Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 82 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-82 |
phpRS

phpRS verze ?íslo 2.3.5

Ji?í Luká? - phpRS - 15. 08. 2003 - 14530 přečtení

Dnes vy?la nová verze redak?ního a informa?ního systému phpRS ?íslo 2.3.5 a jak velí tradice, je ?as na st?edn? dlouhý informa?ní ?lánek, který vám prozradí, co nového tato verze p?iná?í a jakým zp?sobem provést p?echod ze star?ích verzí.

Pokud bych m?l hned v úvodu nazna?it hlavní novinky, tak bych ?ekl, ?e jde p?edev?ím o nový layout engine (generátor vzhledu webu) a roz?í?ený management p?ístupových práv (mo?nost omezení p?ístupu jednotlivých u?ivatel? na konkrétní sekce).

Celý článek... | Počet komentářů: 39 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Druhá betaverze phpRS v2.3.5

Ji?í Luká? - phpRS - 22. 07. 2003 - 7801 přečtení

Dnes byla uvoln?na 2. betaverze phpRS systému verze ?íslo 2.3.5, která p?iná?í dal?í náhled do blízké budoucnosti redak?ního a informa?ního systému phpRS.

Celý článek... | Počet komentářů: 29 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Náhled do blízké budoucnosti phpRS systému?

Ji?í Luká? - phpRS - 25. 06. 2003 - 8674 přečtení

Zdravím v?echny u?ivatele phpRS!

Jsem rád, ?e se s vámi mohu v tento slavnostní den, prost?ednictvím tohoto ?lánku, pod?lit o své pocity a seznámit vás s aktuálním stavem phpRS projektu.

Celý článek... | Počet komentářů: 23 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

V?e o phpRS verze ?íslo 2.2.0

Ji?í Luká? - phpRS - 26. 03. 2003 - 16153 přečtení

9. února 2003 vy?la nová verze redak?ního a informa?ního systému phpRS, verze ?íslo 2.2.0, jen? jako v?dy p?enesla velké mno?ství zajímavých novinek, které tento systém op?t posunuly o dal?í krok v p?ed.

Hlavním cílem tohoto ?lánku je seznámit vás se v?emi podstatnými inovacemi v phpRS v2.2.0.

Celý článek... | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Co v phpRS v2.2.0 není, ale ...

Ji?í Luká? - phpRS - 09. 02. 2003 - 9536 přečtení

... rozhodn? jsme na to nezapomn?li.

Celý článek... | Počet komentářů: 44 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Nové phpRS verze 2.2.0

Ji?í Luká? - phpRS - 09. 02. 2003 - 8045 přečtení

Práv? jsem uvolnil ji? v po?adí 19. verzi phpRS systému, která má oficiální ozna?ení phpRS verze ?íslo 2.2.0 a obsahuje v??i svým p?edch?dc?m ?adu velice zajímavých vylep?ení. Vzhledem k mno?ství inovací pevn? doufám, ?e si ka?dý najdou své a v?ichni budete s novou verzí spokojeni.

Celý článek... | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS v roce 2003

Ji?í Luká? - phpRS - 27. 12. 2002 - 8133 přečtení

Nový rok klepe na dve?e a v rámci phpRS projektu se chystá vydání nové verze, která s nejv?t?í pravd?podobností spat?í sv?tlo sv?ta koncem ledna a krom? ji? zve?ejn?ných inovací bude nap?íklad navíc obsahovat i zcela nový interní obrázkový management, jen? by m?l usnadnit autor?m práci s obrázky v prost?edí phpRS systému.

Hlavním cílem tohoto ?lánku je seznámit vás s p?edpokládaným rozvojem phpRS systému v novém roce a nep?ímo tak odpov?d?t na ?asto kladené otázky ohledn? budoucího rozvoje.

Celý článek... | Počet komentářů: 1180 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Popis standardního phpRS plug-in rozhraní

Ji?í Luká? - phpRS - 25. 11. 2002 - 12087 přečtení

Vá?ení u?ivatelé phpRS systému,
jsem opravdu velice rád, ?e Vám mohu nedlouho po oficiálním zve?ejn?ní my?lenky "standardního p?ipojovacího phpRS plug-in rozhraní" p?edstavit jeho první zku?ební verzi, která je ji? pln? funk?ní a umo??uje vám tak prozkoumat tento zcela nový modulární p?ístup k budoucímu funk?nímu roz?i?ování phpRS systému je?t? p?ed oficiálním vydáním jeho nové verze.

Celý článek... | Počet komentářů: 1140 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS verze ?íslo 2.1.0

Ji?í Luká? - phpRS - 22. 09. 2002 - 22715 přečtení

Po necelých dvou m?sících se op?t hlásí o slovo vývojový tým redak?ního a informa?ního systému phpRS, aby vám p?edstavil novou verzi ozna?enou ?íslem 2.1.0, která p?iná?í celou ?adu skute?n? zajímavých vylep?ení, mezi které nap?íklad pat?í zcela nový "interní zálohovací systém" a zna?n? "vylep?ený blokový systém".

Dal?í informace naleznete - jako v?dy - ní?e v ?lánku.

Celý článek... | Počet komentářů: 34 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Nová dokumentace k phpRS

Ji?í Luká? - phpRS - 07. 08. 2002 - 8438 přečtení

S radostí vám oznamuji, ?e jsme za?átkem srpna vydal "novou verzi" dokumentace k phpRS projektu, která zast?e?uje ve?keré informace týkající se tohoto projektu a vytvá?í tak velmi d?le?itý informa?ní materiál pro v?echny zájemce o phpRS GNU projekt.

Celý článek... | Počet komentářů: 1092 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS verze ?íslo 2.0.0

Ji?í Luká? - phpRS - 28. 07. 2002 - 12235 přečtení

Po t?inácti m?sících a t?ech dnech vývoje phpRS systému mám tu ?est vám oznámit, ?e jsem v?era podve?er vydal dal?í tak trochu jubilejní verzi phpRS systému ozna?enou jako verze ?íslo 2.0.0, jen? krom? n?kolika málo pom?rn? zajímavých inovací p?iná?í i zcela nový vzhled administra?ního a autorského modulu, který je, jak pevn? v??ím, mnohem p?ehledn?j?í a dbá na d?slednou separaci jednotlivých prvk? a funkcí umíst?ných na pracovní plo?e.

Dal?í informace v?etn? ukázkových obrázk? naleznete ní?e v ?lánku.


Celý článek... | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS verze ?íslo 1.9.5

Ji?í Luká? - phpRS - 08. 07. 2002 - 25137 přečtení

Jak jsem 25. ?ervna slíbil, tak jsem v?era ve?er u?inil a vydal jsem na po?est ro?ního výro?í existence phpRS systému novou verzi, která p?iná?í ?adu velmi u?ite?ných novinek, mezi které nap?íklad pat?í zdokonalený více-úrov?ový tématický systém a mo?nost definice souvisejících ?lánk?.

Dal?í informace najdete ní?e v samotném ?lánku.


Celý článek... | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS slaví své 1. narozeniny

Ji?í Luká? - phpRS - 25. 06. 2002 - 6215 přečtení

25. ?ervna 2001 jsem vydal svou první verzi redak?ního a informa?ního sytému phpRS, která nesla ozna?ení phpRS verze 1.0.5 a p?edstavovala základní kostru, na kterou jsem postupn? naná?el dal?í a dal?í nové funkce a vylep?oval stávající; a? uplynul celý rok a já tu te? sedím spokojený p?ed svým po?íta?em a chystám se zhodnotit, co v?e se b?hem toho jednoho roku s phpRS stalo a co ho v tom dal?ím nastávajícím ?eká!

Celý článek... | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Jak testovat phpRS na domácím po?íta?i

Ji?í Berou?ek - phpRS - 12. 06. 2002 - 12666 přečtení

K tomu, aby jste mohli testovat phpRS nejprve na svém domácím po?íta?i, p?ed tím ne? se rozhodnete své dílo dát na internet, musíte ud?lat n?kolik nezbytností. Nainstalovat webový server Apache, modul PHP, databázi MySQL a nástroj pro správu databáze PHPMyAdmin. Instalace a hlavn? konfigurace samostatných ?ástí není a? tak jednoduchá. Jedna z cest, kterou práv? popí?i, je vhodná p?evá?n? pro za?áte?níky a popisuje programový balík PHPTriad 2.11 od instalace a? po zobrazení phpRS v prohlí?e?i na va?em domácím PC s opera?ním systémem Windows 95-2000.

Celý článek... | Počet komentářů: 51 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Jak aktualizovat phpRS systém

Ji?í Luká? - phpRS - 25. 05. 2002 - 13463 přečtení

Na základ? va?ich pom?rn? ?astých dotaz? jsem zjistil, ?e zna?ná ?ást u?ivatel? phpRS systému si není zcela jista procesem aktualizace star?ích verzí phpRS na nové a tak vám zde nabízím men?í návod, jak takovou aktualizaci provést! Sou?ástí tohoto ?lánku bude také malé nahlédnutí do nitra phpRS, ve kterém vám prozradím, co v?e se b?hem takové aktualizace m??e zm?nit a co z?stane v?dy zachováno.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-82 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.