Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Zajímavosti

GLOSA: Pro? jsou poji?ovny tak drahé?

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 03. 05. 2004 - 9753 přečtení

P?iznám se hned, ?e neznám 100% odpov?? na vý?e polo?enou otázku. Na druhou stranu mám takový pocit, ?e jsem nedávno narazil na zajímavý p?íb?h, který ledacos napovídá a dle mého názoru jednozna?n? vystihuje aktuální situaci na trhu s poji?t?ním.

V?e za?alo p?ed pár lety, kdy se m?j kamarád pojistil proti mo?ným ?kodám vzniklých v pr?b?hu vykonávání jeho podnikatelské ?innosti a stal se tak poji?t?ncem jedné velké známé poji?ovny.

Od ur?ité doby ho pravideln? ka?dý rok nav?t?vuje poji?ovací agent a zaji?uje mu tak prodlou?ení jeho pojistné smlouvy a vytvá?í tak (ob?as trochu vtíravý) dojem dokonalé pé?e o zákazníka.

Nicmén? od této doby se také pom?rn? pravideln? vyskytují problémy s variabilním symbolem platby za poji?t?ní a tento rok to mého kamaráda p?estalo bavit a rozhodl se, ?e se celé zále?itosti podívá na zoubek. Taky pro? se po?ád s n?kým dohadovat, zda jste zaplatili nebo ne.

Po men?í analýze pojistné smlouvy, rozhovoru s operátorem info linky poji?ovny a samoz?ejm? také po rozhovoru s poji?ovacím agentem dosp?l k pom?rn? zajímavému záv?ru, který pro n?j sice nemá snad ?ádný negativní d?sledek (pominuli vý?e uvedené), ale mo?ná ?áste?n? odpovídá na otázku polo?enou v názvu této glosy.

Zjistil, ?e ná? milý poji?ovací agent ka?doro?n? doposud platnou smlouvu v?dy zru?í a vytvo?í novou a vzhledem k tomu, ?e tvrdí pravý opak ? tedy ?e smlouvu pouze prodlu?uje a nic se nem?ní, tak vytvá?í v následném platebním procesu takový zmatek, ?e to staro-nové poji?t?ní bylo v zásad? v?dy placeno ji? pod starým variabilním symbole, p?i?em? v platnosti starého symbolu vás k dokonalé absurdit? utvrzuje sama operátorka na poji?ovací info lince a slo?enka zalaná p?ímo samotnou poji?ovnou.

Ov?em úplnou korunu tomu op?t nasadí ná? milý poji?ovací agent, který se vás i po va?em proz?ení sna?í neustále p?esv?d?it, ?e on s va?í smlouvu nic zvlá?tního ned?lá a ?e neustále platí dál.

Nakonec sice podlehl a p?iznal, ?e tam nechává n?jakým svým kolegou v poji?ovn? vkládat odstavec, kterou v?e m?ní, ale o jeho existenci p?eci zákazník a ostatn? zdá se, ?e i ?ást poji?ovny, nemusí nic v?d?t.

A pro? to vlastn? v?bec d?lá? No, proto, aby svého zam?stnavatele (poji?ovnu) ka?doro?n? znovu obral o provizi za získání nového klienta (smlouvy) a vyd?lal tak na vás co nejv?t?í peníze, které stejn? nakonec zaplatíte vy ve va?í pojistce!

[Akt. známka: 0,08 / Počet hlasů: 12] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?astný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.