Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Zajímavosti

GLOSA: Nemám rád volební paty!

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 07. 06. 2006 - 9420 přečtení

Leto?ní volby do Poslanecké sn?movny Parlamentu ?eské republiky jsou za námi a jejich výsledkem je bohu?el stará známá písni?ka 101 hlas? (v lep?ím p?ípad?) nebo men?inová vláda (v hor?ím p?ípad?). Osobn? jsem z tohoto výsledku docela znechucený a jen s nelibostí se smi?uji s p?edstavou, ?e by tu m?la dal?í ?ty?i roky vládnout slabá ? a tudí? reforem neschopná ? vláda.

V zásad? je mi jedno, kdo tu bude vládnout (samoz?ejm? n?jakou osobní preferenci mám, ale pro ú?el tohoto ?lánku je to nepodstatné; snad jen dodám, ?e nejsem komunista), ale ? proboha! ? ať u? má kone?n? n?kdo za to vládnutí plnou zodpov?dnost a nevymlouvá se po?ád na to, ?e ho jeho koali?ní partner donutil k tomu ?i onomu. Tento p?ístup je dlouhodob? neudr?itelný a snad i ten nejhloup?j?í politik musí pochopit, ?e je to cesta do pekel ? k na?í sm?le, bohu?el, pro celou republiku.

A co navrhuji?

Osobn? v??ím ve v?t?inový systém, kde vít?z bere v?e a má tak ?anci prokázat své schopnosti a dovednosti. - S touto výhodou ov?em p?ichází i absolutní zodpov?dnost, která v na?em politickém systému absolutn? chybí a mám takový ?patný pocit, ?e na tuto skute?nost spoléhá velká ?ást na?ich politik?.

Pokud vás zajímá, jak si p?edstavuji ideální v?t?inový systém, tak si p?ed?t?te následující odstavec; v opa?ném p?ípad? ho klidn? p?esko?te.

P?edpokládám 200 mandát?. Vít?z voleb bere 101 mandát? a zbytek (tedy 99) mandát? se rozd?lí mezi ostatní strany, které p?ekro?í vstupní minimum (to m??e být klidn? stávajících 5 %). Aby se v?ak zajistilo, ?e vít?zem voleb nebude ?ádná mali?ká strana s jen minimální schopností sestavit vládu, musí pro aplikaci tohoto pravidla vít?zná strana p?ekro?it n?jaký minimální procentuální zisk; ?ekn?me 30 %. Pokud na tento limit vít?zná strana nedosáhne, aplikuje se standardní rozd?lení mandát? dle procentuálního zisku jednotlivých stran, které p?ekro?ily vstupní minimum. ? Samotné fungování Parlamentu ?R bych nem?nil, tak?e on?ch p?ípadných získaných 101 mandát? pro vít?ze voleb by nebylo 100% zárukou pro ka?dodenní ovládnutí parlamentu a i v této situaci by tedy vít?z musel hledat dal?í spojence. Dal?í zajímavou otázkou p?i aplikaci této zm?ny je také samoz?ejm? úloha a pravomoci Senátu ?R, ale to je na pon?kud ?ir?í debatu.

Záv?rem bych rád ?ekl, ?e úlohou tohoto ?lánku nebylo "prázdné ?e?n?ní" o nespokojenosti s výsledkem voleb, ale upozorn?ní na skute?nost, ?e bez silné a akceschopné vlády se na?e republika z dlouhodobého hlediska neobejde a ?ím d?íve si to uv?domíme, tím lépe.

Kompletní výsledky voleb do Poslanecké sn?movny Parlamentu ?eské republiky 2006 si m??ete prohlédnout na stránkách volby.cz.

[Akt. známka: 0,11 / Počet hlasů: 9] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 44 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.