Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Zajímavosti

@-mailová etiketa aneb jak vypadá správný e-mail

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 24. 10. 2000 - 14666 přečtení

Co je to "e-mail (elektronická po?ta)" a jak "funguje" asi v?dí v?ichni! Av?ak ne v?ichni ji? tu?í, jaké zásady se p?i psaní e-mail? dodr?ují a co v?e se v elektronické korespondenci pova?uje za korektní a co ne! ...

Nu a proto jsem se rozhodl napsat tento ?lánek, ve kterém se pokusím shrnout v?echny m? známé zásady elektronické korespondence do n?kolika málo bod?, abych tak umo?nil i za?ínajícím Internet-u?ivatel?m plnohodnotn? a hlavn? rychle se za?lenit do na?í obce.

  • Velikost e-mailu (elektronického dopisu) by m?la být co mo?ná nejmen?í, av?ak ne na úkor srozumitelnosti. - I kdy? se v dne?ní dob? pevných linek a ISDN p?ipojení m??e zdát tato zásada pon?kud zastaralá, tak je nutné si uv?domit, ?e p?eci jenom zna?ná ?ást lidí se je?t? stále p?istupuje k síti sítí prost?ednictvím modemu o p?enosové rychlosti 33,6 kb/s nebo 56 kb/s, která jim umo??uje p?i teoreticky 100 % vyu?ití celé p?enosové kapacity stahovat dat z Internetu rychlostí 4,2 KB/s, respektive 7 KB, co? jak jist? uznáte není ?ádná velká sláva, uv?domíte-li si, ?e velikost jednoho e-mail s p?ilo?eným JPEG obrázkem m??e dosáhnou velikosti 150 KB i v?t?í!

  • K nevy?ádaným e-mail?m nep?ikládáme ?ádné p?ílohy v sou?tu v?t?í ne? 50 KB! - Mezi hlavní d?vody opodstat?ující toto pravidlo pat?í vý?e uvedený bod týkající se omezení p?enosové rychlosti n?kterých u?ivatel?, nízká efektivita takto provedeného p?enosu dat a v?bec obt??ování adresáta! - Jak by se vám nap?íklad líbilo, kdyby jste po 2 minutovém stahování jednoho e-mailu a jeho následném 6 minutovém ?tení zjistili, ?e se jedná o nabídku pro vás absolutn? nevhodného výrobku? Myslím si, ?e by jste zrovna dvakrát nad?eni nebyli a hlavn? jste úpln? zbyte?n? ztratili "spoustu ?asu a pen?z k tomu" (- trochu nadsazeno, ale jinak podstata z?stává stejná)!

  • V?dy se pod sv?j dopis podepisujeme a celkov? se sna?íme o to, aby adresát jednozna?n? identifikoval odesílatele e-mailu. - Mo?ná vám tato zásada p?ipadá pon?kud humorná, ale v??te mi, ?e ve va?em Internetovém ?ivot? ur?it? nastanou chvíle, kdy si nebudete jisti odesílatelem dopisu. Tato situace v?t?inou vyplývá z "nepochopitelného my?lení" lidí, kte?í si zaregistrují nap?. adresu "superpepa@neco.cz" a myslí si, ?e ka?dý ví, ?e se jedná o Josefa Vonáska z P?elou?e (Upozorn?ní! Pou?itá jména jsou fiktivní.)!

  • Rad?ji vykejte, ne?-li tykejte! - I kdy? spisovná ?e?tina ?ím dál tím více ustupuje hovorovému jazyku a lidé si rad?ji tykají, není rozhodn? na ?kodu být ve svém dopise zdvo?ilý a v?e je?t? umocnit vykáním. Nyní rozhodn? nenavádím k návratu k p?echodník?m a "jiným vymo?enostem", ale na "druhé stran?" m??e sed?t kdokoli a tohoto se m??e zp?sob va?í p?íli? "osobní" stylizace dotknout!

  • Obdr?íte-li "sprostý" a? "vulgární" dopis, zachovejte chladnou mysl a bu?te co mo?ná nejvíce slu?ní a uka?te tak odesílateli, ?e takovýto zp?sob komunikace je pod va?í úrove?! - Pokud uznáváte r?ení: "Nejlep?í obranou je útok," tak na n?j rad?ji rychle zapome?te, jeliko? tuto situaci nijak ne?e?í, ale jen zbyte?n? vyhrocuje! - Do tohoto bodu také spadají v?echny dopisy, které obdr?íte v rámci spravování ur?ité ?ásti n?jakého WEBu a r?zní vtipálkové vás otravují svými drzými v?t?inou neopodstatn?nými p?ipomínkami k va?í práci!

  • V?dy poctiv? a hlavn? výsti?n? vypl?ujeme polí?ko ur?ené pro "p?edm?t" zprávy. - Pokud tak ?iníte, tak v??te, ?e jste ur?it? oblíbeným odesílatelem, jeliko? tímto chováním zna?n? zleh?ujete situaci p?íjemce takovýchto dopis?, který se v nich poté lépe a hlavn? mnohem efektivn?ji pohybuje.

  • Vyvarujte se rozesílá SPAM?! - SPAM je adresátem nevy?ádaná zpráva, která je sou?asn? rozesílána na velké mno?ství e-mailových kont.

  • Psát bez há?k? a ?árek není chyba, ba naopak! - I kdy? je tento výrok pravdivý a má i své logické opodstatn?ní, tak nelze pop?ít, ?e pou?ívání ?eských jazykových sad v ?eské republice se stalo natolik standardní, ?e by nem?lo v rámci ?R docházet k ?ádným v?t?ím problém?m p?i ?tení takto napsaných dopis?.

Doufám, ?e tento m?j malý p?ehled e-mailové etikety vnesl do va?í korespondence trochu více sv?tla a pom??e vám psát standardn?j?í dopisy.


[Akt. známka: 1,50 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 22 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.