Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

HTML Helpík

Kódování HTML stránky

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 11. 03. 1999 - 20456 přečteníJeliko? sou?asný "Internetový sv?t" je ji? obrovský, dá se docela logicky p?epokládat, ?e ne ka?dý ?lov?k k n?mu bude p?istupovat za pomoci stejného softwaru nebo s toto?nou konfigurací shodného programu. - Tento problém samoz?ejm? s sebou p?iná?í nemalé mno?ství r?zných zádrhel?, potí?í, apod. v?cí, mezi n?? také pat?í správné "jazykové" dekódování stáhnuté WEB stránky va?im prohlí?e?em.

Mo?ná, ?e jste si ji? v?imli, ?e ne ka?dá jazyková mutace (dokonce) toto?ného WEB-prohlí?e?e má stejné implicitní nastavení v?ech nabízených voleb/p?epína?? - nato? pak volba "tabulky/znakové sady" (jazyka) pro správné jazykové dekódování HTML stránky.

P?i rozdílném nastavení t?chto parametr? u tv?rce stránky a pozd?j?ího potencionálního "zákazníka" dojde v lep?ím p?ípad? k men?ímu ob?asnému zkomolení zdrojového textu a v hor?ím p?ípad? k úplné ne?itelnosti va?í stránky. Tuto chybu lze samoz?ejm? odstranit zm?nou dekódovacího jazyka na stran? Internet-u?ivatele, av?ak je zde ka?dopádn? pot?ebný "zákazník?v" úkon, který na n?j m??e p?sobit negativn? a v hor?ím p?ípad? u mén? zku?ených u?ivatel? Internetu m??e p?edstavovat dokonce "nep?ekonatelný problém"!

Tomuto "zmatení pou?ívaných jazyk?" (a ?e jich není zrovna málo) lze lehce p?edcházet p?idáním jednoho META elementu do "hlavy" va?í HTML stránky.

Syntaxe META tagu:

<META  HTTP-EQUIV="Content-type"  CONTENT="text/html;charset=windows-1250" >

Vyzna?ené ?ervené místo (windows-1250) ozna?uje prom?nlivou slo?ku tohoto META tagu, která specifikuje autorem pou?itou "jazykovou sadu".

P?i existenci tohoto META tagu ve va?em dokumentu pak máte jistotu, ?e klient?v Internet-prohlí?e? pou?ije správnou jazykovou sadu pro p?eklad va?í stránky. - Jedinou výjimku pak m??e tvo?it p?ípad, ?e klient?m prohlí?e? nebude podporovat vámi definovaný jazyk. Tuto "malou" mo?nost chyby v?ak m??eme tém?? eliminovat pou?itím standardních jazykových sad, jen? jsou sou?ástí v?ech nejroz?í?en?j?ích OS.

P?íklady standardních jazykových sad: Windows-1250, ISO-8859-2 (St?edí Evropa), ISO-8859-1 (Západ), UTF-7 a UTF-8 (Unicode), atd.


[Akt. známka: 0,74 / Počet hlasů: 23] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 956 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.