Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 37 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-37 |
WWW

Google Writely: Textový editor on-line

Josef Nádb?la - WWW - 10. 10. 2006 - 14230 přečtení

Nevydr?el jsem to a rozhodl se podívat na nejnov?j?í produkt od firmy Google, který si natolik fandí, ?e chce být plnohodnotnou konkurencí textovým editor?m Microsoft Word nebo OpenOffice.

Celý článek... | Počet komentářů: 1215 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

WWW

Google Analytics - nástroj pro webmastery

Josef Nádb?la - WWW - 09. 10. 2006 - 13262 přečtení

Firma Google se v poslední dob? profiluje mno?stvím zajímavých internetových nástroj?. Ohromující je trojrozm?rná mapa sv?ta Google Earth, projekt on-line textového editoru Writely a obzvlá?t? u?ite?ným je nástroj, který se jmenuje Google Analytics.

Celý článek... | Počet komentářů: 1072 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

WWW

Líbí se vám weby státní správy?

Ji?í Luká? - WWW - 18. 08. 2006 - 10477 přečtení

Mn? tedy ne a musím dodat, ?e nekvalita n?kterých web? m? p?ímo ?okovala. A to jsem ani nezkoumal jejich funk?nost; zam??il jsem pouze na vzhled a navigaci. Zkrátka hr?za, ale co bych cht?l od státu, který dlouhá léta Internet úpln? ignoroval a dost mo?ná ho pova?oval i za svého nep?ítele.

Celý článek... | Počet komentářů: 48 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

WWW

mylinks.cz

Promotion článek - WWW - 01. 06. 2006 - 10269 přečtení

mylinks.cz je projekt, který filozofií vychází z "oblíbených" ("zálo?ek") internetových prohlí?e??, ale nabízí mnohem více mo?ností. Projekt je zam??en hlavn? na mladé lidi a v?echny, kte?í aktivn? pracují s internetem. Ú?elem je nabídnout slu?bu umo??ující p?idat, uchovat, administrovat a p?edev?ím sdílet oblíbené odkazy nap?í? internetem.

Celý článek... | Počet komentářů: 1144 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

WWW

Nejlep?í redak?ní systém ? utopie nebo realita?

Ji?í Luká? - WWW - 11. 02. 2006 - 33464 přečtení

Hledali jste nebo stále je?t? hledáte pro sv?j web vhodný redak?ní systém? Pokud ano, tak vás ur?it? napadla my?lenka, zda existuje n?jaký "nejlep?í z nejlep?ích" redak?ních systém?, který by svou konkurenci p?ed?il ve v?ech mo?ných m??itelných parametrech.

Cílem tohoto ?lánku je pokusit se najít odpov?? na tuto dosti komplikovanou a ?asov? velmi náro?nou otázku, která se m??e zdá z titulu své povahy tém?? ne?e?itelná.

Celý článek... | Počet komentářů: 54 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

WWW

GLOSA: Je skute?n? vzhled webu to nejd?le?it?j?í?

Ji?í Luká? - WWW - 17. 01. 2006 - 24314 přečtení

ANO i NE. Zále?í na úhlu pohledu a cílové skupin?. Tolik nezaujatá ?i spí?e diplomatická odpov??. ? Poslední dobou mám v?ak pocit, ?e pro "obchodníky" neexistuje ?ádná jiná odpov?? ne? ANO a tak jsem se rozhodl napsat tento protestní ?lánek, ve kterém se stavím na druhou stranu "barikády".

Celý článek... | Počet komentářů: 35 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

WWW

SMSden.com: Zpoplatn?ní internetového obsahu a slu?eb pomocí SMS (3.)

Promotion článek - WWW - 21. 07. 2005 - 11649 přečtení

V sou?asné dob? je dokon?ena nová verze SMSden clienta (3.0), která podporuje p?ijímání plateb z více zemí a ov??ování telefonního ?ísla platícího u?ivatele nap?íklad pro pot?eby autentifikace registrovaných u?ivatel?. V nejbli??í dob? budou k dispozici mikroplatby na Slovensku a b?hem roku je plánováno roz?í?ení do n?kterých evropských zemí. ...

Celý článek... | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

WWW

SMSden.com: Zpoplatn?ní internetového obsahu a slu?eb pomocí SMS (2.)

Promotion článek - WWW - 15. 07. 2005 - 10698 přečtení

Prost?ednictvím systému SMSden m??e kdokoli, kdo vlastní mobilní telefon, platit bez jakýchkoli vedlej?ích náklad? za ve?keré internetové slu?by zpoplatn?né pomocí SMSden.com s rychlostí odezvy na platbu men?í ne? jedna minuta (a obvykle men?í ne? dvacet vte?in). ...

Celý článek... | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

WWW

SMSden.com: Zpoplatn?ní internetového obsahu a slu?eb pomocí SMS (1.)

Promotion článek - WWW - 13. 07. 2005 - 10898 přečtení

Zpoplatn?ní internetových slu?eb - pomocí mikroplateb - umo??uje vznik slu?bám, které dosud nemohly být adekvátn? ohodnoceny ?ádným z doposud dostupných platebních prost?edk?, ať u? hotovostním, ?i bezhotovostním. Umo??uje rovn?? p?im??ené ohodnocení slu?eb, které musely být dosud poskytovány zdarma, ?i pouze s výnosy z poskytování reklamních ploch, které nikdy nemohou zaru?it trvalý p?íjem a jejich oblíbenost dramaticky upadá. ...

Celý článek... | Počet komentářů: 30 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

WWW

RECENZE: Pivní tácky

Jan Horák - WWW - 06. 06. 2005 - 16557 přečtení

Internet dnes slou?í lidem v?ech zájm?, a tak není divu, ?e i weby s pivní tématikou si stále více nachází své p?íznivce. Ke ka?dé sklence oroseného zlatavého nápoje ale pat?í i tácek, bez kterého by správný piva? byl p?inejmen?ím o n?co o?izen. Jejich funkcí dnes u? ale není jen zabra?ovat p?ípadným kapkám omo?ení stolu ? pivní tácky se vedle po?tovních známek staly jedním z nejoblíben?j?ích sb?ratelských artikl?. A práv? to je hlavním tématem stránek, o kterých bude nyní ?e? ? www.pivni-tacky.cz.

Celý článek... | Počet komentářů: 2103 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

WWW

RECENZE: HiFiShop

Jan Horák - WWW - 15. 01. 2005 - 14873 přečtení

Internetové obchody v posledních letech zaznamenaly neskute?ný r?st. Sami u?ivatelé internetu si dokázali b?hem krátké doby vybrat kvalitní obchody, které jim mají co nabídnout. Proto jednou za ?as neu?kodí podívat se n?kterým z nich na zoubek.

Dnes na nás ?eká internetový obchod HiFiShop.cz.

Celý článek... | Počet komentářů: 40 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

WWW

RECENZE: Webu pro v?echny sb?ratele

Jan Horák - WWW - 07. 01. 2005 - 11340 přečtení

Sb?ratelé jsou i dnes v?ude mezi námi. A? se to m??e zdát jakkoliv divné, vzpome?te sami, co v?echno jste sbírali jako d?ti. Bohu?el (nebo mo?ná bohudík :-) to v?t?in? nevydr?elo ani p?es pubertu. I p?esto je tu ale mezi námi nezanedbatelná sb?ratelská men?ina, o které není pochyb, ?e si zaslou?í vlastní internetové stránky. A práv? o jednom takovém webu bude nyní ?e?.

Celý článek... | Počet komentářů: 1037 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

WWW

RECENZE: Portálu ?eské hosp?dky

Jan Horák - WWW - 04. 01. 2005 - 12640 přečtení

Je?t? donedávna jsem ani netu?il, ?e na ?eském internetu existuje tak rozsáhlá databáze hosp?dek, jakou m??ete nalézt práv? na portále ?eské-hosp?dky.cz. P?edstavte si nap?íklad volný ve?er a kamarádi se ji? naléhav? ptají, kam se p?jde. Internet po ruce, ale jen p?t minut ?asu. A práv? v tuto chvíli je nejlep?í ?as pro zmín?ný web. Portál ?eské-hosp?dky.cz je toti? p?edev?ím velmi rozsáhlou databází hosp?dek, restaurací, pivnic, vináren, kaváren, ?ajoven, motorest?, pizzerií, sportovních i hudebních klub? a nalezneme tady i n?jaké cukrárny.

Celý článek... | Počet komentářů: 32 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

WWW

WEBMIX: Toulky Internetem (15)

Ji?í Luká? - WWW - 07. 01. 2001 - 11482 přečtení

?KOLA HROU
aneb kde sehnat maturitní otázky, seminární práce a jiné ?kolní pom?cky!

Celý článek... | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

WWW

WEBMIX: Toulky Internetem (14)

Ji?í Luká? - WWW - 28. 05. 2000 - 10316 přečtení

NABÍT SI MOBIL ?I NENABÍT, TO? OTÁZKA, TV SCAN

Celý článek... | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-37 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.