Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Intentia Opportunity Analyzer - m??ení návratnosti IT investic

Tisková zpráva - Press - 02. 11. 2005 - 10907 přečtení

Plánovací software umo?ní výrobc?m spo?ítat m??itelnou návratnost (ROI) IT investic je?t? p?ed jejich realizací.

Stockholm, ?védsko ? 2.11.2005 - Intentia, globální dodavatel podnikových ?e?ení v oblasti výroby, distribuce a údr?by, dnes informovala, ?e organizace Supply-Chain Council (SCC) zaregistrovala její nový produkt, Opportunity Analyzer (OA), plánovací software ze sady aplikací Intentia Enterprise Performance Management suite. SCC (www.supply-chain.org) je celosv?tová nezisková organizace, která podporuje vývoj nových technologií a proces? v oblasti dodavatelských ?et?zc?, v?etn? modelu Supply-Chain Operations Reference (SCOR).

Opportunity Analyzer pomáhá organizacím zavád?t nejú?inn?j?í IT strategie, které jim pomohou dosáhnout jejich obchodních cíl? ? finan?ních i nefinan?ních. Zam??uje pozornost spole?nosti na interní procesy, které vedou ke zvý?ení výnosnosti a poté ur?í optimální strategie k jejich zlep?ení. OA stimuluje vedení spole?nosti k tomu, aby stanovovalo ?asov? rozfázované, kvantitativní cíle, které povedou k úsp?chu.

"Ze v?ech produkt?, které jsem kdy vid?l, je Opportunity Analyzer nejbli??í skute?nému ROI modelu v tom smyslu, ?e jde o ?e?ení spo?ívající ve vyhodnocování p?íle?itostí spí?e ne? o slibný nástroj", ?ekl Enrico Camerinelli, Chief Analyst and European Director SCC. "K ov??ování hodnoty IT ?e?ení podniku aplikace vyu?ívá zavedené postupy jiným a hodnotn?j?ím zp?sobem."

SCC zaregistroval dal?í vlastnosti produktu Intentia Opportunity Analyzer, které budou pro u?ivatele p?ínosem, v?etn? jeho schopnosti informovat o dopadu IT a obchodních rozhodnutí zp?sobem, který je ?ídícím pracovník?m spole?nosti srozumitelný. K nejvý?e postaveným pracovník?m se ?asto dostávají technicky orientovaná ?e?ení, jejich? výhody nejsou na první pohled patrné. Camerinelli rovn?? zaznamenal schopnost OA propojit rozpoznanou p?íle?itost zlep?ení ?innosti se snadno dostupnou softwarovou aplikací a tím odstranit v?echny p?eká?ky bránící okam?itému ?e?ení. A kone?n?, zvlá?tní pozornost SCC v?novalo skute?nosti, ?e k navrhování cíl? vyu?ívá OA metriku a zavedené postupy SCOR®.

"Organizace se ji? nemusí dohadovat, které strategie zvý?í výnosnost nebo zda ur?itá IT investice bude z hlediska cíl? spole?nosti p?ínosem. Opportunity Analyzer je samostatným komplexním nástrojem pro podnikové ?ízení zm?n (Enterprise Change Management)," ?ekl Ulf Carsten Carlberg, director of Enterprise Performance Management, Intentia. "OA dostane ?ízení pod kontrolu a viditelný výsledný p?ínos se stane hnacím motorem iniciativy. OA podstatn? zvý?í pravd?podobnost, ?e IT projekty budou úsp??né."

V sou?asné dob? má Intentia zákazníky, kte?í vyu?ívají OA v ka?dém regionu své p?sobnosti, v?etn? Spojených stát?, Velké Británie, Francie, N?mecka, ?pan?lska a Skandinávie.

OA lze pou?ívat p?i ro?ním plánování nebo p?ed jakýmkoliv zásadním kapitálovým výdajem, jako je nap?. upgrade produktu nebo nová aplikace. Komplexní obchodní studie je v?t?inou vypracována do 4 ? 6 týdn?, a nástroj lze pou?ít u kteréhokoliv podnikového systému, jako nap?. ?ízení výroby (ERP), ?ízení dodavatelského ?et?zce (SCM) a ?ízení vztah? se zákazníky (CRM).

Více informací o produktu Intentia Opportunity Analyzer naleznete na:
http://www.intentia.com/wcw.nsf/pub/OA_FD357C

Organizace Supply Chain Council

Supply Chain Council (SCC) je celosv?tová, nezisková obchodní asociace otev?ená v?em typ?m spole?ností. Sponzoruje a podporuje vzd?lávací programy v?etn? konferencí, setkání, orienta?ních studií a vývoje referen?ního procesního modelu SCOR navr?eného ke zefektivn?ní ?inností a zvý?ení produktivity spole?nosti. SCC se zavázal u svých praktikujících ?len? zlep?ovat efektivitu dodavatelského ?et?zce.

SCC si stanovila následující cíle:

  • trvale pracovat na SCOR modelu, tak, aby byl stále aktuální a aplikovatelný;
  • roz?i?ovat pov?domí o modelu SCOR po celém sv?t?;
  • sponzorovat akce, které zaji?ťují vzd?lávání v oblasti dodavatelských ?et?zc? a vytvá?et sít? pro ?leny i ne?leny;
  • podporovat výzkum a vzd?lávání v oblasti dodavatelských ?et?zc?;
  • podporovat roz?i?ování materiál? a znalostí týkajících se modelu SCOR;
  • ud?lovat ocen?ní organizacím, které vynikají v oblasti dodavatelských ?et?zc?.

SCOR je ochranná známka registrovaná v USA a Evrop?.

O spole?nosti Intentia

Intentia je jediným celosv?tovým dodavatelem ?e?ení v oblasti ?ízení podnikových proces? zam??eným zcela na poskytování softwarových aplikací a konzulta?ních slu?eb firmám, jejich? ?innost zahrnuje zejména výrobu, distribuci a údr?bu.

Intentia byla zalo?ena v roce 1984 a poskytuje své slu?by p?es 3000 zákazník?m ve 40 zemích. Na?e obchodní ?e?ení dnes zahrnují oblasti ?ízení podnik?, ?ízení dodavatelsko-odb?ratelských vztah?, ?ízení zákaznických vztah?, ?ízení dodavatelských sítí, ?ízení organiza?ní výkonnosti a organizaci pracovi?ť.

Intentia je ve?ejn? obchodovatelnou spole?ností; s jejími akciemi se obchoduje na stockholmské burze (Stockholm Stock Exchange, XSSE) pod zna?kou INT B.

Nav?tivte na?e webové stránky: www.intentia.com

Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 974 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.