Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

WWW

Líbí se vám weby státní správy?

Ji?í Luká? - WWW - 18. 08. 2006 - 10136 přečtení

Mn? tedy ne a musím dodat, ?e nekvalita n?kterých web? m? p?ímo ?okovala. A to jsem ani nezkoumal jejich funk?nost; zam??il jsem pouze na vzhled a navigaci. Zkrátka hr?za, ale co bych cht?l od státu, který dlouhá léta Internet úpln? ignoroval a dost mo?ná ho pova?oval i za svého nep?ítele.

Jak to v?echno za?alo

Je to zhruba ?trnáct dní, co jsem sed?l u svého PC a jen tak bezcíln? se potuloval po Internetu, kdy? m? z?istajasna napadlo zadat adresu www.vlada.cz. Webová stránka se díky vysokorychlostnímu Internetu na?etla b?hem vte?iny a já okam?it? za?al p?emý?let o tom, zda je to sranda nebo realita.

Opravdu se dívám na oficiální stránky Ú?adu vlády ?eské republiky nebo je to n?jaký rádoby vtipný pokus o napodobení oficiálních stránek tohoto ú?adu? N?co na zp?sob podvodného (nepravého) webu "Paroubk?v blog - p?edseda ?SSD bloguje", kde se n?kdo vydával za premiéra Ji?ího Paroubka a ?ást národa mu to, alespo? na malou chvíli, "zba?tila".

Nevím. Snad ... mo?ná ... nejspí?e ne. Skute?n? jsem chvíli tápal a a? po "proklikání" n?kolika málo stránek jsem se ubezpe?il, ?e jde o reálný web provozovaný "Redak?ní radou www stránek Ú?adu vlády ?R".

Po této zku?enosti jsem se rozhodl, ?e se podívám i na dal?í weby státní správy a zjistím, zda jde o standardní stav nebo o pouhou výjimku. ? Do hledá?ku jsem si vzal následující weby: Ú?ad vlády ?eské republiky, Parlament ?eské republiky - Poslanecká sn?movna, Parlament ?eské republiky ? Senát, Pra?ský hrad a Portál ve?ejné správy ?eské republiky.

Hodnocení jednotlivých web?

Ú?ad vlády ?eské republiky
www adresa: http://www.vlada.cz

Ú?ad vlády ?eské republiky

Na první pohled hrozná grafika. Samoz?ejm? vzhled je v?dy siln? subjektivní zále?itost, ale myslím si, ?e jsem ji? vid?l a vytvo?il tolik web?, ?e mám dostate?né zku?enosti, abych mohl tuto oblast zhodnotit. A co mi vlastn? vadí? Hlavní naviga?ní menu vypadá jako by práv? vypadlo z n?jakého "free generátoru" grafických menu a svým stylem a pojetím se v?bec nehodí k vá?nosti a d?stojnosti toho webu. Záhlaví a zápatí jednotlivých stránek provedené ve stejném stylu p?sobí také dosti amatérské a dotvá?í tak (v negativním smyslu) celkov? ?patný dojem z designu t?chto stránek.

Navigace se zdá být docela p?ehledná a jednotná, co? lze u tohoto typu webu pova?ovat za velké plus. ? Samoz?ejm? na?el jsem i n?jaké ty vady na kráse. Nap?íklad pou?ití toho "krásného" grafického hlavního naviga?ního menu zna?n? sni?uje ?itelnost sub-polo?ek, které na vás vykouknou po otev?ení hlavní sekce. Také m? trochu zamrzely výsledky vyhledávání v obsahu celého serveru. Zadal jsem dva zku?ební dotazy ("zahrani?ní politika" a "evropské fondy") a musím ?íci, ?e jsem se do?kal p?ehlídky odkaz? na samé rozhovory a televizní vystoupení Ji?ího Paroubka na místo seznamu odkaz? na vládních usnesení, smlouvy a popisy konkrétních krok? vlády v dot?ených oblastech.

Parlament ?eské republiky ? Poslanecká sn?movna
www adresa: http://www.psp.cz

Parlament ?eské republiky ? Poslanecká sn?movna

Jednoduchá a p?ímo?ará grafika. V podstat? není co vytknout, i kdy? by se samoz?ejm? na vzhledu tohoto d?le?itého webu dalo ur?it? zapracovat a vytvo?it p?íjemn?j?í a modern?j?í "kabát".

Co se tý?e navigace, tak je to velmi ?patné. V okam?iku kdy opustíte hlavní stránku, tak nemáte ?anci zjistit, v které sekci vlastn? jste a tím pádem se okam?it? ztrácíte. Jedinou ?ancí je zapamatovat si, co znamenají jednotlivé "naviga?ní ikonky", ale to se opravdu dostáváme do úpln? jiných sféry, ne? je "snadno ovladatelný a naviga?n? p?ístupný web". Za dal?í naviga?ní problém bych ozna?il absolutní absenci "drobe?kové navigace" (navigace ukazující, kde se práv? nalézám ve stromové struktu?e webu; samoz?ejm? mám mo?nost vrátit se okam?it? o krok ?i více zp?t) a ob?asné vysko?ení úpln? mimo "standardní obsah poslaneckých stránek", který má za následek okam?itou ztrátu posledního zbytku orientace v této zm?ti stránek.

Parlament ?eské republiky ? Senát
www adresa: http://www.senat.cz

Parlament ?eské republiky ? Senát

Po vzhledové stránce pat?í senátní web asi k t?m lep?ím, ale s jeho navigací je to o poznání hor?í. Jednou máte hlavní naviga?ní li?tu naho?e, podruhé vlevo ve sloupci, návratový odkaz na hlavní stránku je zastr?ený (?i dost mo?ná ztracen) n?kde na spodku stránky a to ani nemluvím o velmi prom?nlivém vzhledu www stránek, který se tém?? dr?í pravidla: "Co sekce, to jiný vzhled a zp?sob formátování obsahu."

Pra?ský hrad
www adresa: http://www.hrad.cz

Pra?ský hrad

První web, o kterém se dá ?íci, ?e je slu?ný a m??e dostate?n? kvalitn? reprezentovat ú?ad, o kterém informuje. Po grafické stránce je to pom?rn? zda?ilé dílo, i kdy? osobn? bych mo?ná volil mali?ko jiný styl, ale to je spí?e otázka osobního vkusu, ne? kvality odvedené práce.

Z pohledu navigace se tomuto webu nedá prakticky nic vytknout; snad krom? r?zných zp?sob? ozna?ení odkaz? (i kdy? rozdílné typy ozna?ení odkaz? se vyskytují v?dy ve stejných oblastech, tak?e vás to a? zas tolik nemate).

Za "geniáln? jednoduchou" my?lenku, ?e?ící problém navigace v rozsáhlej?ím strukturovaném webu, pova?uji p?idání druhého naviga?ního sloupce vedle hlavního sloupce, p?i?em? navigace funguje tak, ?e v hlavním sloupci si vyberete základní sekci a ve druhém sloupci se zobrazí dostupná sub-témata (navíc jsou je?t? rozd?lena do kategorií, tak?e je to maximáln? p?ehledné). Pravda, musel jsem si na to trochu zvyknout, ale po n?kolika zhlédnutých stránkách jsem to maximáln? ocenil.

A je?t? taková malá drobnost. U fotek, které jdou zv?t?it je v pravém dolním rohu takové malé plus. Zkrátka dob?e odvedená práce se v?dy pozná.

Portál ve?ejné správy ?eské republiky
www adresa: http://portal.gov.cz

Portál ve?ejné správy ?eské republiky

Dal?í dobrý web, který se nemusí styd?t za své zpracování. ? Grafika tohoto webu je sice velmi jednoduchá, ale pln? dosta?ující a není ?ádný vá?ný d?vod ji n?jak zvlá?ť vylep?ovat. Je nutné si uv?domit, ?e tento portál by m?l být maximáln? vyt??ován a tak zde není prostor pro zbyte?ný luxus v podob? p?enosu n?jakých okrasných obrázk?.

Co se tý?e navigace, tak je na tom portál ve?ejné správy docela dob?e a po chvilce klikání a zvykání si na zp?sob ?len?ní se v n?m dá velmi slu?n? orientovat / pohybovat. Klí?ovou otázkou samoz?ejm? je, zda obsahuje v?echny informace, které má, ale to není p?edm?tem tohoto ?lánku.

Záv?r

Dva z p?ti. To je hodn? slabé skóre, obzvlá?t? pokud p?ihlédnu k financím, které byly do t?chto prezentací bezesporu nality. Myslím si, ?e by se m?l n?kdo po?ádn? zastyd?t a n?co s tím ud?lat.

P?eji p?íjemný zbytek léta ...

[Akt. známka: 0,18 / Počet hlasů: 11] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 48 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.