak pot?ebuji. Není co ?e?it, pokra?uji dále na volbu "WAN settings" (nastavení vn?j?í sít?). Router mi dává na výb?r z n?kolika dostupných mo?ností p?ipojení; volím tu nejvhodn?j?í "Dynamic IP Adress", kterou doprovází popisek: "IP adresa získána automaticky od poskytovatele p?ipojení." Je?t? potvrzuji p?ednastavené údaje na dal?í obrazovce a ji? myslím na poslední volbu ? "Wireless". Tohle bude asi to nejt???í (my?leno p?edev?ím ?asov?), proto?e tam chci nastavit i n?jakou tu ochranu. Mo?ná si ?íkáte pro?, v?dy hacknout se dá v podstat? v?e, ale já tvrdím, ?e je v?dy lep?í vyu?ít v?echny dostupné mo?nosti ochrany, ne? zalo?it dal?í ve?ejný WiFi p?ístupový bod.

WiFi nastaveno, ?ekám zda se notebook chytne. "JO!!!" Dioda vesele zablikala, signál ukazuje "plný kotel". Dokonce se poda?ilo zprovoznit i WPA2 zabezpe?ení, tak?e jsem pln? spokojen. Odpojuji síťový kabel a chystám se vyu?ít plného pohodlí WiFi technologie.

Otevírám webový prohlí?e? a zadávám www.seznam.cz (- já vím, trochu fádní, ale co nad?láte). Prohlí?e? hledá, hledá ... a hledá a nic. Co se "sakra" d?je ...? Bleskurychle vyťukávám IP adresu routeru a vstupuji do jeho webové administraci. Otevírám volbu "Status" a hledám problém. "Grrrr!" Polo?ka "INTERNET" hlásí problém ? nebylo dosa?eno korektního spojení. "Jak nebylo dosa?eno ..." Internet fr?í, to vím jist? (to jsem si ji? ov??il úpln? na za?átku p?ímým zapojením kabelu do notebooku), tak?e problém je jinde. "Ale kde?" WAN jsem nastavil správn?, to vím jist? ... nebo ne? Za?ínám pomalu pochybovat o svých p?edchozích krocích.

P?eci m? nezdolá n?jaká malá plastová krabi?ka. WiFi funguje, tak zbytek musí taky (- jasn?, moc to spolu nesouvisí, ale to nevadí). Za?al jsem prov??ovat v?echna nastavení, dokonce jsem pou?il i "instala?ního pomocníka", ale po?ád nic. A ?as letí a letí. Asi po hodin? "p?enastavování" jsem to vzdal a ?íkám: "Máme asi dv?, t?i mo?nosti. ? a) Bu? si spolu nerozumí kabelový modem a tenhle router a bude nutné po?ídit jiný typ, b) router je rozbitý a je nutné ho reklamovat a kone?n? za c) chyba je mezi ?idlí a klávesnicí a v tom p?ípad? nevím, co s tím d?lat."

Za?al jsem rychle p?emý?let, jak to celé rozlousknout. "Ááááá, u? to mám!" Znám ?lov?ka, který zná ?lov?ka a ten zná ?lov?ka ... ne, vá?n? - opravdu mám kamaráda, který má také kabelový Internet a tak to zkusím u n?j doma a uvidíme.

2. session

Usedám na ?idli p?ed notebook, v levé ruce mám ?edo-modrou plastovou krabi?ku a v pravé dr?ím síťový kabel. V?e hbit? propojuji a v duchu p?emý?lím, co bych asi tak mohl ud?lat jinak, aby to op?t neskon?ilo fiaskem. Vyťukávám IP adresu routeru a oficiáln? tak zahajuji druhé kolo souboje "?lov?k vs. stroj".

Tentokrát za?nu "pomocníkem". Nerad, ale pro? se namáhat, kdy? výsledek je nejistý. Klikám na volbu "Setup Wizard" a postupn? se prodírám zobrazovanými formulá?i (Wireless settings -> Internet settings -> atd.). Náhle si v?ímám drobné zm?ny. Po volb? zp?sobu p?ipojení k Internetu nep?ichází obt??ující reset routeru, ale pokra?uji dále. Pravda, dostávám se, z mého pohledu, na bezvýznamnou stránku, ale mo?ná je to dobré znamení. Pokra?uji dále a útrpn? o?ekávám první zku?ební na?tení n?jaké webové stránky.

Otevírám prohlí?e? a zadávám webovou adresu. Chvilka nap?tí ... a zase nic. "Tak tohle u? m? p?kn? ?tve," ?íkám si v duchu a p?emý?lím, co bych tak asi je?t? mohl zkusit, ne? to definitivn? vzdám. U? ani nevím pro?, otev?el jsem p?íkazovou ?ádku a vyzkou?el jsem p?íkaz PING s IP adresou routeru. OK, router má odezvu, tak jdeme dál. Zadávám "IP www.supersvet.cz" a ono to pro?lo. "Co?e? ... To by ale znamenalo, ?e net funguje!" P?emý?lím nahlas a plný euforie zadávám v prohlí?e?i www.supersvet.cz. Tak?ka ihned se mi na?ítá domovská stránka Super Sv?ta a tak si zhluboka oddychuji. "Jo, nejsme úpln? blbej!"

3. session

Cestou na p?vodní "boji?t?" p?emý?lím, zda je problém v kabelovém modemu nebo v n??em jiném. "A ejhle," znenadání jsem byl osvícen. Jasn?, u? to mám; tedy alespo? v to doufám. Problém je asi ve WiFi. Tedy ne v samotném WiFi ale v zp?sobu konfigurace routeru a p?ipojení, které k tomu pou?ijete. Uv?domil jsem si, ?e "instala?ní pomocník" se choval jinak p?i p?ipojení p?es WiFi a jinak p?es síťový kabel. Konkrétn? p?i p?ipojení p?es síťový kabel byl celý proces korektn? dokon?en bez jediného resetu na rozdíl od p?ipojení p?es WiFi.

S tímto záv?rem jsem dorazil na p?vodní místo instalace a v?e vy?ídil b?hem necelých deseti minut. "Super, mám to za sebou," pomyslel jsem si v duchu a rad?ji se nezabýval skute?ností, pro? to nevy?lo hned napoprvé.

A co z toho vyplývá? I zdánliv? banální zále?itost se m??e prom?nit v problém ?i snad dokonce no?ní m?ru.

Na záv?r vám nabízím p?ehled n?kolika málo hodících se zákon? a pou?ek:

Murphyho zákon:
M??e-li se n?co pokazit, pokazí se to.

Schnatterlyho shrnutí v?ech z toho vyplývajících d?sledk?:
Nem??e-li se n?co pokazit, stejn? se to pokazí.

Gattusovo roz?í?ení Murphyho zákona:
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být je?t? h??e.

Maahs?v zákon:
V?e funguje jenom proto, aby se to mohlo pokazit.

Fahnstockovo pravidlo neúsp?chu:
Nepovede-li se vám n?co hned napoprvé, zni?te v?echny d?kazy, ?e jste se o to n?kdy pokou?eli.

Hellrung?v zákon:
M?jte prosím strpení a vada zmizí sama od sebe.

Perrusel?v zákon:
?ádná práce není tak snadná, aby se nedala zbodat.

Dud?v zákon podvojnosti:
Ze dvou mo?ných situací dojde v?dy jen k té ne?ádoucí.

Thine?v zákon:
Proti nahodilosti není obrany.


[Akt. známka: 0,96 / Počet hlasů: 27] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 286 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.