Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Konference Databázový sv?t 2005

Tisková zpráva - Press - 10. 11. 2005 - 10001 přečtení

1. prosince 2005 prob?hne t?etí ro?ník nejvýznamn?j?í ?ist? databázové konference v ?eské republice ? Databázový sv?t 2005. Nosným tématem leto?ního ro?níku jsou moderní databázové architektury.

Databázový sv?t 2005

Moderní databázové architektury

1.12.2005, Univerzita Tomá?e Bati, Zlín

Po?adatel:
Informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t a Centrum pro výzkum informa?ních systém? (www.cvis.cz).

Cíl konference:
Konference je zam??ena na problematiku moderních databázových architektur. Klade si za cíl seznámit ú?astníky s teoretickými i praktickými novinkami a zajímavostmi, se kterými je mo?né se v oblasti databázových technologií v dne?ní dob? setkat.

V rámci konference budou slavnostn? vyhlá?eny výsledky ji? pátého ro?níku sout??e Databázový produkt roku 2005, která probíhá formou ?tená?ské ankety a hlasování odborné komise v listopadu 2005.

Místo konání:
Univerzita Tomá?e Bati ve Zlín?
Fakulta managementu a ekonomiky
Wichterleho sál
Mostní 5139
760 01 Zlín

Program:
08:00 - 08:45Registrace
08:45 - 08:50Zahájení konference a úvodní slova
Marek Kocan, Databázový sv?t a Petr Sodomka, CVIS-?SSI
08:50 - 08:55P?ivítání ú?astník? konference d?kanem FaME UTB ve Zlín?
doc. PhDr. Vnislav Nová?ek, CSc., d?kan FaME UTB ve Zlín?
08:55 - 09:20Co brání p?echodu na moderní databázové architektury?
Slavomír Skopalík, Elekt Labs
09:25 - 09:55Architektura post-rela?ní databáze
Michal Tomek, Intersystems
10:00 - 10:30Interní architektura SQL optimalizátoru
IBM Informix Dynamic Server verze 10
Jan Musil, IBM ?eská republika
10:30 - 10:45Architektonické zajímavosti IBM DB2
Pavel Procházka, IBM ?eská republika
10:45 - 11:05P?estávka na kávu
11:05 - 11:35Vývoj aplikací s vyu?itím nativního
databázového systému Vema
Jaroslav ?marda, Vema
11:40 - 12:10Bezpe?nostní mechanismy Oracle Database 10g
David Krch, Oracle Czech
12:10 - 14:00Ob?d
14:00 - 14:30N?které aspekty mapování objektového modelu
do rela?ních databází
Jaromír ?ve?epa, LBMS
14:35 - 15:05Skryté trendy IT sv?ta aneb ITC
a databázové technologie v roce 2012
Petr Ma?as, LCS International
15:10 - 15:25Backup database to disk!
Petr Rektorys, REKONix
15:30 - 16:00Po?adavky kladené na sou?asné databázové architektury
Zbyn?k Jankovský, Cleverlance
16:00 - 16:20P?estávka na kávu
16:20 - 16:50R?zné p?ístupy k implementaci
soub??ného zpracování transakcí
Pavel Císa?, IBPhoenix
16:55 - 17:25Architektonické novinky práce s daty
v SQL Serveru 2005
Michael Ju?ek, Microsoft
17:30 - 18:00Vertikální ukládání dat
Ji?í Ptá?ek, Sybase Software
18:05 - 18:20Slavnostní vyhlá?ení výsledk? sout??e
Databázový produkt roku 2005
18:20 - 18:30Losování cen
18:35 - 19:20Panelová diskuse na téma
"Vyu?ití databázových platforem v atypických aplikacích"
moderuje Marek Kocan, Databázový sv?t
19:20 - 19:25Záv?re?ná slova a zakon?ení konference
Marek Kocan, Databázový sv?t a Petr Sodomka, CVIS-?SSI

Na záv?r konference prob?hne slosování o hodnotné ceny po?adatel? a partner? konference. Podrobný popis programu bude v nejbli??ích dnech uvád?n v samostatných souvisejících ?láncích Program Databázového sv?ta 2005 xxx.

Jak vidíte, program bude pestrý a d?le?itou informací je i fakt, ?e také letos bude vstup na konferenci ZCELA ZDARMA, a to v?etn? ob?da a ob?erstvení. Podmínkou je pouze registrace. Budete-li mít jakékoli problémy s registra?ním formulá?em, kontaktujte nás, prosím, na adrese dbs2005reg@dbsvet.cz.

Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 1049 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.