Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Zajímavosti

Internetová závislost

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 10. 03. 2007 - 13682 přečtení

Je?t? nedávno jsem si najivn? myslel, ?e pat?ím k té malé "neposkvrn?né" skupince lidí, co netrpí ?ádnou závislostí nebo fixací na v?elijaké ty "moderní ud?látka" nebo legální drogy v podob? cigaret ?i kofeinu. Musím v?ak bohu?el p?iznat, ?e jsem se ?eredn? spletl a p?eci jenom n?jakou tou závislostí trpím. Konkrétn? jde o Internetovou závislost v podání t??kého pracovního návyku na nep?etr?itou a ni?ím neru?enou p?ítomnost Internetu v mém pracovním po?íta?i. ? "Dobrý den, jmenuji se Ji?í Luká? a jsem (pracovn?) závislý na Internetu!"

A jak se vlastn? taková Internetová závislost pozná? Velmi jednodu?e. Sta?í, aby datový tok uhasl a pak u? jen sledujete postupn? p?icházející p?íznaky "Internetového absťáku" ...

V?e za?alo asi p?ed m?sícem, kdy se jsem zpozoroval první p?íznaky p?icházející "bou?e". Má ADSL linka se za?ala chovat pon?kud nestabiln? a tak jsem dlouho neváhal a zavolal jsem na podp?rnou linku, kde mi bylo (po p?epojení na technika) sd?leno, v ?em by mohl být problém a co mám ud?lat pro nápravu.

Jak u? to tak bývá, první tip v?bec nezabral a zhruba do ?ty? dn? jsem p?i?el o Internet nadobro. Náhle jsem pocítil temno a chlad p?icházející z jindy veselého a blikajícího ADSL modemu a za?al jsem si uv?domovat krutou realitu nep?ítomnosti Internetu. K ?emu vám je localhost a na n?m nav??ené servery, kdy? nemáte kam odeslat výsledky nebo elektronická po?ta bez mo?nosti doru?ení? Slu?n? ?e?eno: "K ni?emu!".

Za?al jsem tedy bít na poplach a zárove? zkou?et, kde by asi tak mohla být chyba. Od kamaráda zap?j?ený ADSL modem nepomohl a tak jsem musel bohu?el po?kat a? dorazí technik od Telefónica O2, který v?e prov??í a snad i opraví. Náv?t?va to byla opravdu zajímavá a pro mne docela pou?ná. Zaprvé jsem zjistil, ?e mám linku typu annex A a ?e ta se u? alespo? dva roky (mo?ná i déle) ned?lá a tak pokud je vadný ADSL modem, tak mám docela sm?lu, proto?e odpovídající modem u? asi nese?enu. Samoz?ejm? ten zap?j?ený ADSL modem od kamaráda byl typu annex B, tak?e mé prvotní pokusy se tímto úpln? anulují a nemají ?ádnou vypovídající hodnotu. Pozd?ji jsem navíc zjistil, ?e chyba je bohu?el v mém starém modemu a celý problém tak nemá ?ádné jednoduché ?e?ení. Zadruhé, technik má sebou m??ák pouze na annex B, proto?e sv?j hlavní komplexn?j?í m??ák má aktuáln? v oprav?, a tak se z jednoduché zále?itosti stává pon?kud slo?it?j?í o?í?ek. Jo, Murphyho zákony platí hold pro v?echny lidi v?etn? O2 technik?. Zat?etí, kdy? jste slu?ní a netaháte do problém? emoce, tak se vám to vrátí a technik je hnedle ochotn?j?í a výkonn?j?í. Za?tvrté, interní O2 hot-line linka je kolem 12 hodiny více ne? nedostupná a tak jsme si po?kali na jedno ze t?í m??ení asi p?l hodiny. Tomu ?íkám kvalitní podpora práce. Zapáté, v?t?ina problém? má alespo? n?jaké, byť t?eba jen do?asné, ?e?ení a tak se poda?ilo m?j pochroumaný Internet rozchodit. I kdy? jen na neur?itou dobu a s v?domím "nemocného" ADSL modemu. Mimochodem, pozitivního výsledku bylo dosa?eno sní?ením kvality ADSL linky ze strany Telefónica O2. Za?esté, vyplatí se schovávat si záru?ní listy, proto?e díky jednomu takovému papírku jsem nemusel platit výjezd technika, co? není v?bec levná zále?itost.

Fungující p?ipojení k síti sítí je opravdu nádherná v?c. Pár dní temna mi dalo dostate?n? pocítit mou zoufalou závislost na Internetu a ji? nikdy nechci tento pocit za?ít. Mimochodem, nikdy jsem si neuv?domil, jak moc vyu?ívám Internet i v pr?b?hu své práce a co v?e p?es n?j ?e?ím. Díky bohu, ?e nejsem aktivní hrá? n?jaké té on-line hry, proto?e to u? bych si asi musel prohnat hlavou kulku. No nic; dost pesimistických ?e?í.

V?dom si problém? se svým starým ADSL modem jsem se za?al pídit po tom, co v?e musím ud?lat pro zm?nu své ADSL linky z annex A na annex B. Z krátkého rozhovoru z technikem vyplynulo, ?e sta?í jednoduchá elektronicky zaslaná ?ádost s p?ipojeným ?íslem mé smlouvy. Nic slo?itého, tak jsem neváhal a ihned provedl.

To jsem ani netu?il, jak moc budu rád, ?e jsem se dr?el lidového p?ísloví: "Co m??e? ud?lat dnes, neodkládej na zítra." Zhruba za t?i dny mi toti? m?j starý ADSL modem dal sbohem a tak p?i?la druhá doba temna. Na?t?stí zm?na annexu netrvá moc dlouho a do konce pracovního týdne bylo v?e vy?e?eno.

Nyní jsem u? pln? spokojený a u?ívám si své nov? objevené závislosti na Internetu. Navíc jsem si koupil ADSL modem s WiFi, tak?e se nemusím u notebooku zabývat ?ádnými kabely (tomu se ?íká pozitivní náhled na v?c).

A co z toho plyne? Zaprvé permanentní Internet 24-hodin denn? je ú?asná zále?itost a v?bec nechápu, jak jsem mohl být spokojený s dial-upem. Zadruhé u?ívejte si svých závislostí dokud m??ete, proto?e absťák je p?kn? o?klivá zále?itost!

[Akt. známka: 0,42 / Počet hlasů: 38] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1155 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.