Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Informace

ADSL: rychlík nebo osobák?

Ji?í Luká? - Informace - 28. 12. 2003 - 11424 přečtení

ADSL je moderní a velmi zajímavá technologie, která m?la p?inést ?iroké ve?ejnosti rychlý a kvalitní Internet za rozumnou cenu. - Pokud pominu rozdílné p?edstavy v?ech zainteresovaných stran o pojmu "rozumná cena", zbývá tu ji? jen otázka kvality a rychlosti, která se v?ak zdá být obzvlá?t? u ?eského ADSL velkou neznámou.

Pokud tedy uva?ujete o tom, ?e byste se p?ipojili k Internetu prost?ednictvím ADSL p?ípojky nebo jste jen zv?daví, jak to s tou kvalitou / rychlostí vlastn? je, nabízím vám popis vývoje kvality a rychlosti jedné mnou "ost?e" sledované ADSL p?ípojky za období ?íjen ? prosinec 2003.

Pro úplnost dodávám, ?e sledovaná p?ípojka se fyzicky nalézá v Pardubicích a do p?lky prosince m?la rychlost 192/64 kb/s (1:50). V druhé p?lce prosince byla p?evedena na rychlost 512/128 kb/s (1:50). Jako provider byla od po?átku zvolena spole?nost Tiscali (www.tiscali.cz).

Je?t? ne? se pustím do popisu mnou zaznamenaného vývoje, tak bych vás rád upozornil na skute?nost, ?e ve?keré uvedené hodnoty byly získávány pouze v rámci jedné, vý?e charakterizované, ADSL p?ípojky a k m??í aktuální reálné p?enosové rychlosti byly pou?ity r?zné metody a prost?edky (nap?. firewall na p?ipojené stanici, spec. slu?ba na serveru www.dsl.cz, atd.).

1. období (rychlost 192/64 kb/s)

Kvalita: V pr?b?hu prvního období do?lo zhruba ke t?em n?kolika hodinovým úplným výpadk?m, p?i?em? jejich délka nep?esáhla jeden celý den. Jinak lze kvalitu a spolehlivost spojení ozna?it za velmi dobrou a stabilní. Nedocházelo k ?ádným samovolným pád?m a ukon?ení vytvo?eného spojení. Samotné spojení se vytvo?í b?hem n?kolika málo sekund.

Rychlost: Standardní pr?m?rná p?enosová rychlost se v prvním období pohybovala v rozmezí 6-19 kB/s. V pr?b?hu déle trvajícího stahování v?t?ího objemu dat se tém?? v?dy rychlost pohybovala v rozmezí 15-19 kB/s. Krom? vý?e uvedeným úplných výpadk? do?lo dále k n?kolika málo (?ádov? v jednotkách) citelným sní?ením p?enosové rychlosti na hodnotu 1-3 kB/s po dobu 1-4 hodin.

Osobn? si myslím, ?e celkov? lze první období charakterizovat jako docela dobré, i kdy? ty t?i úplné výpadky celkový dojem dost kazí.

2. období (rychlost 512/128 kb/s)

Kvalita: Pokud pominu dosti chaotický a ?patn? organizovaný p?evod ADSL linky z varianty 192/64 kb/s na 512/128 kb/s, který zp?sobil dosti zbyte?ný n?kolika denní výpadek, tak mohu kvalitu a stability spojení ozna?it za dobrou a bezproblémovou.

Nicmén? si myslím, ?e vý?e nazna?ený problém s p?evodem ADSL linky je velmi ?patnou vizitkou pro ?eský telecom a spole?nost Tiscali a ob? spole?nosti by se m?li zamyslet nad svým p?ístupem k zákazníkovi. Jako p?íklad "absurdního chování" v pr?b?hu p?evodu ADSL p?ípojky na jinou variantu uvádím následující událost: Zhruba po ?ty?ech a? p?ti dnech marného volání na obsazené help-linky a rozhovorech se ?patn? informovanými pracovníky, vám p?ijde na konci celé ??lamastiky? do va?í e-mailové schránky zpráva popisují postup, jak si máte p?enastavit va?i p?vodní konfiguraci, abyste se mohli op?t p?ipojit k Internetu. Nikomu v?ak ji? asi nedo?lo, ?e ne ka?dý má jiný náhradní p?ístup k Internetu, aby si mohli p?íslu?ný mail p?e?íst nebo mo?nost vyu?ít p?átelské slu?by kolegy. Navíc pokud vám nap?íklad nedochází na mobil formou SMS upozorn?ní na nový e-mail, tak se o tomto e-mailu ani nemáte ?anci dozv?d?t. Zkrátka na místo, aby vás upozornili týden dop?edu, tak vám v?e pot?ené za?lou s týdenním zpo?d?ním. Ať ?ije "Kocourkov"!

Rychlost: Dal?ím zklamáním byla rychlost nové rychlej?í varianty, která v?ak spí?e p?ipomíná chudokrevného p?íbuzného první varianty, která sice neoplývala extrémní rychlostí, ale byla schopná trvale udr?et slu?né tempo v hodnotách 6-19 kB/s (p?i del?ím stahování v?t?ích soubor? 15-19 kB/s). Nová varianta 512/128 kb/s se sice v sou?asné dob? pohybuje dle m??ení v rozmezí 1-30 kB/s (nutno ?íci, ?e je to dost málo, vezmete-li v úvahu max. teoretickou rychlost), ale nejhor?í na celé v?ci je skute?nost, ?e v?t?inu ?asu stráví v hodnotách 1-5 kB/s, co? je opravdu zdrcující situace!! K ?emu je vám skute?nost, ?e to pr?m?rn? jednou za deset minut na 1 sekundu vylítne na 30 kB/s, kdy? pak zbytek stahování dat strávíte v mizivých ?íslech.

Musím se p?iznat, ?e m? sou?asný aktuální stav velmi zará?í a jsem opravdu zv?davý, zda se celá situace n?jakým zp?sobem zlep?í.

Záv?rem bych rád vyzval v?echny ?tená?e, kte?í mají jakékoliv stejné nebo jiné zku?enosti s ADSL technologií, aby neváhali a p?ipojili se k debat? nap?íklad prost?ednictvím komentá?e a umo?nili tak vytvo?it lep?í a ucelen?j?í obrázek o aktuálním stavu této technologii v ?R.

Související články:
O?iveno: ADSL a datové limity! (05.04.2006)
Osobní zku?enost s ADSL (17.10.2003)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 967 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.