Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 100 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-100 |
Informace

Politika & Internet

Ji?í Luká? - Informace - 04. 02. 1999 - 4378 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Kancelá?ská story

Ji?í Luká? - Informace - 25. 01. 1999 - 4791 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Podez?elé ticho a klid

Ji?í Luká? - Informace - 21. 01. 1999 - 5305 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Víkend plný zm?n a novinek

Ji?í Luká? - Informace - 17. 01. 1999 - 5624 přečtení

?tvrtek se p?ehoupl v pátek a já jsem se rozhodl, ?e b?hem víkendu kone?n? dod?lám ten "ztracený" nový layout (?i chcete-li design) na?eho ?asopisu, jen? jsem na?al na za?átku roku. Nyní ji? jen doufám, ?e nové zm?ny, které v pr?b?hu tohoto víkendu hodlám provést, budou ku prosp?chu v?ci a zp?íjemní vám tak více pobyt na na?ich WEB stránkách.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Úplatky a úplatky, v?ude samé úplatky

Ji?í Luká? - Informace - 11. 01. 1999 - 3745 přečtení

Je ned?le, pozd? k ve?eru a já jsem se teprve nyní dostal k tomu, abych stvo?il n?kolik ?ádk?, odstavc?, jen? se ve finální podob? spojí do pond?lního úvodníku. Jak ji? sám název dne?ního úvodníku napovídá, budu se v tomto pond?lním úvodníku tak trochu v?novat úplatk?m. P?edem vás upozor?uji, ?e se v ?ádném p?ípad? nejedná o shrnutí dostupných fám a fakt? o korupci p?i výb?rovém ?ízení strategického partnera pro sou?asný SPT Telecom, ale spí?e o v?eobecný pohled na situaci v na?í malé krásné zemi?ce.

Celý článek... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Evropská m?nová unie se stala realitou aneb ať ?ije Euro

Ji?í Luká? - Informace - 07. 01. 1999 - 5469 přečtení

V okam?iku prvních minut nového roku 1999 p?e?la svrchovanost národních emisních bank v 11 z 15 zemí Evropské unie na Evropskou centrální banku ve Frankfurtu nad Mohanem a tak byl dokon?en vznik Evropské m?nové unie. Euro se stalo realitou!

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Nový rok si ?ádá nové ?iny a v?ci

Ji?í Luká? - Informace - 04. 01. 1999 - 4012 přečtení

Ve ?tvrtek, 31. prosince, v pozdn? no?ních hodinách se rok 1998 ji? stal archivní zále?itostí a celá na?e planeta p?e?la do zcela nového ni?ím neposkvrn?ného roku 1999. Tuto jednoduchou skute?nost ji? post?ehl asi ka?dý ?lov?k na Zemi, ale ne ka?dý si ji? uv?domuje, jakou zodpov?dnost jsme tím na sebe jako lidstvo p?evzaly.

Celý článek... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Rok 1998 ji? kon?í, ať ?ije nový rok 1999!

Ji?í Luká? - Informace - 31. 12. 1998 - 4294 přečtení

Je úterý ve?er a já jsem se rozhodl napsat záv?re?ný (a zárove? také novoro?ní) úvodník roku 1998 (1999). Roku, který nám p?inesl hodn? pozitivního, ale také nemalé starosti, strasti a n?co málo nových vrásek na ?ele.

Celý článek... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Ach ta technika!?

Ji?í Luká? - Informace - 28. 12. 1998 - 4432 přečtení

Byl pátek ráno a já jsem usedl ke svému po?íta?i, abych provedl slíbenou aktualizaci na?eho ?asopisu Super sv?t o váno?ní úvodník. Ne, ne, m?j po?íta? byl, je?t? po?ád je a pevn? v??ím, ?e bude dlouho v po?ádku. Tak tedy po?íta? (no, spí?e BIOS) ukon?il startovní testy hardwaru a p?edal vládu nad po?íta?em mému opera?nímu systému. OS bez problému dokon?il nastartování celé sestavy a p?edal mn? "alespo?" ?áste?nou nadvládu nad PC. Zavelel jsem: "Hurá na Internet! Ať to fr?í! ...."

Celý článek... | Počet komentářů: 36 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Vánoce, vánoce p?icházejí, radujme se v?ichni, ...

Ji?í Luká? - Informace - 24. 12. 1998 - 4403 přečtení

Rtuť teplom?ru kolísá kolem bodu mrazu, sn?hová nadílka pomalu a jist? mizí z ulic na?ich m?st, lidé neustále a nep?etr?it? nakupují dárky a poslední po?ivatelné zásoby, asi v?ude se ji? kone?n? dokon?ují úklidové váno?ní práce, opozdilci rychle dostrojují své váno?ní stromky a zabalují poslední dáre?ky pro své milé a p?íbuzné, d?ti se ji? nemohou do?kat ve?e?e, leno?i p?edem na spávají hodiny, které stráví u rozbalování dárk?, pesimisté a mrzouti si mru?í své obvyklé "mudrova?ky" pod vousy, milovníci hudby si neustále dokola p?ehrávají své váno?ní desky, LP, nebo CD, a tak dále, atd. To v?e ji? neodmysliteln? pat?í ke koloritu váno?ních oslav!

Celý článek... | Počet komentářů: 29 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

V ned?li skon?ily spojenecké nálety na Irák!

Ji?í Luká? - Informace - 21. 12. 1998 - 3893 přečtení

Ano, opravdu je to tak, jak pí?i v titulku dne?ního úvodníku. V ned?li kone?n? skon?ily ve?keré spojenecké nálety na irácké vojenské cíle.

Celý článek... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Pozor, parlament schválil nové da?ové úpravy!

Ji?í Luká? - Informace - 17. 12. 1998 - 5160 přečtení

Ne, ne! Ni?eho se nemusíte bát, proto?e tentokrát to jsou pozitivní úpravy, které by nám m?li naopak n?jaké ty "krejcárky" u?et?it.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

A vít?zem se stává ...

Ji?í Luká? - Informace - 14. 12. 1998 - 4812 přečtení

Jeliko? se blí?í konec víkendu, za?ínám psát ji? tradi?ní pond?lní úvodník. Jako hlavní nosné téma dne?ního úvodníku jsem zvolil výsledky sout??í: Miss internet a ?eský slavík ´98. Dále se zmíním o stavu po?así v ?R a o situaci v mezinárodní politice.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Informace

Mrzne a? pra?tí!!!

Ji?í Luká? - Informace - 10. 12. 1998 - 4130 přečtení

Venku sn??í, fouká ledový v?t?ík a rtuť teplom?ru klesla pod bod mrazu a ustálila se na hodnot? -9°C. Asi takto stru?n? by se dala charakterizovat sou?asná teplotní situace v ?eské republice.

Nevadí! Jen ať si v?t?ík duje, jen ať p?kn? mrzne, jen ať ....


Celý článek... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-100 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.