Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 100 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-100 |
Informace

Váno?ní svátky se blí?í ... radujme se!

Ji?í Luká? - Informace - 07. 12. 1998 - 4043 přečtení

Nevím jak vy, ale já ten p?edváno?ní zmatek p?ímo miluji! V?echny ulice ve m?st? se naplní davy koup?chtivých lidí, kte?í nemají ?ádné zábrany a zkupují v?e, na co p?ijdou. Peníze se jenom to?í a vesele m?ní své majitele. Mo?ná se divíte a v duchu se ptát: "Jestli pak nevlastní n?jaký ten ?ikovn? umíst?ný obcho?á?ek p?ímo ve st?edu p??í zóny!" - Ne, né. Musím vás bohu?el zklamat, ?ádný takový ochod zatím nevlastním, ale doufám (v??ím, ...), ?e se to snad mo?ná zm?ní. V?dyť podnikat dnes m??e ka?dý. A práv? v dob? Vánoc a váno?ních svátk? m? v?dy tato my?lenka za?ne lákat! Opravdu si nejsem jistý ?ím to asi bude ...!?

Celý článek... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Jsme zde ji? t?i m?síce!

Ji?í Luká? - Informace - 03. 12. 1998 - 3812 přečtení

Ano, zdá se to mo?ná neuv??itelné, ale je to tak. Internet-?asopis Super sv?t oslaví 6. prosince své ji? t?ím?sí?ní výro?í!

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

SPT Telecom - Nastal ?as pro rekapitulaci!

Ji?í Luká? - Informace - 30. 11. 1998 - 5810 přečtení

Ano. Opravdu si myslím, ?e nastal ten vhodný ?as, abychom v?e shrnuli a utvo?ili jsme si kone?n? celkový obrázek o vzniklé situaci. Óo, pardon - zapomn?l jsem vám vlastn? ?íci, ?e se chystám na zhodnocení celé akce "Internet proti monopolu". Mo?ná se vám to bude zdát p?ed?asné, ?i snad naopak opo?d?né hodnocení, ale já si myslím, ?e práv? nyní máme dostatek fakt? pro reálné shrnutí výsledk?, které z této akce vze?ly.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Od v?eho kousek ...

Ji?í Luká? - Informace - 26. 11. 1998 - 4556 přečtení

Je st?eda odpoledne a já je?t? po?ád nevím, o ?em by m?l být ná? ("m?j") pravidelný ?tvrte?ní úvodník i-?asopisu Super sv?t. A práv? z d?vodu absence velké lidové/sv?tové my?lenky, ?i snad "jen" události, jsme zvolil jako hlavní techniku psaní dne?ního úvodníku tzv. "Techniku gulá?ové polévky". Zkrátka a dob?e vás chci upozornit na skute?nost, ?e dne?ní úvodník nebude mít své hlavní nosné téma, co? ov?em není v?bec na ?kodu, proto?e se alespo? dozvíte více informací.

Ale nyní ji? dost ?e?í a jdeme na v?c.


Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Nový senát & Kolik nás bude stát Internet?

Ji?í Luká? - Informace - 23. 11. 1998 - 4249 přečtení

Proto?e venku mrzne a kon?í víkend, usedám za sv?j po?íta? a pomalu se chystám napsat pond?lní úvodník. Za?ínám uva?ovat o vhodném tématu, ?i dokonce tématech. Áaa, ji? m? jedno napadlo. Née! Hnedle dv?. - Tak asi n?jak tak to vypadalo v mé hlavn? asi p?ed p?ti minutami. Nyní ji? mám jasno. Jako první vhodném téma jsem zvolil: "Senátní volby (do 1/3 senátu)," a jako druhé: "Nový cenový návrh monopolního SPT Telecomu za pou?ití telefonní linky k p?ipojení do sít? sítí - Internetu."

Celý článek... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Volby & Internet stávkuje

Ji?í Luká? - Informace - 19. 11. 1998 - 4089 přečtení

Je st?eda ve?er. Ob? hlavní zpravodajské relace (na ?T1 a NOV?) ji? skon?ili a já usedám ke svému po?íta?i, abych vám mohl prost?ednictvím tradi?ního ?tvrte?ního úvodníku p?iblí?it své dojmy z demonstrace za podporu Internetu s názvem "Internet proti monopolu".

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Akce "Internet proti monopolu" vrcholí

Ji?í Luká? - Informace - 16. 11. 1998 - 4953 přečtení

Proto?e se blí?í konec víkendu, pou?tím se do psaní dal?ího pond?lního úvodníku v po?adí ji? dvaadvacátého. Kdy? jsem se zamý?lel nad obsahovou stránkou dne?ního pond?lního úvodníku, uv?domil jsem si, jak je pro nás vlastn? dne?ním dnem za?ínající 47. týden velmi d?le?itý. V?dyť se dovíme výsledky komunálních voleb, dále kte?í kandidáti ze senátorských voleb postupují do druhého kola a v neposlední ?ad? budeme mít v?ichni mo?nost zú?astnit se akce "Internet proti monopolu"! Na jeden týden je toho trochu moc, nemyslíte (Ne, ne, to byla sranda)?

Celý článek... | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Den "D" se blí?í! (jak v politice, tak i na Internetu)!

Ji?í Luká? - Informace - 12. 11. 1998 - 4377 přečtení

Je de?tivé úterý a já jsem za?al p?ed?asn? psát tento jinak ?tvrte?ní úvodník Super sv?ta. Poznámka pro zv?davé: D?vod je prostý. Ve st?edu a ?tvrtek budu na obchodní cest? mimo své sou?asné bydli?t? v Pardubicích, kde je také hlavní centrum na?eho ?asopisu a já bych tak pravd?podobn? nem?l ?as, v?as aktualizovat ná? Super sv?t. Z t?chto d?vod? jsem zvolil variantu p?edepsání ?tvrte?ního úvodníku do zásoby!

Celý článek... | Počet komentářů: 34 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Internet proti monopolu & Jak jsem na tom s p?iblí?ením k EU

Ji?í Luká? - Informace - 09. 11. 1998 - 3963 přečtení

Minulý týden (2. 11. 1998) jsem vás v pond?lním úvodníku s názvem "STP Telecom a Microsoft v?dí co cht?jí" informoval o zdra?ení, podle ?eského Telecomu nutném "rebalancování", tarif? za jím poskytované telekomunika?ní slu?by.

Je?t? asi p?ed týdnem (?i maximáln? dv?ma) to vypadalo, jako by jsme byli ochotni se s tím smí?it. Ale co se nestalo. Po?ínaje za?átkem minulého týdne se vody za?aly vrásnit, a? se úpln? rozvodnily a nastala potopa.


Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Dvoum?sí?ní výro?í

Ji?í Luká? - Informace - 05. 11. 1998 - 4038 přečtení

Ano, opravdu tomu jsou ji? dv?ma m?síce, co jsem se rozhodl realizovat svou "vizioná?skou" my?lenku pokud mo?nost nestranného v?ezahrnujícího i-zpravodajského média, které by bylo na Internetu 24 hodin denn? k dispozici. Nebyl jsem sice první, kdo se rozhodl vydávat na ?ESKÉM Internetu tzv. elektronický/internetovský ?asopis, ?i chcete-li noviny, ale zase se nedá ?íci, ?e bych byl a? tak pozadu. V?dyť i ty "nejlep?í z nejlep?ích" Sv?t namodro, Neviditelný pes, Lupa, ?eské noviny, MOBIL Server, nebo Novinky.CZ tu nejsou déle ne? dva a p?l roku. Nap?íklad zpravodajský server Novinky.CZ je v provozu teprve od roku 1998!

Celý článek... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

STP Telecom a Microsoft v?dí co cht?jí

Ji?í Luká? - Informace - 02. 11. 1998 - 4751 přečtení

Je ned?le, první listopadový den a já za?ínám psát pond?lní ji? v po?adí 18-tý úvodník. Nejprve bych se cht?l tak trochu omluvit za to, ?e jsem se p?íli? mnoho nev?noval rubrice HTML Helpík a Programátorova kuchy?. Proto?e jsem se rozhodl tento m?j malý dluh splatit, za?al jsem se hned v sobotu v?novat rubrice HTML Helpík. Výsledek posu?te sami. P?edem vás upozor?uji, ?e to neví rozhodn? v?e. Na o?ivení rubriky Programátorova kuchy? se chystám asi tak za týden a? dva a ji? te? vám mohu slíbit, ?e to nebude jen pouho pouhé tlachání tzv. "o ni?em", ale uvození do programování v DELPHI, vyzdvi?ení dobrých vlastností tohoto produktu, atd.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Spole?ensko-politické d?ní, díl II.

Ji?í Luká? - Informace - 29. 10. 1998 - 4879 přečtení

Proto?e se týden p?ekulil do své druhé poloviny, nastal ?as na ?tvrte?ní úvodník. A o ?em bude? Sám nevím, ale témat je docela dost.

Celý článek... | Počet komentářů: 40 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Spole?ensko-politické d?ní

Ji?í Luká? - Informace - 26. 10. 1998 - 4058 přečtení

Za?al víkend a já se bavím tvorbou a zprovoz?ováním nových slíbených rubrik na?e zpravodajského internet-magazínu. V rámci zm?n jsem dokonce upravil i Archiv Internetovských aktualit a klep?, který je te? roz?len?n dle n?kolika tématických kategorií. Doufám, ?e jsem tak p?isp?l k jeho v?t?í p?ehlednosti. Jeliko? jsem skoro celý ?tvrte?ní úvodník v?noval popisu chystaných zm?n, rozhodl jsem se, ?e vám to dnes vynahradím. Jako nosné téma dne?ního pond?lního úvodníku jsem zvolil spole?ensko-politické d?ní v na?í malé krásné zemi?ce.

Celý článek... | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

V?ude samé novinky!

Ji?í Luká? - Informace - 22. 10. 1998 - 5017 přečtení

Je st?eda ve?er. Úterý uplynulo jako voda a ?tvrtek klepe na dve?e. A já jsem kone?n? usednul ke svému po?íta?i, abych napsal tento ?tvrte?ní úvodník. V duchu p?emý?lím o ?em mám psát. Á, ji? to mám! V dne?ním úvodníku vám prozradím, co nového na vás chystáme.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

P?emý?livý úvodník

Ji?í Luká? - Informace - 19. 10. 1998 - 4004 přečtení

Proto?e se nemohu do?kat nového pracovního týdne, pí?u pond?lní úvodník ji? v sobotu ve?er. Sedím u po?íta?e a p?emý?lím, zda se bude v Kosovu vál?i ?i zda se Slobodan Milo?evi? projeví jako rozumný v?dce a ustoupí.

Celý článek... | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-100 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.