Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

phpRS verze 2.8.0

Ji?í Luká? - phpRS - 25. 02. 2006 - 26860 přečtení

A je to tu! Dnes - 25. února 2006 - mám tu ?est, oficiáln? vám p?edstavit novou verzi redak?ního a informa?ního systému phpRS s po?adovým ?íslem 2.8.0. Tato nová verze p?iná?í ?adu novinek, mezi které nap?íklad pat?í zcela nový ?tená?ský p?ístupový management nebo zna?n? inovovaný reklamní subsystém. Pomyslnou t?e?ni?kou na dortu je zcela jist? nový výchozí layout, který v?em u?ivatel?m phpRS systému dostate?n? prezentuje velkou grafickou svobodu, kterou vám tento systém poskytuje.

Je?t? ne? se pustím do popisu nové verze redak?ního systému phpRS, tak bych vás rád upozornil na skute?nost, ?e koncem b?ezna 2006 (tedy zhruba za m?síc) vyjde speciální CD verze tohoto redak?ního systému, která bude samoz?ejm? obsahovat i n?jaký ten bonusový materiál.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v2.6.5:
 • P?IDÁN NOVÝ ?TENÁ?SKÝ P?ÍSTUPOVÝ MANAGEMENT - Jednou z nejd?le?it?j?ích novinek této verze je vytvo?ení speciálního ?tená?ského p?ístupového managementu, který v kombinaci s registrací ?tená?? a nastavením jednotlivých ?ástí phpRS systému umo??uje zp?ístupnit nebo naopak zakázat vybraným ?tená??m konkrétní informace (?lánky, bloky, soubory). ?tená?ský p?ístupový subsystém je zalo?en na principu "ohodnocených level?", kde vy??í hodnota znamená vy??í p?ístupová práva respektive vidím v?e, co má ni??í level nebo je rovno mému levelu. - Sou?ástí inovace ?tená?ských profil? byla i zm?na interních proces? souvisejících s autorizací ?tená?? a generováním nových (úpravou existujících) profil?.

  Více o novém ?tená?ském p?ístupovém managementu se dozvíte v ?lánku "PREVIEW: phpRS verze 2.8.0" zde na Super Sv?t?.

 • INOVACE PHP KÓDU ? PHP kód redak?ního systému pro?el kompletní inovací s d?razem na zefektivn?ní výkonu systému, zm?nu uvození PHP jazyka (zkrácené zna?ení <? nahrazeno oficiálním <?php) a vým?nu databázových PHP funkcí mysql_* za vlastní zástupné phpRS databázové funkce phprs_sql_* (primárním cílem této novinky je umo?nit snadný p?echod mezi funk?ní sadou MySQL a MySQLi - MySQLi je podporováno od MySQL DB serveru verze 4.1.0 a vy??í).

 • ROZ?Í?ENÍ REKLAMNÍHO SUBSYSTÉMU - Reklamní subsystém byl roz?í?en o nové funk?ní a statistické mo?nosti. Reklamní subsystém je nyní snadn?ji p?ístupný z více ?ástí phpRS systému (nap?. v rámci phpRS layout? a phpRS plug-in? lze pro p?ístup vyu?ít n?kterou ze speciálních p?ístupových funkci: Banners, Banners_str, Banners_kampan nebo Banners_prvek; v rámci ?lánk? lze vyu?ít novou phpRS zna?ku) a poskytuje komplexn?j?í náhled na úsp??nost a mno?ství zobrazení reklamy na webu.

 • ÚPRAVA ADMINISTRA?NÍHO ROZHRANÍ ? V rámci zefektivn?ní a usnadn?ní ovládání redak?ního systému phpRS pro?lo administra?ní rozhraní sjednocením vzhledu a chování v?ech ovládacích a naviga?ních prvk?. - Sou?ástí této zm?ny je i men?í roz?í?ení pou?itých CSS styl? a vytvo?ení speciálního CSS souboru pro styly pou?ité v administraci (adresa: "image/admin.css").

 • NASTAVENÍ KÓDOVÁNÍ GENEROVANÝCH STRÁNEK ? Do phpRS systému byl integrován komplexní p?ístup ke kódování www stránek; pou?ité kódování se centráln? nastaví v konfigura?ním souboru "config.php" a je pak následn? p?ená?eno do v?ech dynamicky fungujících ?ástí phpRS systému v?etn? generátoru e-mailu.

 • ÚPRAVA STRUKTURY SYSTÉMU - P?ed?lána ?ást souborové struktury klientského rozhraní phpRS systému. Hlavním cílem této zm?ny je v?t?í p?ehlednost a nutnost separace n?kterých ?ástí kódu od zbytku.

 • PHPRS LAYOUT ENGINE - Aktualizací také pro?el phpRS layout engine, který zaznamenal významné roz?í?ení definice pou?itých CSS styl? (cílem je v?t?í a citliv?j?í schopnost úpravy designu webu) a roz?í?ení ?lánkové ?ablony o jeden nový podtyp (tzv. "zákazový"). - Tento nový podtyp ?ablony se pou?ije v p?ípad?, ?e je aktivní kontrola ?tená?ských level? a jako reakce na záporné vyhodnocení level? se má zobrazit "zákazová ?ablona". - P?íjemnou sou?ástí roz?í?ení definice CSS styl? je i navazující odstran?ní n?kterých zbyte?ných formátovacích HTML tabulek.

 • ZM?NA VÝCHOZÍ KONFIGURACE PHPRS SYSTÉMU - P?edinstalovaný vzorový layout FreeStyle 2006.

 • DAL?Í MEN?Í INOVACE:

  • Mo?nost zakázání zobrazení ?lánku na hlavní stránce.
  • Mo?nost ?azení rubrik v dynamickém výpisu podle priority rubriky.
  • Mo?nost svázání ankety se ?lánkem.
  • Mo?nost p?ímého uploadu souboru do download sekce skrze webové rozhraní (v souboru "config.php" se nastavuje cílový adresá?).
  • Zm?na zp?sobu generování grafických výsledkových prou?k? u systémového bloku "Ankety" (zru?eno pou?ití dynamického generátoru obrázk?).
  • Do vyhledávacího enginu (soubor search.php) p?idán parametr ovliv?ující t?íd?ní výsledku vyhledávání
  • Do ?tená?ského rozhraní byla p?idána nová globáln? dostupná funkce na stránkování SestavNavigacniListu (soubor specfce.php).
  • P?idána podpora dynamické tvorby META tagu keywords do phpRS layout enginu (obsah META tagu se ?erpá z definice ?lánku; konkrétn? z polo?ky "Slovní spojení odpovídající danému ?lánku").
  • Inovována uploadovací funkce u interní obrázkové galerie; výsledkem je zvý?ení kompatibility této funkce s v?t?ím po?tem nastavení webhosting?.
  • V administraci ?lánk? byly roz?í?eny filtra?ní schopnosti naviga?ního boxu o mo?nost omezení výpisu na konkrétní rubriku.
D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí vý?e zmín?ných strukturálních a funk?ních zm?n phpRS systému je také úprava phpRS databáze, která je popsána v souboru: "zmeny2-6-5_2-8-0.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován.

POZOR! ZM?NA OBSAHU SOUBORU config.php! - Soubor "config.php" pro?el roz?í?ením konfigura?ních mo?ností a atribut?.

POZOR! ZM?NA VERZE LAYOUT ENGINE SOUBOR?! - Od verze 2.8.0 vyu?ívá ke své ?innosti redak?ní systém phpRS "layout engine soubory" verze 2.7! V??i verzi 2.6 do?lo v definici layoutu k následujícím zm?nám: Byla zru?ena prom?nná $layoutkodovani v souboru lengine.php (nahrazena vy??í centrální prom?nnou $GLOBALS['rsconfig']['kodovani'], která se definuje v souboru "config.php"); p?idán nový podtyp ?lánkové ?ablony ozna?ený jako "zakazany" - funguje ve spolupráci se ?tená?ským p?ístupových managementem; p?epracována a roz?í?ena definice CSS styl? - výsledkem je zvý?ení mo?ností nastavení vzhledu webu a efektivn?j?í práce se styly.

Kompletní p?ehled v?ech modifikovaných soubor? najdete v souboru "seznam_souboru.txt", který je standardní sou?ástí ka?dé oficiální phpRS verze!

phpRS v2.8.0 si m??ete stáhnout v download sekci!

[Akt. známka: 0,04 / Počet hlasů: 25] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 2903 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.