Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Databázový sv?t 2003

Tisková zpráva - Press - 22. 10. 2003 - 7020 přečtení

Na za?átku prosince po?ádá informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t (www.dbsvet.cz) a Centrum pro výzkum informa?ních systém? (www.cvis.cz) 1. ro?ník seminá?e o databázových technologiích - Databázový sv?t 2003.

Nosným tématem akce je problematika výb?ru vhodné databázové platformy. Více informací najdete ní?e v samotném tiskovém prohlá?ení.

Databázový sv?t 2003

Jak správn? vybrat databázovou platformu

4.12.2003, Univerzita Tomá?e Bati, Zlín

Po?adatel:
Informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t (www.dbsvet.cz) a Centrum pro výzkum informa?ních systém? (www.cvis.cz).

Cíl seminá?e:
Seminá? by m?l odpov?d?t na otázky, podle jakých kritérií vybírat databázové platformy pro r?zná pou?ití s p?ihlédnutím na ochranu investic a celkové náklady na vlastnictví. Smyslem není uva?ovat pouze o velikosti ?i slo?itosti databázového ?e?ení, ale podle d?le?itosti se zam??it také na vztah k ostatním stavebním prvk?m podnikové informa?ní architektury.

V rámci seminá?e budou také vyhlá?eny výsledky t?etího ro?níku sout??e „Databázový produkt roku 2003“, která prob?hne formou ?tená?ské ankety a hlasování odborné komise v pr?b?hu listopadu 2003.

Místo konání:
Univerzita Tomá?e Bati ve Zlín?
Fakulta managementu a ekonomiky
Wichterleho sál
Mostní 5139
760 01 Zlín

Program:
11:30 - 12:00Registrace
12:00 - 12:05Zahájení
Ing. Marek Kocan, Databázový sv?t a
Ing. Petr Sodomka, Ph.D., CVIS-?SSI
12:05 - 12:20Postavení databázových platforem
v podnikové informa?ní architektu?e
Ing. Václav Kadlec, Fakulta informatiky, MU v Brn?
12:25 - 13:00Kritéria výb?ru aneb podle ?eho se rozhodnout?
Ing. Marek Kocan, Databázový sv?t
13:05 - 13:35XML a databáze
Martin Chmela?, Cleverlance
13:35 - 13:50P?estávka
13:50 - 14:30Pro? pou?ít nástroj CASE?
doc. Ing. Václav ?epa, CSc.,
Katedra informa?ních technologií, V?E v Praze
14:35 - 15:05Open Source databázové platformy – lákavá alternativa?
Pavel Císa?, IBPhoenix
15:05 - 15:20P?estávka
15:20 - 15:50Chcete vlastní vývojový nástroj pro databázové aplikace?
Ing. Du?an Koutný, NewLink Moravia
15:55 - 16:15 SMS zprávy a jejich profesionální vyu?ití pro správce IT
Ing. Pavel Poní?il, KONZULTA Brno
16:20 - 16:45Nepá?i sa vám ?iadny databázový server? Vytvorte si vlastný!
Ján Tungli, DATAPAC Slovensko
16:50 - 17:00Vyhlá?ení výsledk? sout??e „Databázový produkt roku 2003“
Ing. Marek Kocan, Databázový sv?t
17:05 - 17:45 Panelová diskuse na téma
„Budoucnost databázových technologií“
moderuje Ing. Marek Kocan, Databázový sv?t

Abstrakty p?edná?ek:

Postavení databázových platforem v podnikové informa?ní architektu?e
Ing. Václav Kadlec, Fakulta informatiky, MU v Brn?
Databázové platformy p?edstavují jeden ze základních kamen? podnikové informa?ní architektury a v ?ádném p?ípad? je nelze pova?ovat za osamocené ostr?vky. Rozhodování o vhodné platform? je tak ovlivn?no nejen na?imi po?adavky, ale také nutností p?ipojit danou databázovou platformu k ostatním stavebním prvk?m podnikové architektury. Volba vhodné platformy tak m??e být ovlivn?na celou ?adou okolností, které nemusí být na první pohled patrné. P?edcházení p?ípadným problém?m by tedy m?lo za?ít na úrovni pochopení role a pozice databázových platforem v celé podnikové architektu?e.

Kritéria výb?ru aneb podle ?eho se rozhodnout?
Ing. Marek Kocan, Databázový sv?t
Vybrat vhodnou databázovou platformu není jednoduché a v?e závisí na celé ?ad? okolností. Bez znalosti dopl?ujících informací o po?adavcích na výslednou aplikaci jednozna?n? ur?it vhodnou platformu ani nelze. Na jaké technologické mo?nosti se ov?em p?i plánování aplikace a výb?ru provozního prost?edí zam??it? P?ísp?vek si klade za cíl rozd?lit problematiku výb?ru do samostatných kvalitativních kategorií v?etn? zp?sob? vyhodnocení procesu výb?ru a popsat mo?nosti uplatn?ní kritérií výb?ru vhodné databázové platformy v praxi.

XML a databáze
Martin Chmela?, Cleverlance
XML je dnes b??n? pou?ívaným formátem pro popis dat. Bývá vyu?íván pro mnoho ú?el? – aplikace jej vyu?ívají k ukládání svých konfigura?ních soubor? a datových výstup?; nezastupitelnou roli pak hraje v oblasti integrace a vým?ny dat mezi heterogenními systémy. Dnes je podpora XML dat integrována i do databázových server?, av?ak v praxi se stále setkáváme s tím, ?e jen málo vývojá?? je schopno tuto podporu vyu?ít a zbyte?n? programují vlastní funkce pro práci s XML.
Jak podporují nejroz?í?en?j?í databázové servery ukládání, zpracovávání a prohledávání XML dat? Jaké jsou výhody ukládání XML dat do rela?ních databází a mo?nosti vyu?ití v praxi? Tuto problematiku bychom cht?li v na?em p?ísp?vku p?iblí?it a vnést trochu sv?tla do t?chto doposud nep?íli? probádaných oblastí.

Pro? pou?ít nástroj CASE?
doc. Ing. Václav ?epa, CSc., Katedra informa?ních technologií, V?E v Praze
Za p?ldruhé desetiletí své existence se nástroje CASE (Computer Aided System Engineering) usadily ji? jako b??ná sou?ást vývojá?ského instrumentaria. P?esto je kvalitní výb?r takového nástroje, zejména od?vodn?ní smysluplnosti jeho pou?ití, a to zvlá?t? ve smyslu ekonomickém, stále nep?íli? snadnou a vpravd? expertní zále?itostí. P?ízna?né je, ?e problematická není ani tak stránka náklad?, jako spí?e p?ínos?. Klí?ovou p?í?inu je bezesporu nutné chápat v nej?ir?ích souvislostech, krom? technických té? metodických a organiza?ních, co? bezpe?n? vede a? ke kategoriím jakosti, rizik, znalostí apod. Celou situaci navíc p?iost?uje fakt, ?e tyto nástroje se ji? dávno netýkají pouze vývoje softwarových aplikací, ale dnes prostupují prakticky v?emi oblastmi ?ízení podniku.
P?ísp?vek si klade za cíl poodhalit tyto souvislosti a upozornit na významnou pot?ebu vnímat nástroje CASE práv? v nich. Taková diskuse pou?ití CASE vede od tradi?ního pohledu „odborného“, spí?e k pohledu „u?itnému“ – pohledu na celkové náklady na vlastnictví, návratnost investic a jejich ochranu a je?t? dál, a? k pohledu strategického ?ízení podniku jako celku.

Open Source databázové platformy – lákavá alternativa?
Pavel Císa?, IBPhoenix
Open Source nebo Free Software p?edstavuje stále lákav?j?í alternativu ke svým komer?ním prot?j?k?m. V oblasti databázových platforem pak stojí za pozornost p?edev?ím produkty MySQL, PostgreSQL a Firebird. Tento p?ísp?vek si klade za cíl pojmenovat a p?ehledn? shrnout kladné ale i záporné stránky pou?ití uvedených systém? a Open Source databázových platforem obecn?.

Chcete vlastní vývojový nástroj pro databázové aplikace?
Ing. Du?an Koutný, NewLink Moravia
Geronimo je p?vodní komplexní programovací prost?edí, které poskytuje sadu nástroj? pro jednoduchý a rychlý vývoj aplikací v post-rela?ní platform? Caché firmy Intersystems. Geronimo nabízí plné vyu?ití síly Caché v?etn? jeho objektového skriptovacího jazyka. Toto vývojové prost?edí umo??uje tvorbu aplikací v grafickém u?ivatelském prost?edí, které jsou poté provozovány s vyu?itím architektury tenkého klienta a standardního TCI/IP protokolu pro p?ipojení k databázi. Cílem p?edná?ky je seznámit ú?astníky také s d?vody pro tvorbu vlastního vývojového prost?edí a s úskalími p?i realizaci na?eho zám?ru.

SMS zprávy a jejich profesionální vyu?ití pro správce IT
Ing. Pavel Poní?il, KONZULTA Brno
Novým komunika?ním systémem se stává SMS zpráva, která se t??í n?kolika výhodám (cenou, rychlostí, adresností, ...) v?etn? té, ?e ji lze automatizovan? poslat z libovolného IS. Výhodou systému SMS Operátor je i to, ?e je postaven nad MS SQL, ?ím? je systém jednodu?e, ale robustn? ?kálovatelný dle po?adavk? na zát?? od jednotlivých klient?. Jednou z profesionálních mo?ností nasazení SMS komunikace je speciální komponenta, která b??í obecn? nad libovolnou databázovou platformou.

Nepá?i sa vám ?iadny databázový server? Vytvorte si vlastný!
Ján Tungli, DATAPAC Slovensko
Nevyhovuje vám ?ádná ze sou?asných databázových platforem? Chcete ?i pot?ebujete vyu?ívat n?co, co sou?asné produkty nenabízí? Je-li alespo? jedna odpov?? kladná, mo?ná nastal ?as vytvo?it si vlastní databázový server. Cílem p?edná?ky je seznámit s na?imi zku?enostmi p?i vývoji vlastní databázové platformy pro zpracování rozsáhlých dat v prost?edí ultratenkých klient?.

Registrace:
Ú?ast je po p?edchozí registraci na serveru Databázový sv?t (www.dbsvet.cz) zdarma. Místo konání, termín a ?asový harmonogram seminá?e je zvolen tak, aby bylo mo?né p?ivítat v?echny zájemce z celé ?eské republiky a Slovenska.

Kontakty:
Ing. Marek Kocan, Databázový sv?t
marek.kocan@dbsvet.cz
tel: +420 723 075 369
fax: +420 545 219 199
?romova 53
643 00  Brno

Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.