Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Den proti spamu 7. listopad 2007

Tisková zpráva - Press - 03. 11. 2007 - 26094 přečtení

Blog Canik.cz ve spolupráci s ?eským antispamovým portálem Spamy.cz iniciuje ve st?edu 7. listopadu 2007 první ?eský Den proti spamu.

Den proti spamu - s podtitulem Pod?kuj svému spammerovi! - má upozornit na alarmující stav v oblasti elektronické komunikace. Byl-li vám v posledním roce zaslán ?eský spam (tj. nevy?ádaná zpráva), m??ete v rámci této iniciativy spojit své síly s dal?ími a (1) osobn? oslovit svého ?eského spammera a (2) zapojit se do ve?ejné diskuze na toto téma.

Spole?nost Commtouch ve své aktuální zpráv? Email Threats Trend Report uvádí, ?e 95% v?ech e-mail? dnes tvo?í spamy. Podobné výsledky p?edkládá i spole?nost Postini, která toto ?íslo odhaduje na 87%. Není pochyb o tom, ?e spam a to, co s sebou p?iná?í, jsou v sou?asnosti ji? nezanedbatelnou ?asovou a nákladovou polo?kou.

7. listopad - Den proti spamu

Den proti spamu p?edkládá jednoduchý koncept - 7. listopadu mohou v?ichni ti, kte?í za poslední rok obdr?eli od ?eského spammera nevy?ádanou po?tu, tento subjekt kontaktovat a ve v?í slu?nosti si s ním popovídat.

7. listopad, který byl p?ed sametovou revolucí za?átkem M?síce ?eskoslovensko-sov?tského p?átelství, je k tomu vhodným symbolickým datem. 7. listopad byl svátkem, který jsme milovali asi tak jako spam a jejich rozesilatele.

Cíle Dne proti spamu

Základní my?lenka Dne proti spamu by se dala voln? shrnout následovn?:

Touto akcí si nechceme na zasilatelích nevy?ádané po?ty vylívat zlost, nadávat jim, nebo si nevhodnou formou st??ovat, jak nás svými nevy?ádanými e-maily obt??ují. Naopak, chceme v tento den spammer?m ukázat, ?e za ka?dou anonymní e-mailovou adresou se skrývá konkrétní ?lov?k, kterému sice jejich spamy le?í v ?aludku, ale který je ochoten jim zavolat nebo se s nimi jinou formou spojit a sd?lit jim slu?ným zp?sobem to, co má na srdci.

7. listopadu tak m??eme svým spammer?m nabídnout setkání, pozvat je na limonádu, pivo nebo jim zavolat. V??íme, ?e v?t?ina z t?ch, kte?í se do akce zapojí, se budou chtít o svá nov? nabytá ?p?átelství? pod?lit také s Ú?adem pro ochranu osobních údaj?, a to osobn? nebo hromadn? prost?ednictvím webové stránky DenProtiSpamu.cz. Ur?it? i na ÚOOÚ existují lidé, kte?í se s na?imi spammery rádi blí?e seznámí.

Akcí Den proti spamu neaspirujeme na ?e?itele problematiky nevy?ádané po?ty. Spam je podstatn? hlub?ím a slo?it?j?ím problémem. Mezi základní cíle této iniciativy pat?í:
  1. Vyvolat ?ir?í a konstruktivní diskuzi o problematice spamu a antispamu. Medializovat problematiku spamu, diskutovat v tomto sm?ru o ?eské legislativ?, sd?lovat osobní zku?enosti, navrhovat rozumné mo?nosti ?e?ení apod.
  2. Ukázat, ?e (n?kterým) internetovým u?ivatel?m tento problém není lhostejný a jsou ochotni proto sami n?co ud?lat (zvednout telefon ?i nav?tívit firmu spammera a strávit tam pár minut nekonfliktního hovoru apod.).
  3. Výsledky této akce p?edlo?it médiím a Ú?adu pro ochranu osobních údaj? a prost?ednictvím nich také t?m, kte?í jsou schopni ud?lat n?co více.

Prostor pro komunikaci a zdroj informací

P?i p?íle?itosti Dne proti spamu byly spu?t?ny webové stránky DenProtiSpamu.cz, na kterých je mo?né dozv?d?t se více informací o pr?b?hu celé akce, mo?nostech zapojení a podpory, podmínkách ú?asti apod.

Tato akce není jen bezb?ehou recesí, i kdy? rozhodn? o zábavu nouze nebude. Coby iniciáto?i Dne proti spamu v??íme, ?e p?es svou recesistickou formu p?inese tato akce také sv?j prosp?ch. Mo?ná se dokonce do?káme toho, ?e ?e?tí spamme?i si své emaily p?í?t? odpustí. Své zá?itky, zku?enosti a pocity budou moci ú?astníci akce zaznamenat na fóru, které je speciáln? spu?t?no pro tuto p?íle?itost. Výsledky budou shrnuty do ucelené tiskové zprávy a p?edány médiím a Ú?adu pro ochranu osobních údaj?.

Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 1278 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.