Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

RedHat

Linux versus Nvidia GeForce 2 MX

Ji?í Luká? - RedHat - 07. 04. 2001 - 16017 přečtení

aneb jak pod Linuxem rozb?hat grafické X Window (XFree86).

Je?t? ne?-li se pustím do výkladu nebo spí?e popisu své nedávné zku?enosti s vý?e popsaným problémem, tak bych Vás rád upozornil na skute?nost, ?e s UNIXovým opera?ním systémem v podání Linuxu - p?esn?ji verze Red Hat 7.0 - teprve experimentuji a tak se v?e pokusím popsat spí?e z pohledu mén? zku?eného u?ivatele, co? je jist? velmi p?íjemná zpráva pro v?echny ostatní Linuxové za?áte?níky.

Abychom se v?ak opravdu v?ichni dostali do "reálného obrazu" - tedy abychom v?ichni chápali, co je skute?nou náplní tohoto ?lánku -, nemohu si je?t? odpustit následující vysv?tlivku:

Systém X Window je distribuované grafické u?ivatelské prost?edí, které umo??uje opera?ní systém Linux obléci do p?eci jenom slu?iv?j?ího - "grafické kabátu". Poslední verze X Window má ozna?ení X11R6 (?íslo 11 zna?ní hlavní verzi systému X Window a ?íslo 6 zna?ní "release" - vydání).

XFree86 je free (volná/voln? ?i?itelná) implementace X11 (X Window) pou?ívaná ve v?t?in? distribucí OS Linuxu.

A nyní ji? kone?n? p?istupme k samotné "p?íhod?", která ze m? "ud?lala velkého Linux ?amana" :-)) a nau?ila m? v tomto rozhodn? zajímavém opera?ním systému instalovat nové grafické ovlada?e.

"... V?e za?alo ji? p?i samotné instalaci OS Linux Red Hat 7.0, kdy jsem v pr?b?hu instala?ního dialogu poprvé zjistil, ?e tato verze Red Hatu je?t? standardn? neobsahuje grafické ovlada?e pro grafickou kartu Nvidia GeForce 2 MX, co? se dále po "úsp??ném" dokon?ení instalace vý?e uvedeného opera?ního systému projevilo tím, ?e se mi odmítalo spustit Linuxové grafické rozhraní KDE, které je postaveno na XFree86.

Jako první ?e?ení vý?e popsaného problému m? napadlo spu?t?ní KDE v "n?jakém oby?ejném VGA módu", který by mi zp?ístupnil grafické konfigura?ní nástroje, na které jsem tak trochu navyklý z OS Windows a od nich? jsem si sliboval v?t?í automati?nost a hlavn? lep?í rozbor celého problému (- nap?. v n?jaké kolonce uvidím, ?e je instalován ten a ten ovlada? a ?e tyto ovlada?e neodpovídají mé grafice a tak to prost? nechodí!). - Za tímto ú?elem jsem spustil linuxconf a doufal, ?e zde najdu tu pravou kolonku, která mi umo?ní celou v?c provést. Sm?la! Po chvilce prohrabávání se toto konfigura?ní utilitou jsem zjistil, ?e zde mohu konfigurovat r?zní síťové zále?itosti, p?ístupová práva, atd., ale o grafice a zobrazovacím za?ízení zde nebyla ani zmínka.

Pokus ?íslo 2! Po chvilce relaxace a dobíjení ?ivotní energie prost?ednictvím vydatné sva?iny jsem op?tovn? usedl p?ed sv?j po?íta? a odstartoval konfigura?ní pokus ?íslo dv?. Tentokrát jsme v?ak nic neponechal náhod? a vzal jsem si sebou je?t? jednu pom?cku a sice instala?ní CD, které krom? samotného jádra OS a spousty dal?ích program? také obsahuje docela slu?né mno?ství dokumentace, jen? by nám m?lo práv? v takovýchto situacích pomoci. - Má p?edtucha byla naprosto správná a b?hem první ?tvrthodiny prolézání elektronickými manuály jsem nalezl zmínku o konfigura?ním nástroji ozna?eném jako "XF86Config", který by m?l zp?ístupnit konfiguraci grafického rozhraní.

"Ano," zajásal jsem a ji? se t??il na funk?ní KDE! - Av?ak jak jsem pozd?ji zjistil, má radost p?i?la pon?kud p?ed?asn?, proto?e konfigura?ní nástroj pracoval sice perfektn? a dle mých p?edstav, ale mnou po?adovanou kartu (Nvidia GeForce 2 MX) jsem zde nena?el a ani se mi nepoda?ilo nastavit "oby?ejný VGA re?im" jako primární zp?sob spu?t?ní grafického prost?edí.

I kdy? se v podstat? jednalo o dal?í neúsp?ch, tak jsem tu?il, ?e je to p?eci jenom krok správným sm?rem a rozhodl jsem se touto cestou pokra?ovat. - Restartoval jsem své PC, nabootoval jsem do Windows a p?ipojil jsem se ke globální síti sítí Internetu, kde jsem nakonec (jak jsem správn? p?edpokládal) nalezl ?e?ení celého problému.

Po n?jaké chvíli brouzdání jsem se toti? proklikal a? na Linux driver download stránku provozovanou spole?ností nVidia, kde se nalézají v?echny pot?ebné Linuxové ovlada?e pro následující nVidia grafické ?ipy: TNT, TNT2, GeForce 256, GeForce2 GTS, GeForce2 MX, GeForce2 Pro, GeForce2 GTS, GeForce 2 Ultra, GeForce2 Go, GeForce3, Quadro, Quadro2 MXR, and Quadro2 Pro chipsets. V?echny ovlada?e také podporují AGP port.

Postup instalace ovlada?e:

1. Stáhnete si p?íslu?né ovlada?e - v mém p?ípad? se jednalo na dva následující souboru: NVIDIA_GLX-0.9-767.i386.rpm a NVIDIA_kernel-0.9-767.rh70-up.i386.rpm, které byly ozna?eny jako: RedHat 7.0, one CPU, uniprocessor kernel.

2. Nainstalujete RPM balí?ky - krom? popisu pr?b?hu instalace a oznámení o úsp??né instalaci by se nem?l zobrazit n?jaký dal?í text. Instala?ní p?íkazy:

$ rpm -ivh NVIDIA_kernel-0.9-767.rh70-up.i386.rpm
$ rpm -ivh NVIDIA_GLX-0.9-767.i386.rpm

3. Ru?ní editace konfigura?ní souboru XF86Config-4 - tento soubor se nalézá v podadresá?i "X11" adresá?e "etc", tedy na následující cest?: "/etc/X11/XF86Config-4". Ve?keré úpravy se provádí v sekci: "Module" a "Device".

Úpravy v sekci "Module": Tato sekce musí obsahovat ?ádek - Load "glx" a naopak nesmí obsahovat ?ádky - Load "dri" a Load "GLcore".
Úpravy v sekci "Device": Je nutné upravit ?ádek Driver tak, aby obsahoval hodnotu Driver "nvidia" a ne nap?. následující hodnotu Driver "nv".

I kdy? nVidia tvrdí, ?e pokud existuje soubor "XF86Config-4", tak není zapot?ebí editovat soubor "XF86Config", tak si myslím, ?e se nic nestane, kdy? pro jistotu upravíte i soubor "XF86Config" a to následujícím zp?sobem:

V sekci "Graphics device section" za nadpisem "Device configured by xf86config:" v podsekci "Section "Device"" p?epí?ete ?ádek Driver tak, aby obsahoval hodnotu Driver "nvidia".

A to je v?e! Nyní ji? jen sta?í spustit X Window prost?ednictvím n?kterého z následujících p?íkaz?: startx, xinit.


[Akt. známka: 0,13 / Počet hlasů: 8] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.