Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

ChceteZmenu.cz ? Motoristé proti ?ikan?

Tisková zpráva - Informace - 08. 07. 2006 - 15195 přečtení

Tisková zpráva portálu ChceteZmenu.cz - Motoristé mají portál proti ?ikan? a skrytému zdan?ní; brzy p?ibude ob?anské sdru?ení.

?eské sd?lovací prost?edky jsou sv?dectvím mediální kampan? ve prosp?ch nového silni?ního zákona. Mediální kampa? je?t? prohlubuje strach ?eských ?idi??. Zásadním efektem nového silni?ního zákona jsou p?edev?ím vystresovaní ?idi?i.

Bodový systém je ?ikanózní. Dvojí postih za dopravní p?estupek je korup?ní pobídka. Podporujeme názor, ?e zákon je t?eba co nejd?íve novelizovat, proto?e je ?patný.

Jestli?e toti? ?idi? m??e být pokutován ji? za p?ekro?ení nejvy??í povolené rychlosti o jeden ?i dva kilometry v hodin?, co? b??n? republiková policie toleruje, ov?em strá?níci nikoliv, pak naprosto popírají funkci tachometru, který není p?esným laserovým m??i?em typu radaru, ale orienta?ním m??i?em, který má za úkol orienta?n? a s rezervou informovat ?idi?e o aktuální rychlosti vozidla. Prosazujeme novelizaci, která zavede toleranci +10 km/h po vzoru Slovenska.

Ptejme se také, pro? jsou pokuty nastaveny tak ?ílen? vysoko? K eliminaci nebezpe?ných ?idi?? toti? pln? sta?í samotný bodový systém. Pokuty v ?ádu desetitisíc? korun jsou naopak skrytým zdan?ním ji? tak velmi zdan?ných motorist?.

M?li bychom ob?anským tlakem vytrvale odstra?ovat vadné místní zna?ení a ?ikanózní sni?ování nejvy??í povolené rychlosti v obci na 30 km/h a mén? v místech, kde to není pot?eba. Je t?eba doplnit ru?ící zna?ky, aby takové omezení netrvalo i tam, kde je nadbyte?né. M?li bychom vy?adovat zvý?ení povolené rychlosti na vybraných m?stských úsecích na 70 km/h, tak jak je to b??né na Slovensku.

Je t?eba zavést na vybraných úsecích dálnic zvý?enou nejvy??í rychlost 160 km/h po vzoru Rakouska.

Cílem portálu je novelizovat silni?ní zákon tak, aby z?stala opat?ení, zvy?ující bezpe?nost provozu a naopak byly odstran?ny pasá?e, ?ikanující motoristy a zavád?jící dal?í skryté zdan?ní.

Robert Va?í?ek
?len P?ípravného výboru ob?anského sdru?ení ChceteZmenu.cz ? Motoristé proti ?ikan?

Kontakty:
Robert Va?í?ek
GSM 608 979 525
moto@stalose.cz

Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 78 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.