Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Informace

Kde se nau?it PHP jazyk

Ji?í Luká? - Informace - 04. 01. 2006 - 36890 přečtení

"Kde se nau?it PHP jazyk," je otázka, která trápí nejednoho za?ínajícího webového programátora a najít na ni uspokojivou odpov?? není v?bec jednoduché. Doba, kdybych vám bez váhání poradil knihu "PHP ? tvorba interaktivních internetových aplikací" od Jirky Koska, je toti? nenávratn? pry? (spolu s PHP verzí ?íslo 3) a v dne?ní záplav? knih a informa?ních materiál? o PHP se skute?n? orientuje asi jen málo kdo (nemluv? o za?ínajících programátorech).

Tento nep?íli? p?íznivý stav a jedno mé náhodné setkání s jednou velmi zajímavou kni?ní publikací m? p?im?lo k napsání tohoto ?lánku, který lze vykládat jako mou sou?asnou odpov?? na vý?e polo?enou otázku.

Nebudu vás dlouho napínat a rovnou vám prozradím název a autora kní?ky, o které si myslím, ?e by nem?la chyb?t ve va?í soukromé knihovni?ce. Jde o knihu "Velká kniha PHP 5 & MySQL" od W. Jason Gilmore.

Velká kniha PHP 5 & MySQL

Jak ji? samotný název (a tlou?ťka) knihy napovídá, jde o skute?n? velkou (lze nahradit slovem "komplexní") knihu zabývající se nejnov?j?í verzí PHP jazyka ?íslo 5 a jeho nejv?t?ím dosavadním databázovým spojencem ? databázovým serverem MySQL.

V p?ípad? PHP jazyka jde o absolutn? vy?erpávající pohled do schopností a mo?ností tohoto jazyka, který za?íná klasickým úvodem (popis instalace, syntaxe, typy dat, prom?nné, ?ídící struktury, funkce, atd.) a pokra?uje p?es st?edn? obtí?né témata (práce se soubory, ?et?zci, regulární výrazy, zpracování chyb a výjimek, atd.) a? k t?m nejt???ím (zpracování sezení, OOP, DNS, zpracování po?ty, proudy, LDAP, práce s databázemi). ? Samoz?ejm? v?e je naprosto precizn? zpracováno s maximálním d?razem na detail a smysluplné praktické ukázky, které ?iní z této knihy velmi kvalitní informa?ní zdroj a jsou d?vodem pro mé doporu?ující stanovisko. - Jako dobrý p?íklad se okam?it? po otev?ení knihy nabízí první ?ást popisující instalaci PHP jazyka, kde jsou mimo jiné rozebrány i jeho ve?keré konfigura?ní mo?nosti (v?echny volby v souboru "php.ini"), co? lze ozna?it za velmi prosp??nou v?c, se kterou se ov?em bohu?el setkáte jen málo kdy.

Druhou nejv?t?í ?ástí této knihy je soubor deseti kapitol zabývajících se MySQL databázovým serverem, po jejich? prostudování byste m?li být schopni nainstalovat, zkonfigurovat a ovládat vá? vlastní MySQL DB server. ? Myslím si, ?e jako dal?í popis této ?ásti knihy pln? posta?í opis názv? jednotlivých kapitol, které vystihují v?e: MySQL: razantní databáze, Instalace a konfigurace MySQL, Klienti MySQL, Struktury tabulek MySQL, Zabezpe?ení MySQL, Funkcionality MySQL v PHP, Databázové dotazy v praxi, Indexy a vyhledávání, Transakce, Import a export dat.

Poslední t?etí logický celek p?edstavují men?í kapitoly, které se zabývají r?znými tématy p?ímo ?i nep?ímo souvisejícími s PHP jazykem a jeho vyu?itím jako prost?edku pro tvorbu dynamických webových stránek. Namátkou zmi?me nap?. kapitoly: ?ablony se Smarty, Webové slu?by (RSS, SimpleXML, SOAP) nebo SQLite.

Záv?rem mi nezbývá nic jiného, ne? vám doporu?it po?ízení této knihy a pop?át p?íjemné a u?ite?né chvíle p?i jejím ?tení.

Více informací o této knize (+ ukázky kapitol) najdete na domovských stránkách Zoner Press - http://www.zonerpress.cz/kniha-velka-kniha-php5-a-mysql.html.

[Akt. známka: 0,45 / Počet hlasů: 29] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 991 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.