Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Zajímavosti

Kdo ?e je Michal ?afus?

Luká? Sou?ek - Zajímavosti - 05. 12. 2004 - 12808 přečtení

... ?e ho neznáte? Nev??ím! Poda?ilo se mi získat jeho drahocený ?as a p?iná?ím vám rozhovor s druhým nejaktivn?j?ím ?lenem phpRS komunity. Ur?it? se dozvíte zajímavé informace, proto neváhejte a ?t?te dále.

Ahoj Michale. Vítám T? u dne?ního rozhovoru. Tak nám na za?átek pov?z n?co o sob? a o tvém PC.
Tak?e, je mi 16 let, ze za?átku svého ?ivota jsem ?il ve St?íb?e (západní ?echy), pak jsme se p?est?hovali do Varnsdorfu (m??u doporu?it :-)). Te? studuji na Biskupském gymnáziu (nebojte, nemodlíme se) a momentáln? jsem v sext?. Moje PC? Na stole mám Celerona (400MHz) s opera?ní pam?tí 128 MB, tak?e nic moc. K Vánoc?m ale bude notebook, asi tak ?ty?ikrát lepí ne? moje sou?asné PC. Na internet jsem p?ipojen p?es GPRS.

Ne? se dostaneme k phpRS, tak si ur?it? ka?dý p?e?te rád n?co o tvých zálibách. Jaké jsou tvé oblíbené filmy?
Filmy? Je to r?zné. Nejrad?i mám stylov? ak?ní filmy (nap?. Kurýr, ?i filmy s Jackiem Chanem ? ten kdo vid?l mi jist? dá zapravdu). Také si nechám ?íci u komedií ?i parodií (viz. série Scary Movie) a v neposlední ?ad? také filmy kreslené ?i po?íta?em generované (nap?. Doba ledová, P?i?erky s.r.o. a Medv?dí brat?i).

A co oblíbená hudba?
Hudbu poslouchám p?i práci stále (jinak jsem tro?ku nervózní) a m??u poslouchat skoro v?echno (krom? dechovky :-)). Od Eminema, p?es Green Day a? po Blackmores Night.

?te? n?jaké kní?ky nebo si  propadl pouze internetovému zpravodajství? :-)
Spí?e jsem propadl internetovému zpravodajství, co? se dozajista projeví p?i pou?ívání notebooku. Na knihy jsem ov?em také nezanev?el, v sou?asné dob? ?tu knihu Um?ní Klamu od Kevina Mitnicka a ji? plánuji sociotechnický útok na n?jakou organizaci :-)

Ur?it? si velice rád n?kdy zahraje?. Jaká po?íta?ová hra t? nejvíce okradla o ?as?
Rád si zahraji v?echny hry, ale nejoblíben?j?í série je asi GTA (u? se t??ím na San Andrea). V sou?asné dob? jsem hrál Half Life 2, ale nezbývá mi ?as?

Je?t? poslední otázka, ne? se dostaneme ke slibovanému phpRS. Tvoje oblíbené jídlo a pití?
Poka?dé kdy? jdeme do restaurace, dám si kr?tí ?ízek s n?jakou bramborovou p?ílohou. A pití? Kdy? jdeme s kamarády na ?kebap? v?ichni si dají pivo, pouze já Sprite. Tak?e to asi sv?d?í o v?em :-)

Ka?dého ur?it? zajímá, jak si se dostal k phpRS a co t? motivovalo zasáhnout do jeho vývoje.
Jednou m? táta vzal do práce a já jsem narazil na stránky Jinonického zpravodaje a zaujala m? sekce dopl?ky pro phpRS. Za?al jsem pátrat, co to je phpRS a narazil jsem na stránky SuperSv?ta (jak jinak). Tehdy byla aktuální verze 235b, tak jsem si ji stáhnul a za?al jsem zkoumat. Proto?e se mi phpRS líbil, za?al jsem p?emý?let, co bych ud?lal za stránky (v té dob? totální PHP amatér). Cht?l jsem p?ed?lat stránky jedné organizace, ale ukázalo se to jako zbyte?né. Tak jsem zalo?il neoficiální stránky na?eho gymnázia (odkaz na www.nemrum.cz/bg). Tedy asi úpln? opa?ný postup ne? v?t?ina u?ivatel?. Já jsem narazil na dobrý redak?ní systém a vytvo?il jsem stránky. Ostatní mají nápad na stránky a hledají dobrý redak?ní systém. Motivace zasáhnout? Ze za?átku velmi malá. Dokonce jsem nem?l odkaz na phpRS (?ím? jsem poru?oval legální pou?ívání) a vydával to za svoje dílo. Pak jsem ale narazil na fórum a to m? dostalo. Tolik lidí ochotných si (ve v?t?in? p?ípad?) poradit. Celé fórum jsem si poctiv? p?e?etl a za?al jsem upravovat. První m?j plugin byl plugin Upload, na který jsem se nedávno koukal a byl jsem zd??en tím, jak n?co tak hrozného m??e fungovat :-). Na fóru jsem objevil tolik dopl?k? a vylep?ení, ?e by snad byl h?ích n?jaký z nich nepou?ít. Postupem ?asu se za?ali lidé hlásit, ?e se jim moje úpravy líbí a tak jsem je za?al (skoro v?echny) zve?ej?ovat.

Dopl?ky k phpRS z tvojí klávesnice jsou bezesporu velmi u?ite?né. Jakého si nejvíce cení??
Prozatím myslím, ?e v?echny moje úpravy/pluginy jsou na stejné úrovni. Nejvíce si cením je?t? nehotové galerie.

Ji? brzy plánuje? novou galerii vydat. M??e? nám ji ve stru?nosti p?edstavit?
Jak to tak bývá, ?lov?k je tvor líný a d?lá v?ci pouze ?pro svou pot?ebu.? P?ed prázdninami (tu?ím ?e n?kdy na konci ?ervna) jsem se z nudy rozhodl za?ít pracovat na nové galerii. Tro?ku se to vymklo kontrole (p?i?ly jiné zakázky, nedostatek ?asu atd.) a tak místo vydání galerie na konci prázdnin bylo postupným m?n?ním údaj? datum vydání stanoveno na ?ty?i dny p?ed Vánoci (Ptáte se pro?? Sám nevím :-)) P?edstavit? Nejlep?í p?edstavu si asi ud?láte, pokud se podíváte na aktuální verzi. Z nejv?t?ích novinek mohu jmenovat hromadné p?idávání fotek do galerie (co? je asi nejv?t?í p?ínos pro u?ivatele), pak zlep?ená podpora GD knihovny (snad u? se na fóru nebudeme setkávat s dotazy ?Nejde mi nahrát obrázek, pí?e to n?jakou chybu?) a mnoho dal?ích, jist? nemén? významných zlep?ovák?.

Jak ka?dý jist? ví, blí?í se zprovozn?ní centrálního webu pro phpRS. Jako aktivní u?ivatel se ur?it? podílí? na jeho tvorb?. M??e? nám prozradit n?jakou novinku nebo zajímavost?
Asi se budete divit, ale na tvorb? nového webu se zatím nepodílím. Jist?, m?l jsem pár nápad?, ale zatím má Jirka web u sebe na disku pro ú?ely testování a dola?ování, tak?e spolupráce ve v?t?í mí?e není mo?ná. Webový prostor je v?ak zaji?t?n, tak?e a? se web objeví na internetu, dozajista za?nu navrhovat úpravy :-)

Na internetu se pohybuje mnoho redak?ních systém?. Co t? p?ivedlo práv? k phpRS a jaké jsou podle tebe jeho nejv?t?í klady?
Abych pravdu ?ekl, zkou?el jsem pouze PHP Nuke a zkolaboval jsem hned po instalaci. Cht?l jsem si najít co se stalo, ale zdrojový kód byl nep?ehledný, názvy prom?nných a funkcí byly anglicky, webová podpora v angli?tin? a proto?e jsem anglicky moc neum?l, vzdal jsem to. Oproti tomu v phpRS je velká výhoda práv? v dostate?né podpo?e (v ?eském, ?i slovenském jazyce) a hlavn? p?ehlednost kódu. Sledoval jsem aféru okolo jednoho webu, který byl na??en ze zatajování redak?ního systému. Administrátor cht?l do pati?ky text doplnit, ale nebyl schopen najít, kde se pati?ka generuje! To, myslím, v phpRS nehrozí.

phpRS by cht?lo vyzkou?et ur?it? mnoho za?áte?ník?, ale jeho instalace se jim mnohdy nepoda?í. Má? pro n? n?jakou radu?
?t?te dokumentaci! Mluvím z vlastních zku?eností, kdybych si dokumentaci p?e?etl, mohl jsem si u?et?it tolik problém??

I kdy? je phpRS vynikající redak?ní systém, nem??e uspokojit pot?eby ka?dého u?ivatele. Co v n?m chybí tob??
M? v n?m nic nechybí, pokud by chyb?lo, doprogramoval bych si :-) Te? ale vá?n?. Z mých posledních úprav mohu jmenovat podbarvování polo?ek administra?ního menu. Nap?. Editace ?lánk? a redaktor budou mít modrou barvu pozadí, v?ci ur?ené pouze pro správu systému budou fialové atd. Mo?ná ?e se n??eho podobného do?káme v dal?í verzi phpRS. Mo?ná také ne. Co mi chybí? Nap?. mo?nost vkládání anket do ?lánk?, ur?ení jednoho bloku aby se zobrazoval pouze u ?lánk? z jedné rubriky, nemo?nost vkládat obrázky z interní galerie do blok??

V anket? o nejlep?í web si skon?il na druhém míst?. Jsi s tímto výsledkem spokojený? Bude? usilovat o první pozici v p?í?tí anket??
S výsledkem jsem spokojený, i kdy? jsem ?el do ankety s jasným cílem: zvít?zit. Ale myslím, ?e tato touha hnala v anket? v?echny, tak?e nejsem výjimka :-) Bez toho by p?ece anketa nebyla anketa. Je?t? nejsem rozhodnut, zda se dal?ího kola ankety zú?astním, bojím se toho, ?e by se web umístil na 11. a hor?ím míst?, co? by bylo hrozné :-) V uplynulé dob? se toti? objevilo hodn? web?, které mají v?t?í ?anci na úsp?ch ne? já.

Myslí?, ?e bychom n?kde na?li takový povedený redak?ní systém, kdyby nebylo Jirky Luká?e?
Asi ano; myslím ?e by se n?kdo takový objevil. Ale mo?ná bychom nebyli ve vývoji tam kde jsme, ale systém by nabýval na mohutnosti a nep?ehlednosti, ?emu? se Jirka úsp??n? brání.

Plánuje? po zve?ejn?ní tvé galerie pracovat na n?jakém dal?ím p?ekvapení?
Zkou?el jsem kdysi ud?lat CHAT pro phpRS, ov?em vývoj byl pozastaven na ne práv? p?íznivé podob?, tak?e bych se k n?mu ?asem cht?l vrátit. Proto?e ale po?ítám s dlouhodobou podporu galerie, vývojem nových verzí, zlep?ování stability a za?le?ováním nových funkcí, nevím jak to v?echno budu stíhat :-)

Místní diskuzní fórum u? mnohokrát pomohlo vy?e?it n?jaké problémy. Ka?dého ur?it? pot??í, ?e si u?ivatelé navzájem pomáhají a nepot?ebují k tomu n?jaké urá?ky. Takovou komunitu m??e leckdo závid?t. Souhlasí? se mnou?
Jist?, jak ji? bylo ?e?eno, kdyby nebylo fórum, nikdy byste m? tady nem?li :-)

Ka?dý jist? ví, ?e se stará? o  webové stránky Biskupského gymnázia, na kterém práv? studuje?. Jak si se k této funkci vlastn? dostal?
V?t?ina ji? byla zodpov?zena. Za?al jsem je d?lat sám, jen tak. V posledním dob? (leto?ní ?kolní rok) se za?ala objevovat podpora z vedení gymnázia, tak?e je vzájemná spokojenost.

No a dostáváme k záv?re?né otázce, na kterou jsem se nejvíce t??il. Co bys d?lal, kdyby si místo po?íta?e m?l stará kamna, venku zap?a?eného kon? a za barákem velké pole? Jednodu?e ?e?eno, o n?jaké technice by se ti ani nezdálo :-)
Tohle je asi nejt???í otázka z celého rozhovoru. Myslím, ?e dne?ní moderní ?lov?k (po?ítám se k nim) si n?co takového neumí p?edstavit. Ale asi bych oral :-)

Tak a to byla poslední otázka dne?ního rozhovoru s Michalem ?afusem. Myslím, ?e v?ichni m??eme být rádi, ?e se Michal narodil v dne?ní dob? a ?e po Vánocích bude pln? vyzbrojen k dal?í tvorb? plugin?. V p?ípad?, ?e máte na Michala n?jaké dotazy, vyu?ijte mo?nost komentá??. Ur?it? vám v?echny rád zodpoví.


[Akt. známka: 0,06 / Počet hlasů: 17] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 43 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.