Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

JavaScript

Jak vytvo?it lep?í web aneb pou?ijte JavaScript

Ji?í Luká? - JavaScript - 13. 12. 2000 - 27437 přečtení

I kdy? se musím p?iznat, ?e nemám zrovna dvakrát v lásce v?echny ty JavaScripty p?eplácané weby hý?ící aktivními - zbyte?n? n?kolik desítek kilobajt? zabírajícími - prvky, které se do va?eho internet prohlí?e?e natahují "celou v??nost" a výsledek mnohdy ani za to ?ekaní nestojí, tak musím p?eci jenom uznat, ?e klientské skriptovací jazyky mají bezesporu i své klady a lze je vyu?ít i k opravdovému zlep?ení kvality vámi spravovaných web?.

"Tla?ítko zp?t"

Jednou z mnoha takovýchto kladných vla?ťovek je i bezesporu "window.history.back()" funkce, která vám umo??uje p?ejít z aktivní zobrazené stránky (URL adresy) na p?edchozí stránku (adresu), tedy na stránku, ze které jste p?e?li skrze hypertextový odkaz na práv? aktivní stránku nebo jste práv? aktivní stránku vyvolali prost?ednictvím zápisu URL adresy do p?íslu?ného vstupního pole.

Funk?n? se tato funkce dá p?irovnat k tla?ítku "Zp?t" / "Back", které naleznete v nástrojové li?t? ka?dého lep?ího internet prohlí?e?e (Internet Explorer, Netscape Navigator, atd.).

Jeliko? samotná aplikace této JavaScriptové funkce je velmi jednoduchá a ani není za pot?ebí p?i vylep?ování va?eho stávajícího webu touto funkcí vpisovat do stávajících zdrojových soubor? n?jaké velké mno?ství nového kódu, tak si myslím, ?e se jedná velmi u?ite?nou a hlavn? pou?itelnou "v?ci?ku"!

Ukázkový p?íklad:

<FONT SIZE="-1"><A HREF="javascript:window.history.back();">Zp?t o jednu stránku</A></FONT>
Zp?t o jednu stránku

"Obrázkové okno"

M?j druhý a zárove? dne?ní poslední tip se týká specifického zp?sobu zobrazování obrázk? a ji? nyní vám mohu prozradit, ?e se jedná o skute?n? profesionální zále?itost, která vá? web op?t posune v pomyslném ?eb?í?ku kvality o n?jaký ten stupínek vý?e.

Základem celého skriptu jsou dv? funkce - p?i?em? první funkce ozna?ená jako "checkBrowser" provádí test va?eho Internet prohlí?e?e, aby v záp?tí mohla prohlásit, zda-li jste nebo nejste prost?ednictvím tohoto skriptu daný obrázek zobrazit a druhá ji? po kladné odpov?di p?ede?lé funkce provede samotné zobrazení obrázku v samostatném okn? upraveném p?esn? na velikost konkrétního obrázku. T?etí takté? nemén? d?le?itou slo?kou celého "zobrazovacího skriptu" je speciáln? upravený odkazový A tag, s jeho? pomocí lze "celou v?c aktivovat".

Nové okno se zobrazený obrázek lze uzav?ít jedním kliknutím na obrázek!

Ukázkový p?íklad A tagu:

<A HREF="javascript:view('image3/logo_supersvet1.gif',350,170)"><IMG alt="obrázek" border="0" height="56" src="image3/logo_supersvet1.gif" width="70"></A>

Bowling

Proto?e zdrojový kód celého "zobrazovacího skriptu" je pom?rn? veliký (okolo ?edesáti ?ádk?) a nebylo by tedy vhodné uvést jej p?ímo zde, rozhodl jsem se vypracovat ukázkový soubor, který m??eme nalézt zde (v ukázce je pou?it tento obrázek). - Pro funk?nost "ukázky" je zapot?ebí ulo?it oba soubory do stejného adresá?e a p?ejmenovat koncovku souboru "ukazka_js.txt" na "ukazka_js.html".


[Akt. známka: 0,42 / Počet hlasů: 43] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 67 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.