Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Informace

K ?emu lze vyu?ít redak?ní systém?

Ji?í Luká? - Informace - 15. 07. 2004 - 44917 přečtení

Líbí se vám p?edstava vyu?ívání redak?ního systému, ale nejste si zcela jisti, zda se hodí pro ?e?ení va?eho problému? Odpov?? na tuto otázku a jí podobné naleznete v tomto ?lánku, který se zabývá vyu?itelností redak?ních systém?.

Co je to redak?ní / publika?ní systém?

Redak?ní systém p?edstavuje aplikaci, která spravuje informace r?zného charakteru a zárove? se stará i o jejich efektivní vyu?ití a zobrazení na n?kterém z p?edp?ipravených výstup?. V na?em p?ípad? p?ipadá v úvahu primárn? výstup skrze WWW slu?bu, ale v zásad? je úpln? jedno, jakým zp?sobem jsou data ve finále publikována.

Základní funk?ní vlastnosti redak?ních systém?

(Upozor?uji, ?e následující p?ehled je zna?n? omezený a plní pouze roli základního informa?ního p?ehledu.)

 • správa ?lánk? (nutno podotknout, ?e je úpln? jedno, zda slovo ??lánky? p?edstavuje zpravodajské texty typu novinový ?lánek nebo jednu informa?ní stránku popisující ur?itý úsek ?innosti / organiza?ní struktury obchodní spole?nosti),
 • správa novinek (krátké textové zprávy ? jde o velmi jednoduchý nástroj na publikování krátkých zpráv vyzna?ující se ?astou aktualizací),
 • p?ístupový management (schopnost autorizace u?ivatele a v n?kterých p?ípadech i p?id?lení specifických p?ístupových práv k jednotlivým ?ástem systému),
 • správa anket (p?edstavuje jeden z mnoha základních podp?rných prvk? umo??ujících bli??í komunikaci se zákazníkem / ?tená?em),
 • download management (tato sub-?ást redak?ního systému umo??uje centralizovat správu v?ech soubor? ur?ených ke sta?ení v?etn? vedení statistiky po?tu sta?ení).

Mo?nosti nasazení

Sou?asné redak?ní systémy jsou natolik vysp?lé a do zna?né míry i univerzální, ?e je lze vyu?ít p?i ?e?ení tém?? v?ech typ? informa?ních web?, krom? vysoce specializovaných zadání typu: elektronický obchod nebo webový portál (sm?sice r?zných slu?eb v?etn? katalogu stránek, chatu a e-mailové slu?by).

To v?ak samoz?ejm? nem?ní nic na skute?nosti, ?e existují zadání, pro jejich? ?e?ení se redak?ní systémy hodí lépe a na druhou stranu existují i typy úloh, kde se jejich vyu?ití jeví jako mén? vhodné ?e?ení nebo je dokonce úpln? nevhodné. ? Samotné rozhodování je navíc v?t?inou roz?í?eno i o finan?ní stránku v?ci, která v?t?inou vyznívá lépe pro nasazení redak?ního systému v porovnání s vývojem vlastního webu. Nicmén? pokud se ?patn? rozhodnete a ve finále poznáte, ?e vám zakoupený redak?ní systém nevyhovuje, tak s tím v?t?inou ji? nic ud?lat nejde a musíte následn? stejn? zaplatit i za vývoj vlastního webu a prvotní euforie je pry?. Doporu?uji vám tedy dbát p?ísloví: "Dvakrát m??, jednou ?e?!"

P?íklady vhodného vyu?ití redak?ního systému (dále RS):

 • Zpravodajský server ? jde o nejklasi?t?j?í vyu?ití RS.
 • Malé (jednoduché) firemní prezentace - v p?ípad? vyu?ití aktualit, ankety a dal?ích sou?ástí RS m??e vzniknout velmi zajímavý a dynamický firemní web.
 • Prezentace státních, obecních a neziskových organizací ? funk?n? a vzhledov? jde v?t?inou o kombinaci mezi zpravodajským a firemním serverem; s ohledem na funk?ní rozsah RS jde op?t o vhodný typ prezentace.
 • Zájmový/komunitní server ? v?t?inou se nasazují RS obsahující galerii obrázk? a diskuzní fórum.

Sporné vyu?ití RS:

 • Firemní produktový katalog ? velmi zále?í na zp?sobu prezentace a celkové koncepci webu.
 • St?ední firemní prezentace ? v tomto p?ípad? je rozhodující otázkou slo?itost struktury a po?adavky na funk?nost. V p?ípad? po?adavku na propojení s vlastním IS p?ichází velmi reáln? v úvahu vývoj vlastního webu.

P?íklady nevhodného vyu?ití RS:

 • Osobní stránka ? RS se v tomto p?ípad? jeví jako zbyte?n? slo?itý nástroj, který dokonce m??e omezit autorovu p?edstavivost a mo?nosti.
 • Elektronický obchod ? v p?ípad? e-shop? je v?dy lep?í vyu?ít aplikaci, která je pro tento typ ?innost navrhovaná ji? od samého po?átku; v p?ípad? vyu?ití roz?í?ení RS je to p?esn? naopak a m??e to vést a? k nep?ekonatelným problém s funk?ností nebo vlastnosti e-shopu.
 • Portálový server ? mezi hlavní jmenovatele portálového serveru pat?í: mno?ství slu?eb, robustnost a efektivnost. Do jaké míry jsou sou?asné RS schopny uspokojit jednotlivé po?adavky je na zvá?enou, ale osobn? si myslím, ?e se pro tuto oblast nehodí. Do úsp??ného portálu je toti? v?dy zapot?ebí vlo?it n?jaké vlastní "know-how".
 • Velké firemní prezentace ? velké firemní prezentace mají v?t?inou slo?itou strukturu a kombinují velmi ?asto statický a dynamický p?ístup k tvorb? stránek; nemluv? o r?zných úrovních p?ístupu a po?adavcích na napojení na interní IS. Tém?? v?dy se vyplatí nechat si u?ít web na vlastní míru.

P?eji p?íjemné a efektivní publikování ...

Související články:
Co je to redak?ní systém? (05.05.2005)
[Akt. známka: 0,18 / Počet hlasů: 55] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 48 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.