Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Informace

Co je to redak?ní systém?

Ji?í Luká? - Informace - 05. 05. 2005 - 32646 přečtení

Chcete si na webu z?ídit vlastní informa?ní server nebo firemní prezentaci a nevíte jak na to? Nevadí, Internet vám poradí. A co radí? "Pou?ijte n?který z dostupných redak?ních systém? a máte vyhráno!" Prosté a efektivní. ? Ov?em má to jeden "há?ek". Víte v?bec co je to ten "redak?ní systém" (n?kdy té? ozna?ovaný jako: publika?ní systém nebo Content Management System)? Já ano! A co vy??

Základní definice pojmu "redak?ní systém"

"Redak?ní systém" p?edstavuje aplikaci, která spravuje data a informace r?zného charakteru a obsahu a zárove? se stará i o jejich efektivní vyu?ití a zobrazení na n?kterém z p?edp?ipravených výstup?. V p?ípad? "webového redak?ního systému" je za hlavní výstup pova?ována internetová slu?ba world wide web (tedy zkrácen? "web"), jen? je ka?dému ?tená?i (u?ivateli) p?ístupná skrze tzv. webový / internetový prohlí?e? ? nap?. Internet Explorer, Mozilla, Opera, Netscape Navigator, atd.

Je?t? bych rád upozornil na skute?nost, ?e pojem "redak?ní systém" má mnoho alternativních ozna?ení, které mají samoz?ejm? v?echny shodný význam. Jmenovit? jde o následující slovní spojení a zkratky: RS, publika?ní systém, CMS a Content Management System.

Reálný význam pojmu "redak?ní systém"

Je mi jasné, ?e zna?né ?ásti ?tená?? samotná strohá definice pojmu "redak?ní systém" nic moc ne?ekne, proto vám ihned nabízím druhý praktický výklad, který v?e osv?tlí na ?ad? konkrétních p?íklad?.

Jak jsem ji? vý?e ?ekl, "redak?ní systém" je aplikace, která pracuje s daty a to v obou sm?rech (tedy na vstupu a výstupu). V praxi tzn. ?e "redak?ní systémy" mají vstupní a výstup rozhraní, p?i?em? vstupní rozhraní slou?í pro vkládání dat (mohou mít textovou nebo jakoukoliv jinou multimediální podobu) a výstupní pro jejich prezentaci. Vzhledem ke skute?nosti, ?e prezentace dat je zaji?ťována automaticky dle nastavení systému, správce "redak?ního systému" má v podstat? pouze jediný úkol a to plnit systém aktuálními daty. ? Zde se slu?í dodat, ?e vysp?lé moderní RS umí tuto funkci (tedy po?adavek na pln?ní daty) delegovat na u?ivatele s ni??ími právy a umo??ují tak vytvo?it standardní hierarchii redaktor? a autor?.

Proto?e v?t?ina "redak?ních systém?" disponuje více funkcemi (nap?. anketní subsystém, novinky, atd.), které je nutné n?jak obsluhovat, vyvstal po?adavek na tzv. administra?ní rozhraní. Administra?ní rozhraní (n?kdy té? ozna?ováno jako "backend") slou?í ke globální konfiguraci "redak?ního systému" a m?lo by zárove? umo??ovat plnit jednotlivé ?ásti "redak?ního systému" odpovídajícími daty. Toto rozhraní je v?t?inou dostupné skrze webové stránky, které jsou chrán?ny autoriza?ním systémem.

Základní funk?nost "redak?ních systém?"

Pokud se m? n?kdo zeptá: "Co v?e by m?l um?t redak?ní systém," tak mu odpovím, ?e je to velmi lehká a t??ká otázka zárove?. - Na tuto otázku lze toti? odpov?d?t n?kolika zp?soby, p?i?em? n?které jsou snadné a n?které obtí?né.

Mohu vám toti? ?íci, ?e "redak?ní systém" by m?l um?t spravovat (p?idávat, upravovat a mazat) a zobrazovat ?lánky (= univerzální ozna?ení pro jakékoliv data) a m?l bych "hotovo". V ?ad? p?ípad? to úpln? sta?í a nikdo nem??e namítat, ?e nejde o redak?ní systém, proto?e jde. Pouze neobsahuje ?ádné jiné funkce.

Na druhou stranu vám mohu ?íci, ?e "redak?ní systém" by m?l obsahovat následující vý?et funkcí a budu mít také pravdu. S vý?tem funkcí je to ov?em v?dy trochu "problematické", proto?e ne v?dy se lidé shodnou na tom, co je a co není d?le?ité.

M?j soukromý p?ehled základních funkcí "redak?ního systému":
 • "inteligentní správce u?ivatel?" (alespo? základní schopnost delagace p?ístupových práv)
 • komplexní ?lánkový management (p?idávání, úprava a mazání ?lánk?)
 • schopnost konfigurace obsahových oblastí výsledné stránky (tzn. alespo? základní schopnost ovlivnit obsah a rozlo?ení generované stránky)
 • mo?nost definice rubrik
 • vyhledávací subsystém
 • anketní subsystém
 • novinkový subsystém
 • komentá?ový subsystém
 • sekce pro download soubor?
P?ehled zajímavých nadstavbových funkcí:
 • ?tená?ské ú?ty a práce se ?tená?i
 • diskuzní fórum
 • galerie obrázk?
 • vlastní statistika p?ístup? a ?tenosti
 • reklamní subsystém
 • schopnost p?ijímat dal?í roz?í?ení ? tzv. plug-in (add-on)

Výhody a nevýhody "redak?ních systém?"

Hlavní výhodou "redak?ních systém?" je jich zna?ná automati?nost a efektivnost práce s daty.

Dal?ím d?le?itým pozitivem je i tzv. "u?ivatelská p?ítulnost", která m??e dosahovat opravdového komfortu v podání speciálních edita?ních nástroj? (nap?. WYSIWYG editor, který umo??uje se ?lánky pracovat jako ve standardním textovém editoru).

V neposlední ?ad? lze také samoz?ejm? za velké plus pova?ovat i ji? vý?e zmín?ný velký rozsah funk?nosti "redak?ních systém?".

Co se tý?e "nevýhod", tak asi nelze hovo?it o p?ímých nevýhodách, ale spí?e o "odvozených nevýhodách", které vyplývají z konkrétní situace. ? Nap?. závislost na ur?itém ?e?ení, neschopnost roz?i?ovat systém vlastními silami, atd.

Kolik stojí "redak?ní systém"

Hodn?, st?edn?, málo a nic. I tak lze odpov?d?t na tuto otázku. Pravdou je, ?e existují projekty, které nabízí výsledné "redak?ní systémy" zcela "zdarma" a naopak existují firmy, jen? si za své výtvory nechávají zaplatit od malých a? po obrovské finan?ní sumy.

Trh s "redak?ními systémy" je tedy velmi pestrý a vybere si ka?dý.

Já bych zde jen rád zd?raznil, ?e v tomto odv?tví neplatí b??ná rovnice "drahý = kvalitní". Pravda je mnohdy opa?ná, co? jednozna?n? dokazuje velká popularita a úsp??nost ?ady "bezplatných" projekt?. ? Nicmén? abych byl naprosto férový, tak musím dodat, ?e sloví?ko "zdarma" není v tomto p?ípad? také úpln? vhodné. Je nutné si uv?domit, ?e n?kdo musí p?íslu?ný software n?kam nainstalovat a aplikaci zprovoznit a to taky n?co stojí. Minimáln? vá? ?as.

V souvislosti s tímto odstavcem bych vás rád také upozornil na ná? úsp??ný "projekt phpRS", který se zabývá vývojem "redak?ního a informa?ního systému phpRS". ? Bli?ní informace viz. on-line phpRS dokumentace.

Mo?nosti nasazení "redak?ních systém?"

Velmi zkrácen? by se dalo ?íci, ?e mo?nosti nasazení "redak?ních systém?" jsou tém?? neomezené a jsou ohrani?eny pouze funk?ností samotných systém?. - Nicmén? taková odpov?? vám asi moc neporadí, tak?e vám nabízím odkaz na ?lánek "K ?emu lze vyu?ít redak?ní systém?", který se tímto tématem zabývá pon?kud detailn?ji.

Záv?r

V?e podstatné ji? bylo ?e?eno vý?e, tak vám jen pop?eji spokojené a ni?ím neru?ené "elektronické publikování".

Související články:
K ?emu lze vyu?ít redak?ní systém? (15.07.2004)
[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 44] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 338 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.