Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

HTML Helpík

Dokonalý layout va?í stránky & Tvorba tabulek

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 31. 10. 1998 - 17191 přečtení

Dokonalého layoutu (= dokonale uspo?ádané rozvr?ení a vyu?ití v?ech ploch na va?í web-stránce, stránka je p?ehledná a p?sobivá) na va?ich WWW stránkách m??ete dosáhnout r?znými zp?soby. Mezi nejpou?ívan?j?í metody bezesporu pat?í: tabulková - stránka jako jedna velká tabulka, obrázkové mapy, rámová - tzv. frames, atd.

Dokonalý layout va?í stránky

Asi nejefektivn?j?í metodou, jen? je také nej?ast?ji pou?ívána, je metoda vyu?ívající vlastností tabulek. Díky tabulce ?i tabulek lze celou web-stránku p?kn? rozvrhnout do n?kolika oddílu, do kterých lze následovn? umístit text, obrázky ?i odkazy.

Pozor! Tato metoda skrývá jedno velké nebezpe?í, které si musí ka?dý web-tv?rce uv?domit. V?echny internet-prohlí?e?e zobrazí tabulku, a? po jejím kompletním na?tení do své pam?ti. - U b??n? psané stránky dochází k pr?b??nému zobrazování, ?ili co si prohlí?e? stáhne, to vám taky hned uká?e. Ale jak jsem ji? psal vý?e, u tabulek je to jiné! I kdy? prohlí?e? na?te 99 % z celé tabulky, bude stále ?ekat na to 1 %, ne? dojde k zobrazení tabulky. Proto není vhodné, aby byla celá stránka tvo?ena pouze jednou jedinou tabulkou, její? stáhnutí z Internetu by bylo pro zájemce ?asov? neúnosné!

A te? ji? kone?n? k samotné tvorb? tabulek:

Tabulky se inicializují párovým tagem <TABLE> - tzn., ?e va?e definice tabulky za?ne tagem <TABLE> a skon?í tagem </TABLE>.

Syntaxe tagu TABLE:

<TABLE ALIGN="center/left/right" WIDTH=x("%") BACKGROUND="url" BGCOLOR="barva" BORDER=n BORDERCOLOR="barva" BORDERCOLORDARK="barva" BORDERCOLORLIGHT="barva" CELLSPACING=n CELLPADDING=n COLS=n>

 • ALIGN = zarovnání tabulky vzhledem ke stránce
 • WIDTH = ?í?ka tabulky v obrazových bodech nebo v procentech
 • BACKGROUND = do pozadí tabulky je umíst?n bitmapový obrázek z URL, kterou ur?uje atribut BACKGROUDN (je nutné samoz?ejm? zadat jméno obrázkového souboru s celou cestou)
 • BGCOLOR = barva pozadí celé tabulky - pozor: m??e být v jednotlivých prohlí?e?ích automaticky "p?ebita" základním nastavením prohlí?e?e
  - je-li sou?asn? uveden i atribut obrázku na pozadí (BACKGROUND) a barvy pozadí (BGCOLOR) má atribut pozadí p?ednost
 • BORDER = ?í?ka ráme?ku kolem tabulky
 • BORDERCOLOR = barva ráme?ku - barva se ale aplikuje jen na dv? p?ilehlé strany ráme?ku, ostatní dv? jsou ?edé, aby byl zachován dojem prostorovosti
 • BORDERCOLORDARK = barva tmav?í ?ásti ráme?ku, resp. ta, která p?i zadání BORDERCOLOR z?stane ?edá.
 • BORDERCOLORLIGHT = barva druhé, sv?tlej?í ?ásti ráme?ku
 • CELLSPACING = odstupy mezi bu?kami tabulky
 • CELLPADDING = odstupy obsahu tabulky od jejího okraje
 • COLS = udává po?et sloupc? tabulky - nemusí být ur?eno

Pro nadepsání tabulky je ur?en párový tag <CAPTION>. Zarovnání nadpisu m??ete ur?it za pomoci atributu ALIGN, který m??e nabýt hodnoty: left, right, top, nebo bottom.

P?i tvorb? struktury tabulky se v HTML jazyce pou?ívají následující t?i tagy:

 1. TR = definuje vlastnoti ?ady tabulky,
 2. TD = definuje obsah bu?ky (polí?ka tabulky),
 3. TH = definuje hlavi?ku tabulky.

?ádky tabulky se vytvá?ejí (definují) párovým tagem <TR>. Podle po?tu nalezených párových tag? <TR> pak ka?dý prohlí?e? ur?í, kolik ?ádk? daná tabulka obsahuje.

Syntaxe tagu TR:

<TR ALIGN="center/left/right" BGCOLOR="barva" BORDERCOLOR="barva" BORDERCOLORDARK="barva" BORDERCOLORLIGHT="barva" NOWRAP VALIGN="middle/top/bottom/baseline">

 • ALIGN = ur?uje vodorovné zarovnání textu v bu?kách celé ?ady (implicitn? je k levému okraji)
 • BGCOLOR = barva pozadí celého ?ádku
 • BORDERCOLOR = barva ráme?ku bun?k v ?ádku - barva se ale aplikuje jen na dv? p?ilehlé strany ráme?ku, ostatní dv? jsou ?edé, aby byl zachován dojem prostorovosti
 • BORDERCOLORDARK = barva tmav?í ?ásti ráme?ku, resp. ta, která p?i zadání BORDERCOLOR z?stane ?edá.
 • BORDERCOLORLIGHT = barva druhé, sv?tlej?í ?ásti ráme?ku
 • NOWRAP = ur?uje, ?e texty v bu?kách tabulky nebudou zalomené v ?ádcích (na místo toho se tabulka v p?ípad? pot?eby roztáhne p?es limit daného okna prohlí?e?e)
 • VALIGN = svislé zarovnání textu v bu?kách celé ?ady

Nejmen?í ?ást tabulky - bu?ku - inicializujeme párovým tagem <TD>. Ka?dý jednotlivý pár tagu <TD> formátuje pouze jednu bu?ku. Uvnit? tagu <TD>, m??eme vyu?ít k formátování textu uvnit? bu?ky libovolný tag na formátování textu, nebo m??eme do bu?ky umístit odkaz, ?i obrázek.

Syntaxe tagu TD:

<TD ALIGN="center/left/right" BACKGROUND="url" BGCOLOR="barva" BORDERCOLOR="barva" BORDERCOLORDARK="barva" BORDERCOLORLIGHT="barva" NOWRAP COLSPAN=n ROWSPAN=n HEIGHT=n WIDTH=n VALIGN="middle/top/bottom/baseline">

 • ALIGN = ur?uje vodorovné zarovnání textu v bu?ce
 • BACKGROUND = do pozadí bu?ky je umíst?n bitmapový obrázek z URL, kterou ur?uje atribut BACKGROUDN
 • BGCOLOR = barva pozadí bu?ky
 • BORDERCOLOR = barva ráme?ku bu?ky - barva se ale aplikuje jen na dv? p?ilehlé strany ráme?ku, ostatní dv? jsou ?edé, aby byl zachován dojem prostorovosti
 • BORDERCOLORDARK = barva tmav?í ?ásti ráme?ku, resp. ta, která p?i zadání BORDERCOLOR z?stane ?edá.
 • BORDERCOLORLIGHT = barva druhé, sv?tlej?í ?ásti ráme?ku
 • NOWRAP = ur?uje, ?e texty v bu?ce tabulky nebudou zalomené v ?ádcích (na místo toho se tabulka v p?ípad? pot?eby roztáhne p?es limit daného okna prohlí?e?e)
 • COLSPAN = umo??uje spojit více bun?k le?ících vedle sebe v jednom ?ádku do skupiny, tj. odstranit p?epá?ky (ohrani?ení bun?k) mezi nimi.
 • ROWSPAN = umo??uje spojit více bun?k le?ících ve více ?ádcích (lze tak nap?. vytvá?et sloupec, který bude spojen z dvou, t?í a více bun?k le?ících pod sebou)
 • HEIGHT = ur?uje ?í?ku bu?ky
 • WIDTH = ur?uje vý?ku bu?ky
 • VALIGN = svislé zarovnání textu v bu?ce

Pro hlavi?ku tabulky je v HTML jazyce k dispozici párový tag <TH>, který se vno?uje do prvního ?ádku tabulky (ur?en tagem <TR>). Tag <TH> se ?ídí zcela stejnými pravidly jako tag <TD>. Jediným rozdílem je, ?e je implicitn? p?ednastaven na tu?né písmo a text je automaticky zarovnáván na st?ed.

Jak sami vidíte, není tvorba tabulek nikterak obtí?nou zále?itostí - pouze si jen musíte um?t vybrat ty správné atributy a tagy ve správnou chvíli.

A pokud jste p?eci jen propadli men?í panice, nic si z toho ned?lejte a za?n?te vytvá?et tabulky od t?ch nejjednodu??ích (nap?. dvou?ádkových) a uvidíte, ?e tomu p?ijdete sami na chuť!


[Akt. známka: 0,14 / Počet hlasů: 22] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.