Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 7 (z celkem 82 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-82 |
phpRS

Vyberte si sv?j layout aneb nav?tivte na?i phpRS databanku layout?!

Ji?í Luká? - phpRS - 12. 08. 2001 - 21500 přečtení

Proto?e redak?ní systém phpRS umo??uje od verze 1.1.0 vytvá?et na konkrétním webu nezávislé layouty - tvz. layout moduly, rozhodl jsem se - jako?to hlavní koordinátor a zakladatel tohoto projektu - na na?em serveru zalo?it první "phpRS layout databanku", která bude v?em zájemc?m neomezen? p?ístupná na na?em serveru a umo?ní tak i mén? zku?eným u?ivatel?m phpRS systému, zvolit si takový "kabát", jaký jim nejlépe sedne!

Celý článek... | Počet komentářů: 45 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Ji? je zde! Nový phpRS verze 1.2.0

Ji?í Luká? - phpRS - 07. 08. 2001 - 11418 přečtení

..., který vám a va?im ?tená??m p?iná?í mo?nost "personalizace" a dal?í zajímavé novinky!!!

Celý článek... | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Databázová struktura phpRS redak?ního systému, díl druhý

Ji?í Luká? - phpRS - 27. 07. 2001 - 6856 přečtení

V dne?ní druhém záv?re?ném dílu mého dvoudílného ?lánku o databázové struktu?e phpRS redak?ního systému vás seznámím s funkcí zbývajících ?esti databázových tabulek a základními mechanizmy, které mají zásadní vliv na chod celého redak?ního systému phpRS.

Celý článek... | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Databázová struktura phpRS redak?ního systému, díl první

Ji?í Luká? - phpRS - 25. 07. 2001 - 7643 přečtení

V sou?asné dob? databáze redak?ního systému phpRS obsahuje 11 základních r?zn? provázaných tabulek, které zaji?ťují bezproblémový chod tohoto systému a umo??ují mu nap?. uchovávat si ve?keré informace o vlo?ených ?láncích, anketách nebo aktuální konfiguraci celého systému.

Hlavním ú?elem tohoto dvoudílného ?lánku je seznámit vás pokud mo?no s celou mou filozofií databázové struktury redak?ního systému phpRS, co? by vám m?lo v kone?ném d?sledku také pomoci nap?. p?i samotné orientaci ve zdrojovém kódu tohoto systému.


Celý článek... | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

D?le?itý update: phpRS verze 1.1.1

Ji?í Luká? - phpRS - 21. 07. 2001 - 11452 přečtení

I kdy? se na první pohled m??e zdát, ?e phpRS v1.1.1 se nijak zvlá?ť neli?í od p?ede?lé verze 1.1.0, která p?inesla velmi zajímavé roz?í?ení v podob? nezávislých "layout (vzhledových) modul?", tak vás mohu ubezpe?it, ?e p?ínos tohoto nového update je více ne? znatelný, jeliko? se p?ímo dotýká stability a integritní bezpe?nosti celého phpRS redak?ního systému.

Celý článek... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS verze 1.1.0

Ji?í Luká? - phpRS - 08. 07. 2001 - 11581 přečtení

Po dvou nedávných po sob? ihned následujících updatech - v1.0.6 a v1.0.7 - byla v?era ve?er 7. 7. 2001 kone?n? uvoln?na v po?adí ji? druhá "ostrá" verze redak?ního systému phpRS ozna?ená jako 1.1.0. Krom? vylep?ení, která p?ejala z dvou vý?e zmín?ných updat?, p?iná?í také mo?nost vytvá?ení nezávislých "layout (vzhledových) modul?" a vylep?ení redak?ního vyhledávacího systému, který nyní podporuje mo?nost definice logického vztahu mezi vyhledávanými slovy.

Celý článek... | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS v1.0.5 aneb voln? ?i?itelný redak?ní systém

Ji?í Luká? - phpRS - 25. 06. 2001 - 12658 přečtení

Vá?ení ?tená?i, programáto?i, po?íta?ový nad?enci a zv?davci,

dovolte mi, abych vám p?edstavil historicky první verzi voln? ?i?itelného (GNU GPL licence) redak?ního systému phpRS, který je zalo?en na PHP skriptovacím jazyce a MySQL databázovém serveru. Celý projekt je primárn? zam??en na ?eskou internetovou obec a mezi jeho hlavní cíle pat?í: snaha o zjednodu?ení publika?ní ?innosti na Internetu a podpora za?ínajících programátor? v PHP jazyce!


Celý článek... | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-82 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.