Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Zajímavosti

Jarní "gulá?ová polévka" aneb rady a typy pro m?síc kv?ten

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 30. 04. 2001 - 11313 přečtení

Ano, jaro je tu (i kdy? teplom?r ob?as tvrdí úpln? n?co jiného) a s ním i jarní únava, která se do na?ich p?íbytk? vplí?ila jako nep?íjemný stín a boj proti ní se zdá být nejt???ím úkolem na celém sv?t?. Já vím, o ?em pí?i, proto?e ji? celý týden se sna?ím vyprostit z této "paralyzující sít?", která ze m? vysává ve?kerou tv?r?í energii a brání mi tak prakticky ve vykonávání v?ech b??ných pracovních ?inností, kterými se jinak v pr?b?hu celého roku zabývám a to v?etn? této, tedy psaní ?lánk? pro tento ?asopis. Av?ak dost f?ukání, práce ?eká a kurzor se m??e zbláznit z toho blikání na jednom míst?.

Uznávám, ?e m?j dne?ní první p?ísp?vek nemusí být pro mnohé z vás nijak obzvlá?t? zajímavý, ale ur?it? se najdou tací, kte?í jej uvítají a mo?ná jim i pom??e p?i jejich rozhodování. No a pokud p?eci jenom nepat?íte k oné pot??ené ?ásti na?ich ?tená??, tak vás mo?ná zaujme dal?í ?ást, ve které se v?nuji ...

Jak jsem renovoval své PC

Mo?ná se bude divit, ale a? donedávna v hrudi mého tranzistorového milá?ka bu?ilo srdce ozna?ené jako Cleron 366 MHz dopln?né o pouhých 64 MB RAM, co? vzhledem k ostatní výbav? 20 GB IBM pevnému disku, GeForce 2 MX grafické kart? a dal?í spoust? výkonných komponent p?sobilo "p?íli? chud?" a dost mo?ná i jako zata?ená ru?ní páka. - A tak jsem si nedávno ?ekl, ?e je ?as na zm?nu a za?al jsem uva?ovat o nové vhodné základní desce a samoz?ejm? i novém je?t? lep?ím procesoru. Zpo?átku jsem si nebyl v?bec jist, zda-li vsadit na rychle a agresivn? se prosazující spole?nost AMD nebo z?stat u starého známé Intelu a být si jist slu?ným výkonem!

No, nebudu se p?etva?ovat a p?iznám se, ?e na konec o mé volb? rozhodla z v?t?í ?ásti cena daných komponent a jejich výsledky v pom?ru cena/výkon. - P?i takto stanovených hranicích mi bylo jasné, ?e se vít?zem stává firma AMD a její velmi dobrý procesor Thunderbird (v podstat? se jedná o vylep?ený Athlon vyráb?ný 0.18µm technologií a 37 mil. tranzistory). - Bli??í informace o AMD procesorech m??ete nap?. nalézt na stránkách AMD Fanclubu nebo na Sv?t Hardware.

Já jen mohu ?íci, ?e mnou zvolená kombinace: základní deska 1stMainboard AZ11E od FIC(e) (- v sou?asné dob? nejnov?j?í FIC základní deska osazená VIA chipsetem), 128 MB DIMM SDRAM 133 MHz, procesor AMD Thunderbird 850 MHz a nová LEO sk?í? (case) s velmi zajímavých designem a velkým prostorem uvnit? m? opravdu nadchla a dala mi pocítit velkou sílu, kterou te? mé PC nov? disponuje! - A co z toho vyplývá? No, nic extra, jen mnou osobn? prov??ené tvrzení, ?e je to velmi výkonná sestava, která za tu investici stojí a prodlou?í tak ?ivotnost va?eho milá?ka zase o n?jaký ten rok navíc. Jo, abych nezapomn?l, v sou?asné dob? tahle sranda vyjde zhruba n?co okolo 14.000,- K? bez zapo?ítané servisní práce.

Odmítá se vá? po?íta? korektn? vypnout nebo restartovat?

... pokud ano, tak v??te, ?e nejste jediný a ?e i tento problém je lehce ?e?itelný! Tedy pokud jste majitelem, respektive máte ve svém PC nainstalovanou síovou kartu a celý problém spo?ívá v pomyslném zatuhnutí va?eho PC v té jako by nejposledn?j?í fázi celého úkonu, tedy p?ed zobrazením hlá?ky "Nyní m??ete sv?j po?íta? bezpe?n? vypnout" (- alespo? doufám, ?e n?jak takhle ten text zní) nebo t?sn? p?ed samotným restartem (- samoz?ejm? ?e mluvím o softwarovém restartu a ne o mechanickém, který se provádí stiskem p?íslu?ného tla?ítka).

V p?ípad?, ?e spl?ujete v?echny vý?e popsané podmínky, tak je nanejvý?e pravd?podobné, ?e tento problém zp?sobuje ?patný ovlada? va?í síové karty nebo n?která se slu?eb související s va?í síovou ?inností (sdílení prost?edk?, mapování síových disk?, atd.).

První "ovlada?ový" problém v?t?inou zp?sobí samotný opera?ní systém a to svou p?íli?nou aktivitou, kdy? se na základ? princip? technologie PNP pokusí nalézt pro dané za?ízení sv?j vlastní nejvhodn?j?í ovlada? a n?kdy mu to zkrátka nevyjde. Ne ?e by síová karta nepracovala, ale zárove? zp?sobuje takovéto "drobné" a zdánliv? nesouvisející problémy.

Jako konkrétní p?íklad mohu uvést svou síovou kartu Micronet SP2080 Series PCI Ethernet Adapter, která byla p?i automatickém nalezení ozna?ena jako karta zalo?ena na Realtek ?ipu a na základ? této skute?nosti ji byl takté? automaticky p?id?len n?jaký Realtek ovlada?. Tento ovlada? mi v?ak krom? své automatické instalace nep?inesl ?ádnou výhodu a je?t? m? p?ipravil o mo?nost korektní softwarového restartu, který se v?dy t?sn? p?ed svým provedením zasekl. - V?e vy?e?ila a? instalace originální Micronet ovlada?e.

A jak jsem na to p?i?el? - Inu, vzpomn?l jsem si na sv?j zhruba rok starý podobný problém, kdy se mi zase pro zm?nu odmítal m?j po?íta? vypnout a v?dy zatuhl p?ed zobrazením hlá?ky o bezpe?ném vypnutí. Tenkrát se sice jednalo o jinou kartu (3Com) a problém byl v na mapovaných discích, ale z globální pohledu to zp?sobovala ta samá ?ást po?íta?e. - ?ili pokud máte podobné problémy a vlastní síovou kartu, tak ji? víte, kde máte hledat problém!

Kde hledat kvalitní v?tráky?

Sou?asn? se zvy?ováním výkonu stávajících CPU prost?ednictvím zvy?ování jejich pracovních frekvencí dochází také k velkému nár?stu jejich tepelného vyza?ování a tak není divu, ?e se lidé za?ínají ?ím dál tím více zajímat o tom, zda-li je jejich milá?ek dostate?n? provzdu?n?n a zda je jejich super výkonný procesor osazen tím nejlep?ím chladi?em, který je na trhu dostupný.

Sám jsem se v?ak p?esv?d?il, ?e na ?eském Internetu není dostatek kvalitních informa?ních zdroj? k této tématice a ?e m??e být problémem i nalezení domovské adresy spole?nosti jakou je Titan Computer. A práv? proto jsem se rozhodl zde uvést alespo? t?i nejzákladn?j?í internetové adresy, který by m?l ka?dý, kdo chce trochu do této problematiky proniknou, bezpodmíne?n? znát a ob?as je nav?tívit.

A to je v?e vá?ení, p?eji p?íjemný den ...


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?astný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.