Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

WWW

GLOSA: Je skute?n? vzhled webu to nejd?le?it?j?í?

Ji?í Luká? - WWW - 17. 01. 2006 - 24313 přečtení

ANO i NE. Zále?í na úhlu pohledu a cílové skupin?. Tolik nezaujatá ?i spí?e diplomatická odpov??. ? Poslední dobou mám v?ak pocit, ?e pro "obchodníky" neexistuje ?ádná jiná odpov?? ne? ANO a tak jsem se rozhodl napsat tento protestní ?lánek, ve kterém se stavím na druhou stranu "barikády".

Je?t? ne? se pustím do obhajoby svého názor, tak bych rád upozornil na skute?nost, ?e mám rád (?i spí?e oce?uji) dob?e a kvalitn? zpracované weby a ?e mezi d?le?ité ukazatele kvality ?adím i celkové grafické zpracování webu. Tím v?ak asi kon?í má shoda s lidmi, kte?í ?adí "vzhled webu" na první místo, proto?e osobn? jsem schopen ozna?it za dob?e graficky zpracovaný web i takové stránky, na kterých nenajdete nic jiného ne? bílý podklad a ?erný text (p?ípadn? n?jaký ten obrázek); to v?ak neznamená, ?e bych podobný vzhled doporu?il jako firemní prezentaci ? to je doufám jasné.

A nyní ji? samotná glosa.

Jednou z nejv?t?ích l?í, kterou se sna?í "obchodníci" obhájit svou zamilovanost do grafických omalovánek je známé marketingové r?ení: "Obal prodává zbo?í." - Ano, jsem ochoten p?ipustit, ?e p?kný obal na ví?ku jogurtu m? ovlivní p?i jeho koupi, ale koho z vás ovlivní p?i volb? zpravodajského serveru jeho vzhled (neplést s navigací)? Asi nikoho; tedy pokud vás nezajímá pouze "bulvár", ale i tak p?jdete spí?e po ?ťavnatých titulcích, ne? po vzhledu. Zkrátka obal prodává, ale podle mého názoru úpln? n?kde jinde, ne? v prost?edí Internetu.

Dal?í nepravdou ?i spí?e polopravdou je tvrzení, ?e graficky vy?perkovaný web vám p?itáhne ?tená?e (klienty). - Ono jde toti? o to, o jakých ?tená?ích (klientech) to vlastn? mluvíme. Je to taková ta hra se statistickými údaji. N?kdo ?ekne, ?e výsledek je X a tím to kon?í. Jen?e opak je pravdou. Ono to X platí pouze za ur?itých podmínek a za jiných je výsledek Y. ? Sna?ím se tím ?íci, ?e p?enádherný vzhled m??e na poprvé zaujmout, ale podruhé vás u? nikdo neo?álí.

Pominuli skute?nost, ?e ka?dému se líbí n?co jiného a móda (respektive moderní vzhled) je velmi pomíjivá zále?itost, lze za poslední d?vod, pro? nepova?ovat vzhled webu za to nejd?le?it?j?í, ozna?it implementa?ní problémy, které mají p?edev?ím charakter poru?ování pravidel p?ístupnosti webu. Sta?í si jen p?edstavit web s naviga?ní li?tou ve FLASHy a myslím si, ?e musí být ka?dému jasné, o ?em tu mluvím. ?e? je o ?patn? dostupné navigaci, neprostupnosti webu a nep?ehledném rozvr?ení stránky; to v?e je v?t?inou klasický d?sledek up?ednostn?ní grafiky (vzhledu) v??i obsahu a navigaci.

Záv?rem bych rád ?ekl, ?e v ?ádném p?ípad? neodsuzuji graficky zda?ilé stránky, jen trvám na skute?nosti, ?e v?echny slo?ky webu musí být v rovnováze a hlavním cílem ka?dé stránky je sd?lit n?jakou informaci a pokud se k této informaci nemohu dostat nebo není dostate?n? dob?e viditelná, tak je n?co ?patn?.

[Akt. známka: 0,35 / Počet hlasů: 40] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 35 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.