Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Jak upravit vzhled phpRS systému

Ji?í Luká? - phpRS - 17. 04. 2005 - 45045 přečtení

Instalace dokon?ena. Web zprovozn?n. Login do administrace se poda?il a v?e je p?ipraveno k vlo?ení prvního ?lánku. Otevírám p?íslu?ný formulá?, vkládám p?edem p?ipravený text a klikám na tla?ítko "P?idat". Systém m? informuje o úsp??ném p?idání nového ?lánku a po kliknutí na hyperlink "Preview" se na m? ji? z mého monitoru usmívá m?j první elektronicky publikovaný ?lánek. ... "Vauuu, jsem dobrej! Zvládl jsem to! Zvládl jsem to úpln? sám a bez cizí pomoci." ... Zaplavujeme m? pocit vít?zství a hrdosti.

Tak tento p?íb?h a jemu podobné známe asi v?ichni. Ov?em v?dy následuje návrat do reality a p?ed námi se objevují nové výzvy a p?eká?ky. V p?ípad? phpRS systému nejspí?e ihned narazíte na otázku: "Jak upravit vzhled phpRS systému?" - Pro n?koho mo?ná lehká, pro dal?ího naopak t??ká otázka. Cílem tohoto ?lánku je podat vám pomocnou ruku a ukázat vám, kde co hledat a jak postupovat.

Co je to phpRS layout (vzhled) a kde ho najdete

phpRS layout (?esky: "vzhled") je souhrnné ozna?ení pro sadu PHP soubor?, obrázk? a zbývajících pot?ebných soubor?, jen? se nalézají ve spole?ném adresá?i a vytvá?í finální podobu webových stránek generovaných prost?ednictvím redak?ního a informa?ního systému phpRS. V p?ípad? standardní phpRS distribuce jsou v?echny p?edinstalované phpRS layouty umíst?ny v adresá?i "image", který se nalézá v ko?enovém adresá?i phpRS aplikace.

V rámci tohoto ?lánku budu pracovat se standardním phpRS layoutem FreeStyle, který se nalézá v adresá?i "image/freestyle/".

Základní struktura phpRS layoutu

Aktuální verze phpRS layoutu ?íslo 2.6 (tedy verze ur?ená pro pou?ití v kombinaci s phpRS systémem verze 2.6.5) má následující strukturu:

  • obrázky (jpg, gif, png, atd.)
  • lengine.php - obsahuje rutinu na zpracování globálních ?ablon, definuje hodnotu globálních prom?nných, definuje vzhled jednotlivých typ? blok? a obsahuje definici ohrani?ení základní obsahové ?ásti.
  • install.php - instala?ní soubor layoutu.
  • ?lánkové ?ablony (cla_*.php)
  • ?lánková tisková ?ablona (cla_tisk.php)
  • globální ?ablony (*.sab)
  • CSS styly (*.css)

Pokud chcete rychle a p?esn? v?d?t, jaké globální a ?lánkové ?ablony obsahuje p?íslu?ný layout, sta?í se podívat do instala?ního souboru (install.php), kde jsou v?echny tyto informace p?ehledn? ulo?eny (orientaci v souboru by vám m?ly uleh?it p?ipojené komentá?e).

Praktické otázky a odpov?di

OTÁZKA:

Kde mohu upravit hlavi?ku stránky? Aktuáln? je tam umíst?n obrázek, který mi nevyhovuje.

ODPOV??:

Hlavi?ka, pati?ka a jiné v?eobecné rysy generovaných webových stránek jsou definovány v rámci globálních ?ablon. V p?ípad? phpRS layoutu FreeStyle existují standardn? dv? globální ?ablony: fs_base.sab a fs_download.sab. První jmenovaná globální ?ablona umo??uje zobrazit t?i informa?ní sloupce, druhá pouze dva sloupce.

Globální ?ablony obsahují standardní HTML kód + speciální phpRS prom?nné, které umo??ují do webových stránek p?idávat automaticky generovaný, na phpRS systému závislý, kód (jedná se nap?íklad o obsah jednotlivých informa?ních sloupc? vycházející z aktuálního nastavení phpRS systému).

N?které tzv. v?eobecné rysy (vlastnosti) generovaných webových stránek jsou definovány prost?ednictvím CSS styl?. Ka?dý phpRS layout má v?t?inou jeden hlavní stylový soubor (soubor s p?íponou css). - Zde lze nap?íklad definovat barvu pozadí stránek, barvu hyperlink?, apod.

OTÁZKA:

Kde mohu upravit po?et informa?ních sloupc?? Aktuáln? jsou t?i a já bych rád provozoval web jen o dvou sloupcích.

ODPOV??:

Tato úprava se skládá ze dvou úkon?. Nejprve si musíte p?ipravit "globální ?ablonu" pro zobrazení pouze dvou sloupc? a následn? tuto globální ?ablonu nastavit jako aktuáln? pou?ívanou. Zmín?né nastavení aktuáln? pou?ívanou ?ablony provedete v administraci phpRS systému - sekce "Konfigurace" - polo?ka "Globální ?ablona".

V p?ípad? vzorového phpRS layoutu FreeStyle lze pou?ít globální ?ablonu "FreeStyle (Download - 2 sloupcový)", která je ji? p?ipravena pro zobrazení pouze dvou informa?ních sloupc?.

Samotná fyzická p?íprava globální ?ablony na zobrazení pouze dvou sloupc? spo?ívá v tom, ?e se v kódu pou?ité globální ?ablony nesmí vyskytovat více jak dv? phpRS prom?nné typu "<*syssl:?*>" (v?t?ina vhodných ?ablon bude obsahovat phpRS prom?nnou: "<*syssl:1*>" a "<*syssl:2*>").

Sou?ástí zm?ny po?tu aktivních informa?ních sloupc? v rámci stránek generovaných phpRS systémem m??e být i úprava nastavení sloupc? v administraci phpRS systému. Konkrétn? jde o sekci "Úprava blok?".

OTÁZKA:

Jak moc a kde mohu zm?nit vzhled ?lánku? Rád bych nap?íklad odstranil n?které informace publikované spole?n? se ?lánkem (nap?. po?et p?e?tení).

ODPOV??:

Kompletní vzhled ka?dého jednotlivého ?lánku ur?ují tzv. "?lánkové ?ablony", kterou jsou standardní sou?ástí phpRS layoutu od phpRS verze 2.5.0. Po?et ?lánkových ?ablon není nijak v prost?edí phpRS systému omezen, tak?e ?ist? teoretiky m??e mít ka?dý ?lánek jinou podobu (vzhled). V praxi je situace samoz?ejm? pon?kud jiná a ?lánkové ?ablony neslou?í p?ímo k odli?ení jednotlivých jedine?ných ?lánk?, ale nap?. k odd?lení r?zných typ? ?lánk? nebo rubrik, do kterých p?íslu?né ?lánky pat?í.

Jak ji? bylo ?e?eno vý?e, ?lánkové ?ablony jsou sou?ástí definice phpRS layout? a standardn? jsou ulo?eny v souborech cla_*.php. Po?ínaje phpRS verzí 2.6.5 p?ibyla jedna speciální ?lánková ?ablona cla_tisk.php, která ur?uje vzhled speciální tiskové verze jednotlivých ?lánk?.

Samotná ?lánková ?ablona je kombinací PHP a HTML kódu a umo??uje definovat vzhled v?ech pot?ebných variant zobrazení ?lánk?. V rámci phpRS systému existují t?i varianty zobrazení ?lánku: krátký ?lánek bez obsahové ?ásti, náhled na ?lánek a úplný ?lánek (tedy ?lánek zobrazující náhled i obsah najednou).

Velmi d?le?itou sou?ástí ka?dé ?lánkové ?ablony je práce s ?lánkovou t?ídou "CClanek", která zprost?edkovává p?ístup k dat?m spojených s aktuáln? zpracovávaným (zobrazovaným) ?lánkem. - Zobrazení konkrétní informace lze pak docílit dotazem na funkci "$GLOBALS["clanek"]->Ukaz(X)", p?i?em? hodnota parametru X jednozna?n? identifikuje po?adovanou informaci. Nap?. volání funkce "Ukaz" s parametrem "titulek" vrátí ?et?zech obsahující název ?lánk?.

Pokud chcete n?kterou ze zobrazovaných informací odstranit z ?lánkové ?ablony, tak ji sta?í jednodu?e vymazat. Tedy jinak ?e?eno, sta?í vymazat konkrétní volání funkce "Ukaz" a p?ípadný, s danou informací související, okolní HTML kód.

OTÁZKA:

Kde se upravuje vzhled jednotlivých blok??

ODPOV??:

Vzhled blok?, které vytvá?í obsahovou ?ást jednotlivých informa?ních sloupc?, se definuje v souboru lengine.php, jen? je nedílnou sou?ástí ka?dého phpRS layoutu. Konkrétn? jde o funkce: "Blok1(...)", "Blok2(...)", atd.

Dal?í informa?ní zdroje

Pokud jste v tomto ?lánku nena?li odpov?? na va?i otázku, tak vám doporu?uji nav?tívit phpRS on-line dokumentaci nebo phpRS fórum.

Související články:
Za?átky s phpRS (2.) (07.03.2004)
Za?átky s phpRS (22.02.2004)
[Akt. známka: 0,97 / Počet hlasů: 806] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1194 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.